5. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1097

V Sejni dvorani Občine Kamnik je včeraj popoldan potekala 5. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so se svetnice in svetniki med drugim seznanili z informacijo o stanju javne varnosti na območju Občine Kamnik ter z letnimi poročili javnih zavodov, sprejeli pa so Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2018 in v prvi obravnavi Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v občini Kamnik.

Prisotnih 26 svetnic in svetnikov je najprej potrdilo Zapisnik 4. seje Občinskega sveta.

V točki Volitve in imenovanja je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar povedala, da je Komisija na 4. seji, 6. maja 2019, obravnavala odstopno izjavo članice Sveta Javnega zavoda Mekinjski samostan ter podani predlog za nadomestnega člana. Skladno z 9. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan je Komisija oblikovala predlog sklepa, ki ga je danes dala Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Svetnice in svetniki so tako za nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svetu Javnega zavoda Mekinjski samostan imenovali Borisa Ravbarja.

Na Vprašanja in pobude je svetnikoma Igorju Žavbiju (Lista Marjana Šarca) in Ivanki Učakar (NSi) odgovoril pomočnik vodje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša.

Sledila je Seznanitev z Informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2018. Slednjo je predstavil komandir Policije postaje Kamnik Aleksander Perklič, ki je med drugim dejal: »V letu 2018 smo na območju občine Kamnik pri izvajanju nalog zaznali in obravnavali različne dogodke, ki so predstavljeni v poročilu. Ti še vedno kažejo na stanje ugodne splošne varnosti in relativno dobre varnostne razmere po različnih segmentih. Policijska postaja tako ni zaznala visoko se ponavljajočih in tveganih dogodkov, ki bi dosedanje stanje v občine Kamnik bistveno poslabševalo.« 

Svetnice in svetniki so se seznanili z Letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2018, kjer so zajeti javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik in se financirajo iz občinskega proračuna. V povzetku poslovanja pa sta prikazani tudi poročili Javnega zavoda Mestne lekarne in Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, čeprav nimata prihodkov iz naslova proračunskih sredstev Občine Kamnik.

Predlog Strategije hodljivosti in lokalnega načrta hodljivosti – izvleček ukrepov za pešcem prijazen Kamnik je predstavil vodja projekta izdelave Strategije hodljivosti in lokalnega načrta hodljivosti dr. Matej Ogrin, ki je poudaril vizijo mesta na področju trajnostne mobilnosti, predstavil strukturo dokumenta, nanizal povzetke ukrepov ter podal Strategiji popotnico: »Ključna je zaveza, da Kamnik prepoznava trajnostno mobilnost, kot steber mobilnosti v mestu oziroma občini; zaveza ni odvisna od zmožnosti uresničevanja; dinamika in intenziteta vlaganj sta vedno odvisni od politično-ekonomskega konteksta; vsebina in dinamika ukrepov sta vedno lahko stvar politične in strokovne razprave, ni pa dobro, če se če se neprestano spreminjajo osnovna izhodišča in zaveze.« Strategija in lokalni načrt sta bila sprejeta s 27 glasovi za.

Kot šesta točka je sledil, z 22 glasovi za, sprejem Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2019, ob tem pa je višja svetovalka za gospodarske javne službe Marjana Kadunc v obrazložitvi povedala: »Predlagani program predstavlja gospodarjenje s kanalizacijsko infrastrukturo v občini Kamnik v okviru predvidenih razpoložljivih sredstev. Vsakoletno pripravljene analize in pregledi sistema s kamerami prikažejo, kakšna je dejanska potreba po sredstvih, da bi omrežje najbolj optimalno vzdrževali.«

Program del za leto 2019 za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik je bil sprejet s 25 glasovi za. Program izvajanja javne službe je pripravljen ločeno za posamezen sklop javne službe (dobava, postavitev in vzdrževanje javne razsvetljave) in vsebuje predvsem obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov javne razsvetljavestroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe električne energije; obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno oceno in cenikomobseg in stroške zamenjave uničenih in poškodovanih delovnavedbo mest predvidenih za raznovrstne uskladitve ter čas trajanjaizpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi; pritožbe uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh; zavrnitve uporabnikov storitevoddaje poslov podizvajalcemspremembe v podjetju koncesionarjaškodne dogodkespremenjene pogoje izvajanja koncesijske pogodbe in opredelitev zavarovanj in podatke o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.

Predstavljen je bil Program oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za obdobje 2018–2021, dopolnitev št. 1, marec 2019 ob tem pa je višji svetovalec za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Franc Resnik poudaril: »Na podlagi predvidene porabe vode so v programu predstavljene predvidene višine prihodkov in odhodkov. Iz programa je razvidno, da je za leto 2019 planiranih 947.956,15 evrov prihodkov in prav toliko odhodkov. Za redno vzdrževanje je predvidenih 773.564,16 evrov. Za primerjavo so predstavljene tudi vrednosti prihodkov iz leta 2017 in 2018.« Člani Občinskega sveta Občine Kamnik so Program sprejeli s 23 glasovi za.

Obravnavo točke Seznanitev z Letnim poročilom družbe Velika planina d. o. o. za leto 2018 je župan v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Kamnik preložil na naslednjo sejo.

Nato pa so svetnice in svetniki z 20 glasovi za sprejeli še Zaključni računa proračuna Občine Kamnik za leto 2018. Ob slednjem je pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos poudarila, da so realizirani prihodki proračuna v letu 2018 znašali 26.295.464 evrov oziroma 98,2 odstotka načrtovanih, realizirani odhodki proračuna pa so znašali 24.333.615 evrov oziroma 85,8 odstotka načrtovanih. Občina Kamnik je imela na dan 31. 12. 2018 še kredit za kohezijske projekte v višini 2.322.220,06 evrov, kredit za gradnjo Osnovne šole Toma Brejca pa je bil v letu 2018 poplačan.

Sledila je še Seznanitev s Poročilom o volilni kampanji za lokalne volitve 2018 v občini Kamnik in sprejem Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in organizatorjem list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2018 ter sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra.

.Kot zadnja točka današnje seje je bil v prvi obravnavi s 17 glasovi za sprejet Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v občini Kamnik, kjer je vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček dejala, da se besedilo Odloka še lahko prilagodi aktualnim potrebam, trenutno pa so v Odlok umeščeni trije objekti. 

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo