TeDni(K) Občine Kamnik (20.5.2019)

0
1153

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovega, Srednje vasi in na Vasenem V Srednji vasi se je položila še obrabna plast asfalta, v Soteski pa so se asfaltirali odseki, kjer so bila gradbena dela končana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture na območju Soteske ter Markovega. Vse stanovalce na teh območjih naprošamo za razumevanje in strpnost.

Oddelek za družbene dejavnosti

V samostanu Mekinje smo v preteklem tednu obogatili ponudbo z novo pridobitvijo, s stoli, za obnovljeni veliki samostanski atrij.

S tem bo v letošnji sezoni omogočeno izvajati kulturne in druge dogodke v čudovitem ambientu, kjer smo že v lanskem letu uredili – utrdili peščeno podlago, oboke samostanskega hodnika pa dopolnjujejo tudi oleandri v cvetličnih loncih.

V programu dogodkov v mekinjskem samostanu, ki se ga lahko ogledate tukaj, je že kar nekaj prireditev, ki se bodo izvedle v atriju.

Občina Kamnik starše kamniških otrok od 1. do 5. razreda osnovne šole obvešča, da je odprta prijava na poletno počitniško varstvo, ki ga izvaja Društvo Počitniško varstvo Kamnik. Prijave sprejemajo do 28. 5. 2019 na spodnji povezavi:  http://pocitniskovarstvo.si/.

Udeležili smo se predavanja o varnosti v prometu, zadnjega v nizu predavanj po kamniških šolah, ki sta ga organizirala Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik in Zavod Vozim. Namen akcije je vplivati na izboljšanje prometne varnosti med mladimi z vplivanjem na stališča in odnos mladih do prometne varnosti. Učenki osmega razreda Osnovne šole Toma Brejca sta na spletno stran šole zapisali: »Spoznali smo Boruta, ki nam je zaupal svojo življenjsko izkušnjo. Povedal nam je, da se je kot mlad zelo rad ukvarjal s športi. Neke noči, ko se je pod vplivom alkohola vračal z zabave in se usedel v avto se mu je pripetila huda nesreča. Naslednji dan, ko se je zbudil v bolnišnici, se ni spomnil ničesar, a njegovo telo se ni odzivalo. Postal je paraplegik. Mislil je, da se mu je ves svet podrl, vendar je z naporno rehabilitacijo spet zaživel. Ponovno je začel uživati v športih prilagojenih njegovemu stanju. Ob koncu njegovega poučnega predavanja smo se vsi zamislili in zavedali kako hitro se nam lahko spremeni življenje.«

Župan Matej Slapar, podžupana Sandi Uršič in Jernej Markelj, vodja kabineta župana Petra Čop, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček ter arhitekt Primož Hočevar so se v četrtek udeležili seje Sveta zavoda Osnovne šole Frana Albrehta.Prisotnim so pojasnili, kar jih je zanimalo v zvezi s projektom za izgradnjo nove osnovne ter predstavili planirane nadaljnje aktivnosti v zvezi s gradnjo. Gradbeno dovoljenje za šolo je Občina Kamnik prejela 10. aprila 2019, v teku je priprava PZI dokumentacije.

Glasbena šola Kamnik vabi k vpisu v predšolsko plesno pripravnico za otroke, rojene leta 2014 in v plesno pripravnico za otroke, rojene leta 2013. Vpis bo potekal do 22. maja 2019 oz. do zapolnitve mest v tajništvu Glasbene šole Kamnik, Kajuhova pot 11, od 8. do 14. ure ali na spletni strani GŠ Kamnik http://www.gskamnik.si/ zavihek vpis.

Pretekli teden je Občina Kamnik s strani Slovenske filantropije prejela priznanje »Prostovoljstvu prijazno mesto«.

Strokovna komisija je pregledala in ovrednotila prispele vloge na javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov. Na javni razpis je prispelo 25 vlog, od tega je bilo 20 vlog za sofinanciranje socialno varstvenih programov, štiri vloge za sofinanciranje karitativne dejavnosti ter ena vloga za sofinanciranje medgeneracijskih programov. Prijavljenim izvajalcem so bile posredovane odločbe o višini dodeljenih sredstev.

Z Rdečim križem Kamnik sta bili podpisani pogodbi o sofinanciranju redne dejavnosti v tem letu v višini 8.000 evrov ter o sofinanciranju socialnih letovanj za otroke v višini 5.000 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

Na oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti, ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja.

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali več lokacijskih informacij za gradnjo, potrdil o namenski rabi in potrdil o uveljavljanu oziroma neuvlejavljanju predkupne pravice. Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi  to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na povezavi https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora. V preteklem tednu smo pripravljali mnenja k pritožbam na odmero NUSZ za leto 2019. Za točno odmero nadomestila morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembo glede uporabe nepremičnin na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik ali na elektronskem naslovu: obcina@kamnik.si na obrazcu, ki je dostopen na povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Oddelek za razvoj in investicije

Urbani sprehod »Jane’s Walk«: Kamnik je mesto, prijazno pešcem

Urbani sprehod »Jane's Walk«: Kamnik je mesto, prijazno pešcem Hoja je najbolj naraven in praktičen način premikanja na kratke razdalje. Hoja ima pozitivne učinke na zdravje ljudi, zaradi manjše uporabe motoriziranih oblik premikanja se izboljša kakovost zraka, manj je hrupnega in vizualnega onesnaževanja, predvsem pa se poveča varnost pešce, kolesarjev in ranljivih skupin. Danes, v ponedeljek, 20. maja 2019, ob 17. uri tako vljudno vabljeni na Urbani sprehod »Jane’s Walk«. Zbirna točka je v Keršmančevem parku.

Na letošnjem urbanem sprehodu se bomo pogovorili o kakovosti javnih in zelenih površin v Kamniku, pomenu hoje za zdravje ter o strategiji občine Kamnik in prizadevanjih, da postane pešcem še bolj prijazna občina in tudi turistična destinacija.

Sprehod bodo vodili Matej Ogrin in Špela Berlot s CIPRE Slovenija, društva za varstvo Alp, ter Sinan Mihelčič s Štajn arhitekti.

Program

  • kakovostne (zelene) površine in njihova vloga v mestu – Špela Berlot;
  • trgi v Kamniku – Špela Berlot;
  • o vplivih hoje na zdravje ljudi – Špela Berlot;
  • O strategiji in lokalnem načrtu hodljivosti ter celotnem procesu priprave – Matej Ogrin;
  • O predlaganih ukrepi v koridorju – Sinan Mihelčič, Matej Ogrin;
  • O oblikovanju za pešce prijaznih površin – Sinan Mihelčič, Špela, Matej Ogrin.

Predlog trase: Keršmančev park – trg ob Medvedovi ulici, Šutna – Šolska ulica – Novi trg

Informacije o pohodu: Katja Kunstelj, Občina Kamnik (01/831 82 47, katja.kunstelj@kamnik.si)

Usposabljanje za (med) kulturne mediatorje

V torek, 14. maja 2019, in v sredo, 15. maja 2019, je v Samostanu Mekinje potekalo usposabljanje za (med) kulturne mediatorje. Dogodek je potekal v okviru projekta PlurAlps, katerega namen je razvijati in spodbujati kulturo dobrodošlice za priseljence.Želimo povečati ozaveščenost in izboljšati znanje o vključevanju priseljencev in tudi prenašati dobre izkušnje iz drugih območij.

Usposabljanje je vodila Faila Bašić Bišić iz društva Up Jesenice. Spregovorili smo o stereotipih in z njimi povezanih predsodkih o priseljencih ter kako se z njimi spopasti. Predstavnica Centra za socialno delo Kamnik je predstavila stanje priseljencev v lokalnem okolju in njihove potrebe ter katere organizacije oziroma institucije so jim v podporo. Drugi dan je bil namenjen predvsem predstavitvi prostovoljstva, zakonodajnih okvirjev in učinku prostovoljnega dela na področju medkulturnega dialoga. Udeleženci usposabljanja bodo dobili certifikate za delo (med) kulturnega mediatorja. Podobno usposabljanje je že potekalo tudi na Jesenicah, sledi pa še v Postojni.

Sistem izposoje električnih koles

Gradbena dela na 5 postajah so končana. Sledi  izvedba elektroinstalacijskih del in montaža stojal za kolesa. Pripravljamo pogodbe za uporabnike, splošne pogoje, navodila za uporabnike in drugo dokumentacijo potrebno za delovanje sistema. V pripravi je tudi promocijsko gradivo.

Javna naročila

V prejšnjem tednu je bilo na Portalu javnih naročil in na evropskem portalu TED objavljeno javno naročilo po odprtem postopku »Nakup reševalnega vozila – NRV tip B za ZD Kamnik«. Hkrati je na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi).  Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 19. 6. 2019, do 9. ure.

Srečanje programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V sredo, 15. maja 2019, je v Škofji Loki potekalo srečanje programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije, na katerem smo predstavniki vključenih mest med drugim prejeli informacije o izjemno uspešnih študijskih turah za avstrijske in madžarske  medije po zgodovinskih mestih in prvih objavah, ki pravkar nastajajo. Z majem so zgodovinska mesta pričela z večjo oglaševalsko kampanjo, s katero smo nekaj tednov vabili v zgodovinska mesta preko panojev velikih dimenzij (t.i. jumbo plakatov), kjer so bile poleg udarnega slogana v ospredju lepe fotografije mest in njihovih znamenitosti, tudi Kamnika. Pred dnevi je bil posnet tudi eden od promocijskih filmov združenja z naslovom Sejem bil je živ, v katerem nastopa tudi Kamnik z zanimivim prepletom legende o kamniški Veroniki in prikazom izdelave majolike. Združenje v želji po čim bolj celostni obravnavi kulturne dediščine članic tudi v letošnjem letu nadaljuje z delavnicami ter izobraževanji za zainteresirane izvajalce prenove pod imenom Šola Prenove in z natečaji v okviru evropskega projekta REFRESH vabi mlade umetnike k iskanju navdiha v kulturni dediščini (v začetku junija Novo mesto gosti jazz, hip hop, street dance plesalce). Jeseni namerava združenje intenzivno iskati priložnost za obnovo mest preko nepovratnih sredstev iz razpisov za energetsko sanacijo ter trajnostno mobilnost. 

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo