TeDni(K) Občine Kamnik (10.6.2019)

0
1628

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

.

“>Dela potekala na območju Soteske, Markovega ter Potoka. V tem tednu je predvideno nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture na omenjenih območjih.

Ureditev priključka na Ekslerjevu ulici

V okviru vzdrževalnih del je bila uspešno zaključena ureditev priključka na Ekslerjevi ulici v Kamniku. Razširitev križišča boomogočila lažji dostop za tovorna vozila do podjetja Nektar Natura. Z ureditvijo križišča se bo izboljšala prometna varnost vseh udeležencev v prometu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Objavljeno je bilo javno naročilo za prevoz osnovnošolskih otrok v občini Kamnik za prihodnje 5-letno obdobje. Rok za oddajo ponudb se izteče 5. 7. 2019 ob 9. uri.

Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba za sanacijo strehe na upravni zgradbi grajskega kompleksa Zaprice. Uvedba v delo bo takoj po zaključku glavnih prireditev v kompleksu.

Prijaviteljem na javni razpis za športne projekte in programe so bile odposlane odločbe. Pozivamo vas, da pošto čim prej prevzamete, saj se bo le na ta način lahko zagotovilo čim prejšnje financiranje.

Postopek vrednotenja prijavljenih programov in projektov na javni razpis za kulturo je v zaključni fazi. Odločbe bodo predvidoma odposlane v tem tednu.

Danes ob 17. uri bo v prostorih Javnega zavoda Mekinjski samostan potekala podelitev nagrad najboljšim učencem in učenkam zadnjih razredov oziroma letnikov kamniških šol. Poleg nagrajencev, ravnateljev, učiteljev in strokovnih delavcev, so na prireditev vabljeni tudi družinski člani in znanci.

V petek, 31. maja 2019, se je pod Skalco odvijal spominski turnir v kegljanju s kroglo na vrvic. Zbranim članom športne sekcije Društva upokojencev Kamnik se je pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj s predsednikom športne sekcije Miho Prosenom.

Društvo upokojencev Kamnik je aktivno na različnih področjih v različnih sekcijah. V okviru Komisije za rekreacijo in šport, kamor spada tudi kegljanje s kroglo na vrvici, deluje kar nekaj sekcij, ki svojim članom ponujajo raznovrstne aktivnosti, od balinanja, kegljanja, kolesarstva, namiznega tenisa, pikada, plavanja, plesa, prstometa, pohodov in sprehodov, smučanja, streljanja pa vse do šaha, tenisa in nordijsko hojo. Dejavnosti razvijajo in na različnih področjih dosegajo odlične rezultate, predvsem pa to, da se pri vsem tem prav lepo zabavajo.

Člani Komisije poudarjajo, da je smisel njihovega delovanja skrb za primerno telesno aktivnost na kateremkoli področju ali panogi ter posledično skrb za bolj zdravo preživljanje prostega časa in boljše počutjeVsak si izbira obliko rekreacije, ki mu najbolj ustreza, če pa k temu dodajo še prijetno druženje v krogu resničnih prijateljev, je zadovoljstvo toliko večje. 

V soboto, 8. junija 2019, je v Občini Kamnik potekalo srečanje članov in podpornikov Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine.

V dopoldanskem času so si ogledali Arboretum Volčji Potok in se z gondolo popeljali na Veliko Planino, popoldan pa se je druženje nadaljevalo v Piknik centru pri Jurju v Kamniški Bistrici, ki sta se ga je udeležila tudi župan Matej Slapar in Katja Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu smo na organizirali javna obravnavo dopolnjenega osnutka SD OPPN B11 Titan – Svit št. 2, ki je potekala vsredo, 5. 6. 2019, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.  Ogled dopolnjenega osnutka SD OPPN B11 Titan – Svit št. 2 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi  to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na povezavi https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora izdali več potrdil o ustreznosti predlogov delitev stavbnih parcel. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim težavam pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

Oddelek za razvoj in investicije

Projekt CityWalk

V tem tednu smo zaključili še z zadnjo aktivnostjo v okviru projekta CityWalk, ki je s pomočjo ukrepov, namenjenih krepitvi vloge aktivnih trajnostnih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, tri leta ozaveščal meščane v Podonavski regiji (tudi v Kamniku) o pomenu zmanjšanih emisij in hrupa, ter vzpostavitvi varnejšega prostora za življenje. V želji po intenzivnejši rabi trajnostnih oblik mobilnosti v centru Kamnika je bila izdelana dvostranska trganka. Slednja na eni strani vsebuje zemljevid s prikazom brezplačnih, plačljivih ter kratkotrajnemu parkiranju namenjenih parkirnih površin v mestnem jedru Kamnika ter ključnih kulturno-zgodovinskih znamenitosti s časovnico peš dostopnosti in navedbo razlogov za pešačenje v Kamniku. Druga stran trganke je namenjena predstavitvi ključnih informacij o sistemu postaj z električnimi kolesi KAMKOLO, ki je preteklo soboto obogatil lokalno kolesarsko ponudbo. Trganke bodo na voljo v vseh večjih javnih ustanovah in pri turističnih ponudnikih.    

Projekt Stimulart

V preteklem tednu je v Madžarskem mestu Jaszbereny potekalo 1. srečanje partnerjev projekta Stimulart, pri katerem kot projektni partner nastopa tudi Občina Kamnik v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik. Srečanja sta se skupaj z direktorjem zavoda udeležili tudi dve predstavnici z Oddelka za razvoj in investicije v Občini Kamnik. V projektu poleg Kamniških partnerjev sodelujejo tudi mesta Vittorio Veneto (Italija), Jaszbereny (Madžarska), Naumburg in Amberg ter Univerza v Regensburgu (Nemčija).

Vse sodelujoče druži skupni interes za krepitev kulturnih in kreativnih industrij, ki temeljijo na lokalni kulturi in se osredotočajo predvsem na trajnostno ekonomijo, na privlačno življenjsko oz. delovno okolje mladih ter na neizkoriščene oziroma degradirane urbane površine. Projekt bo trajal 36 mesecev in bo, kot del programa Interreg Srednja Evropa, sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu projekta se bodo v vključenih mestih izvajale številne aktivnosti, skozi katere se bodo krepile zmogljivosti partnerjev in kreativnega sektorja. S preizkušenimi univerzalnimi orodji in metodami bodo vzpostavljena zbirka gradiv kulturnih in kreativnih industrij ter razvite strategije in akcijski načrti za odpravo ovir pri razvoju tovrstnih industrij. Tekom projekta se bodo v partnerskih mestih odvijale različne pilotne aktivnosti, s katerimi bodo predstavljene možne inovativne rešitve za zagon kreativnih in kulturnih industrij.

Partnerstvo pri projektu Stimulart bo omogočalo izdelavo pametnih, raznolikih in dolgotrajnih rešitev, ki jih bo mogoče prilagoditi široki paleti kulturnih in kreativnih industrij in tako spodbuditi naslednjo generacijo umetnikov, podjetnikov in inovatorjev ter narediti manjša mesta bolj konkurenčna. Idejno pa bo projekt spodbudil tudi oživljanje degradiranih industrijskih površin, ki dandanes predstavljajo veliko oviro v številnih mestih.

Sistem izposoje električnih koles v Kamniku

Kamnik uvaja sistem izposoje električnih koles in se s tem pridružuje številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let.

Kamničanom je trenutno na voljo 18 električnih koles, ki si jih lahko izposodijo in vrnejo na 3 postajah v mestu. Prva postaja je pri nakupovalnem centru (Qlandija), druga v bližini glasbene šole, tretja na glavni avtobusni postaji v Kamniku. V najkrajšem možnem času bosta odprti tudi postaji v neposredni bližini pošte na Duplici in pri Domu kulture Kamnik. Na teh dveh lokacijah, smo poleg postaje za izposojo koles postavili tudi polnilni postaji za polnjenje električnih vozil. Polnilni postaji bosta začeli delovati v kratkem. Zadnja postaja za električna kolesa bo urejena na železniški postaji Kamnik (izgradnja te postaje bo potekala nekoliko kasneje – konec poletja, saj je zaradi gospodarnosti izvedbe, investicija vezana na drug projekt trajnostne mobilnosti).

Občankam in občanom ter tudi obiskovalcem je na teden na voljo 14 ur brezplačne izposoje. Sistem lahko uporabljajo starejši od 14 let. Vsak uporabnik bo moral podpisati pogodbo in strinjanje s splošnimi pogoji, kar lahko opravi na osrednji TIC točki v Kamniku. Ob registraciji bo tudi potrebno plačati 10 evrov članarine.Kolesa so zaradi izpostavljenosti vsem vremenskim pogojem, posebej zasnovana in izdelana iz trpežnih materialov.

Naša želja je, da bi Kamničanke in Kamničani za potovanje po vsakdanjih opravkih po mestu namesto avtomobilov uporabljali kolesa. Tako se bodo izognili plačilu parkirnine, prihranili bodo čas pri iskanju prostega parkirnega mesta, zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida in poskrbeli za kanček vsakdanje rekreacije. 

To je eden prvih konkretnih ukrepov trajnostne mobilnosti v Kamniku. Projekt prispeva k zmanjšanju onesnaženosti zraka, emisij hrupa, izpustov toplogrednih plinov in porabe energije in povečuje privlačnost in kakovost urbanega okolja. Zmanjšuje tudi negativne vplive motornega prometa na okolje, vzpodbuja trajnostno mobilnost in uporabo koles za vsakodnevna opravila, kot alternativo avtomobilskim prevozom.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo. Po pogodbi med Občino Kamnik in Ministrstvom za infrastrukturo znaša znesek investicije 295.036,27 evrov.Od tega je 116.926,32 evrov sofinanciranja, in sicer pretežni del iz sredstev za Kohezijsko politiko (85 odstotkov), manjši del pa tudi iz državnega proračuna (15 odstotkov).

Medkulturni pripovedovalski večer

Pod okriljem projekta PlurAlps in v organizaciji Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik ter Zasebnega vrtca Zarja je v četrtek 6.6.2019, v Samostanu Mekinje potekal medkulturni pripovedovalski večer. Prepletale so se zgodbe in glasba iz različnih držav. Večer je povezovala Jelka Golob.

V svet pravljic sta nas popeljali Helena Laufer iz Brazilije in Ljuba Lajmiš iz zasebnega vrtca Zarja. Gospa Helena, oblečena v Bajanski kostum je pripovedovala o brazilski legendi Saci Perere, ki prehaja iz generacije v generacijo, gospa Ljuba pa je bajko povedala po slovensko. V nadaljevanju je nastopila Jasna Held iz Hrvaške, letos glavna gostja Križnikovega pravljičnega festivala. Predstavila je hrvaško basen o treh sinovih, ki so vodili ovce preko reke. Bolgarska družina, oblečena v tipično rodopsko narodno nošo, Dobrin Daskalov, Manoela Dyulgerova in njuna hči so predstavil bolgarsko narodno zgodbo o bratih, ki so namesto sreče, po pomoti klicali nesrečo. Kamniško pravljico, ki jo je zapisal France Stele o princesi, ki se je poročila z raufnkirarjem, ki je vragu vzel 3 bisere, je povedala Breda Podbrežnik Vukmir.

Posamezne zgodbe iz različnih delov sveta so povezale slovenske ljudske pesmi, ki jih je ob klavirski spremljavi zapela sopranistka Marinka Golob. Večer se je zaključil s sproščenim druženjem ljudi različnih narodnosti in kultur. Priseljenci zaradi oddaljenosti od matične domovine nimajo priložnosti krepitve lastne identitete in se praviloma ne udeležujejo različnih dogodkov/prireditev. S projektom PlurAlps skušamo prispevati k temu, da bi se ljudje, ki so k nam prišli iz drugih delov sveta pri nas počutili sprejete, da bi se vezi med priseljenci in domačini okrepile in da bi tudi domačini spoznali kulture različnih narodov, s katerimi sobivamo.

Javna naročila

Na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU smo pretekli teden objavili javno naročilo Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Kamnik v šolskih letih 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 in 2023/24. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine, in sicer pod Aktualnimi javnimi naročili. Rok za oddajo ponudb je 5. 7. 2019 do 9.00 ure.

V preteklem tednu smo na Portalu javnih naročil objavili Odločitev o oddaji javnega naročila Prestavitev javne poti JP660281 Perovo v območju BS Petrol Perovo. Po pravnomočnosti odločitve bo podpisana pogodba z izbranim izvajalcem.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here