6. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1578

V Sejni dvorani Občine Kamnik je včeraj potekala 6. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik,na kateri so se svetnice in svetniki med drugim seznanili s potekom postopkov in dokumentacijo v zvezi z izgradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta, sprejeli so Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v občini Kamnik in Sklep o soglasju za sklenitev poravnave v postopku denacionalizacije upravičene stranke Zadružne zveze Slovenije ter potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Kolesarska povezava Kamnik – Godič«.

Prisotnih 21 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 5. seje Občinskega sveta Občine Kamnik. Dnevni red seje je bil razširjen s tremi točkami in sicer: Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Antona Medveda KamnikPredlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019 – skrajšani postopek in Predlog Sklepa o soglasju k pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji   delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik.

Sledila je točka Volitve in imenovanja, v kateri je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar dejala, da so se na 5. seji, 29. 5. 2019, seznanili z dopisom v. d. direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod glede izdaje prehodnega mnenja o kandidatki za pomočnico direktorja javnega zavoda v skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu. Poleg tega je Komisija obravnavala dopis Sveta CIRIUS Kamnik, v katerem je le-ta na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Občino Kamnik zaprosil za mnenje o prijavljenih kandidatkah za ravnateljico Doma CIRIUS Kamnik. Občinske svetnice in svetniki so Mariji Dobnikar podali pozitivno mnenje za pomočnico direktorja Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Kamnik, Simoni Rogič Ožek pa pozitivno mnenje za ravnateljico Doma CIRIUS Kamnik.

Na Vprašanja in pobude svetnice Alenke Jevšnik (Lista Marjana Šarca) in Mojce Škraba (DeSUS) je odgovorila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trčeksvetniku Robertu Prosenu (Lista Sandija Uršiča) pa je odgovor podala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

V prvi obravnavi je bil srejet Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit št. 2»Območji, ki sta predmet SD OPPN B11 Titan – Svit št. 2 se nahajata v južni polovici OPPN B11. Prvo območje leži neposredno južno od zelene cezure, ki deli območje celotnega OPPN B11 na dva dela. Predstavlja delno pozidano površino s proizvodno skladiščnimi objekti in delno še nepozidano travnato površino. Drugo območje je pozidano z individualnim stanovanjskim objektom s pripadajočo garažo, ostale obdajajoče površine predstavljajo vrt. Leži v južnem delu, kot nadaljevanje stanovanjskih objektov v bližini večstanovanjskega kompleksa Metuljček. SD OPPN B11 Titan – Svit št. 2 so potrebne, ker so se zaradi spremenjenih ekonomskih okoliščin spremenili razvojni načrti lastnikov obravnavnih zemljišč. V času izdelave OPPN in uveljavljene spremembe so bili interesi v območju urejanja zaradi različnega lastništva drugače urejeni, kot so sedaj s spremenjenim lastništvom dejanske potrebe,« je poudarila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

S 25 glasovi za je sledila Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Kolesarska povezava Kamnik – Godič«višja svetovalka za razvojne projekte Barbara Strajnar pa je v obrazložitvi te točke dnevnega reda povedala: »Glavni namen projekta jezagotavljanje trajnostne mobilnosti za dnevni dostop prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja. Projekt zagotavlja večjo prometno varnost kolesarjev, zmanjšuje negativne vplive motornega prometa na okolje, vzpodbuja trajnostno mobilnost in uporabo koles za vsakodnevna opravila, kot alternativo avtomobilskim prevozom. Splošni cilj projekta pa je zagotoviti ustrezno, varno in sklenjeno kolesarsko infrastrukturo do te mere, da bo ponujala dobro (hitro in varno) alternativo vožnji z osebnim avtomobilom. Projekt bo financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), s sredstvi državnega proračuna (nacionalna udeležba) in s sredstvi občinskega proračuna.« Traso kolesarske povezave Kamnik – Godič si lahko ogledate tukaj.

Sklep o soglasju za sklenitev poravnave v postopku denacionalizacije upravičene stranke Zadružne zveze Slovenije je predstavila višja svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeveIvanka Ogrinec: »Kot je znano, pred pristojnimi organi že desetletja teče denacionalizacijski postopek za nekatere nepremičnine na območju občine Kamnik, ki so bile v letih po 2. svetovni vojni, Kmetijski zadrugi Kamnik (v nadaljevanju KZ Kamnik), brez nadomestila podržavljene in prenesene na druge uporabnike. 65. člen Zakona o zadrugah med drugim določa, da se premoženje zadružnih organizacij, organizacij kooperantov ali zadružnih zvez, ki je bilo po 9. 5. 1945 brez nadomestila podržavljeno ali preneseno na druge uporabnike, v skladu s tem zakonom vrne zadružnim organizacijam, organizacijam kooperantov oziroma zadružnim zvezam. V postopku likvidacije KZ Kamnik je bilo nekatero premoženje zadruge, na podlagi več odločb Skupščine občine Kamnik, izdanih v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, zadrugi vzeto iz posesti in preneseno v last Občine Kamnik. V kolikor bi želeli, da se vsi ti postopki pravnomočno zaključijo, bi zagotovo morali čakati še kar nekaj let. Vsem strankam te poravnave pa je v interesu, da se postopek čim prej zaključi. Ker je Občinski svet Občine Kamnik sprejel predlagani sklep, bo župan podpisal poravnavo. Predmet poravnave so zemljišča v k. o. Podhruška (kompleks nepremičnin pri trgovini v Srednji vasi), k. o. Šmartno v Tuhinju (kompleks nepremičnin, ki predstavljajo objekte in pripadajoče zemljišče vrtca Antona Medveda v Šmartnem) in k. o. Volčji Potok (Dom Krajevne skupnosti Volčji Potok in dve parceli, ki sta zajeti v cestno telo). Občina bo Zadrugi plačala tudi znesek 20.000 evrov iz naslova nemožnosti uporabe nepremičnin.«Svetnice in svetniki so Sklep sprejeli z 21 glasovi za.

V drugi obravnavi je bil s 14 glasovi za sprejet Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v občini Kamnik, in sicer z razlogom, da se pojavlja vse več potreb po izgradnji novih športnih objektov in površin, ki bodo terjali velike finančne vložke. Ker so tovrstne investicije za občino velik zalogaj, želimo, da se sredstva postopno umeščajo v sklad, kjer bodo na voljo za posamezne investicije. V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno v ustanovitvenem aktu specificirati namen zbiranja sredstev, zato vseh objektov, s katerimi občina razpolaga oziroma bi jih želela zgraditi, ni mogoče navajati v odloku.

Po skrajšanem postopku je bil s 19 glasovi za sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019, ob tem pa je pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos dejala, da želi Občinska uprava s sprejemom predlaganega rebalansa pridobiti nepovratna sredstva s strani države za sanacijo plazov (142.000 evrov) in osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah (100.000 evrov). Skupni prihodki bodo po novem Odloku znašali 24.947.939 evrov, odhodki pa 28.002.079 evrov. 

V nadaljevanju je sledil še sprejem Sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik in nato še Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2019/2020. V deseti točki seje pa so bili sprejeti sklepi o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik. »S predlaganimi sklepi se izvaja ustanoviteljska pravica o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov. Javna finančna sredstva so v temelju enotna, ne glede na to, ali je njihov vir proračun, ali drugi prihodki zavodov. Vire financiranja je za dosego ciljev širše družbene skupnosti, kot tudi posameznega javnega zavoda, potrebno sinergijsko usklajevati ter s tem doseči največjo možno učinkovitosti in gospodarnost javnih financ«, je v obrazložitvi te točke povedala vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček.

.

“>Na včerajšnji seji je bil Občinski svet Občine Kamnik seznanjen s potekom postopkov in dokumentacijo v zvezi z izgradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta, ob tem pa vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček med drugim dejala: »Občinski svet želimo seznaniti z dosedanjim potekom in pripravo dokumentov za izvedbo investicije – izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta. V času od javnega natečaja do sedaj je nastalo obsežno gradivo, ključni dokumenti pa so bili v preteklosti že obravnavani in nekateri tudi sprejeti na sejah Občinskega sveta.« V nadaljevanju je predstavila še nekatere druge aktivnost Občine, vezane na izgradnjo šole, projektant Primož Hočevar pa je podrobneje predstavil projekte za izvedbo del in projektantsko oceno prve faze investicije.

Kot zadnja točka je sledil še sprejem Sklepa o začetku postopka za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik in Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here