TeDni(K) Občine Kamnik (1.7.2019)

0
1139

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so potekala na območju Markovega. V tem tednu je predvideno nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture.

Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica

Podjetje Elicom d. o. o. iz Domžal je začelo z izvedbo del na projektu »Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica – 1. faza«. V večjem delu Bistričice odvajanje in čiščenje odpadnih voda ni urejeno. Projekt izgradnje odpadne kanalizacije je zasnovan tako, da se bo nova kanalizacija priključila na obstoječi odpadni kanal v lokalni cesti Zgornje Stranje – Bistričica – Zakal, ki je zgrajen do objekta Bistričica 2.

Sočasno bo urejeno tudi odvajanje padavinskih voda in obnova dotrajanega vodovodnega sistema. Vsa dela bodo predvidoma izvedena do konca septembra. V naslednjih dveh mesecih je predvidena popolna zapora lokalne ceste LC 160081.Obvoz je urejen po javni poti JP 660451 in JP 660452 skozi Bistričico. Vse krajanke in krajane Bistričice ter ostale uporabnike ceste prosimo za razumevanje in previdnost v času zapore lokalne ceste.

Oddelek za družbene dejavnosti

V ponedeljek, 24. junija 2019, se je župan Matej Slapar udeležil prireditve, ki so jo ob prazniku dan državnosti in zaklkučku šolskega leta pripravili v CIRIUS-u.

Otroci Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje so nas, kot je to že običaj, navdušili s pestrim kulturnim programom. Letošnje leto so plesali in nas zabvali z glasbenimi točkami, uradno so prevzeli donirana športna invalidska kolesa, najuspešnejši učenci in dijaki pa tudi nagrade. Nastopom so se pridružili tudi zaposleni.

Zbrane je ob tej priložnosti nagovoril direktor CIRIUS-a Kamnik Goran Pavlič, prijetnim željam ob zaključku leta pa se je direktorju pridružil tudi župan Matej Slapar.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu je bil v Uradnem listu št. 36/2019 objavljen Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3, ki si ga lahko ogledate na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1848/sklep-o-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-zazidalnega-lokacijskega-nacrta-b12-bakovnik-in-b7-kovinarska—zahodni-del-za-obmocje-funkcionalnih-enot-z-oznakami-fe-ms-12a-fe-ms-12b-fe-ms-13-in-fe-i-13.

20. 6. 2019 smo organizirali posvet glede Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za namen spremembe namenske rabe, ki bo omogočala razširitev območja kamnoloma Stahovica (SD OPN Kamnik št. 3). Dokument Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN Kamnik za širitev območja Calcit Kamnik, Stahovica v Občini Kamnik najdete na spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj.

Možnost podajanja pisnih pripomb na izhodišča za dopolnitve in spremembe OPN je še do 26.7.2019. Pisne pripombe lahko pošljite na e-naslov: obcina@kamnik.si, ali na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

SpeciAlps – strip o volkulji Beli

V okviru uresničevanja večletnega programa dela Alpske konvencije je ena od osrednjih tem naravna pestrost. K temu želimo prispevati z izvajanjem projekta SpeciAlps. V okviru projekta smo v Občini Kamnik podprli nastanek stripa o volkulji Beli, ki živi v Kamniški Bistrici. Avtorja stripa sta Ivan Mitrevski in Kartini Djalil.

Strip je bil konec junija predstavljen na srečanju partnerjev projekta v italijanskem mestu Fenestrelle (regija Piemont). Požel je veliko navdušenja in na pobudo AIDE (Omrežje alpskih občin) smo ga prevedli v angleški jezik, tako da bo dostopen tudi bralcem izven meja Slovenije.

Strip na zanimiv in igriv način prispeva k osveščanju o pomenu biotske raznovrstnosti. Najdete ga na povezavi https://www.facebook.com/volkuljaBela/in Instagram profilum@volkuljabela.

Poročilo o stanju kazalnikov za spremljanje izvajanja Celostne prometne strategije Občine Kamnik

V letu 2017 je Občina Kamnik v skladu s smernicami Ministrstva za infrastrukturo pripravila Celostno prometno strategijo (CPS), katere glavni namen je bil določiti usmeritve za razvoj prometa in mobilnosti v občini Kamnik ter določiti potrebne akcijske korake za doseganje zadanih ciljev. Cilji, ki so bili postavljeni v okviru CPS, so bili usmerjeni k uvajanju principov trajnostne mobilnosti ter k zagotavljanju večje varnosti prometnih poti za različne skupine prebivalcev, s posebnim poudarkom na pešcih, kolesarjih in ostalih ranljivih skupinah.

V obdobju pet let po sprejemu CPS morajo občine Ministrstvu za infrastrukturo poročati o uspešnosti sledenja zadanim ciljem in nalogam, ki so bile postavljene v okviru akcijskega načrta CPS. Občina Kamnik je v letu 2018 pripravila pregled izhodiščnega stanja, s podatki iz tega poročila pa lahko že spremljamo prve premike in napredek, ki je bil dosežen preko izvajanja akcijskega načrta CPS.

Za potrebe poročila so bili za leto 2019 za spremljanje izbrani kazalci iz področja potovalnih navad šolarjev, varnosti pešcev in kolesarjev ter splošnega stanja trajnostne mobilnosti. Izvajanje kordonskega štetja je načrtovano vsaki dve leti in je bilo izvedeno v letu 2018, zato v letu 2019 ni del izbranih kazalnikov. Dokument razkriva spodbudne rezultate, šolarji se čedalje raje odločajo za pešačenje v šolo ali sodobna trajnostna prevozna sredstva kot npr. skiro, obseg kolesarske in peš infrastrukture se iz leta v leto povečuje, opaziti je tudi velik upad kolesarskih nesreč ter upad prometnih nesreč z mladimi udeleženci. Nadaljujemo tudi z uspešnimi akcijami, kot npr. Prvi šolski dnevi, v kateri Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik, Redarska služba občine Kamnik in Združenje šoferjev in avtomehanikov Kamnik ob pomoči prostovoljcev in upokojencev organizira poostren nadzor na izpostavljenih mestih na šolskih poteh in že tradicionalnim Tednom mobilnosti, ki pa smo ju dopolnili s trajnostno naravnanimi aktivnostmi projekta CityWalk ter sistemom izposoje električnih koles KAMKOLO, ki dnevno privablja nove uporabnike.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo