TeDni(K) Občine Kamnik (22.4.2019)

0
939

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovega, Srednje vasi in na Vasenem. V naselju Markovo je izvajalec del uredil parkirišče za stanovalce, ki zaradi popolne zapore ceste ne morejo dostopati do stanovanjskih hiš. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

Na objektu so bila izvedena še zadnja zaključna dela, in sicer potekalo je oblaganje stopnic s porfidom ter dokončna ureditev okolice vodohrana.

Asfaltirane so prekopane površine in odcep ceste,ki vodi od stanovanjskih blokov do vodohrana. Investicija je zaključena, pridobiti je treba še uporabno dovoljenje.

Oddelek za družbene dejavnosti

Vljudno vabljeni na okroglo mizo na temo Strategija mladih v občini Kamnik za obdobje 2019 – 2023, ki bo 23. aprila 2019 ob 17.00 uri v prostorih MC Kotlovnica,  Fužine 10, Kamnik. Več informacij je dostopnih na povezavi TUKAJ.

Potekel je javni razpis za sofinanciranje delovanja mladinskih centrov v občini Kamnik za leto 2019. Izbrani prijavitelj je Zavod Mladinski center kotlovnica, kateremu je  za delovanje strokovna komisija dodelila sredstva v višini 40.000 evrov.

Strokovna komisija za odpiranje in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis za sofinanciranje športne dejavnosti, je pričela z delom. Zaradi velikega števila dopolnitev vlog se apelira na prijavitelje, da vloge dopolnijo v čim krajšem času, da bo komisija lahko nadaljevala z ocenjevanjem.

Zveza paraplegikov je skupaj s soorganizatorjem Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine v petek, 19. aprila 2019, na Kegljišču v Kamniku organizirala turnir za pokal Občine Domžale. Dogodka sta se udeležila župan Matej Slapar in Katja Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti.

Zdravniška zbornica je 11. aprila 2019 objavila prvi javni razpis specializacij zdravnikov in zobozdravnikov za leto 2019. Več informacij je dostopnih tukaj

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo in odločb za odmero komunalnega prispevka.

Na podlagi 63. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih od 9. 4. 2019 do vključno 24. 4. 2019 na Občini Kamnik poteka javna razgrnitev elaborata komasacije Drnovo.

V postopku komasacije se izdelajo in razgrnejo naslednji elaborati: elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju, idejna zasnova ureditve komasacijskega območja, elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju. Komasacijski udeleženci lahko podajo na elaborate po tem členu pripombe in predloge na sami razgrnitvi, najpozneje pa v osmih dneh po izteku roka razgrnitve. Pripombe in predlogi na razgrnjene elaborate se obravnavajo v postopku pred izdajo odločbe o novi razdelitvi zemljišč, o njih pa se odloči z odločbo o novi razdelitvi zemljišč. Komasacijski upravičenci lahko podajo na razgrnjen elaborat pripombe in predloge na sami razgrnitvi v prostorih Krajevnega doma Šmarca v času vabljenja strank in dne 24. 4. 2019 od 10. do 12. ure ter od 13. do 16. ure v prostorih Občine Kamnik, Občine Komenda in Občine Mengeš ter na Upravni enoti Kamnik med uradnimi urami v času razgrnitve elaborata.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na spletni povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Oddelek za razvoj in investicije 

Strokovna ekskurzija na Solčavsko

V petek, 12. aprila 2019, je potekala strokovna ekskurzija na Solčavsko. Predstavniki LAS Srce Slovenije smo si ogledali dobre prakse LAS ZSŠD. Iz Kamnika je bilo kar 19 udeležencevLokalni vodnik Marko Slapnik  je predstavil rezultate različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev LEADER in CLLD. Potekali so razgovori o možnostih nadaljnjega sodelovanja v LAS projektih. Podrobnosti o ekskurziji najdete na spletni strani www.las-srceslovenije.si.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Polnilnice za električna vozila

Na EKO sklad smo oddali vlogo za sofinanciranje 3 polnilnic za električna vozila. Občina Kamnik namerava postaviti polnilnice pri Domu kulture Kamnik, na parkirišču pri Pošti oziroma pri ulici Matije Blejca in pri Termah Snovik.

Sistem izposoje električnih koles

Občina Kamnik je pričela z gradnjo sistema izposoje koles. Izvajajo se dela na terenu. Na avtobusni postaji je gradnja že zaključena, trenutno pa potekajo gradbena dela na lokaciji pri Domu kulture Kamnik. Na tej lokaciji se sočasno izvajajo tudi dela za postavitev polnilnice za električna vozila.

Oglasno sporočilo