Vprašanja in pobude občinskih svetnic in svetnikov Občine Domžale ter odgovori pristojnih služb

0
1740

Z odlokom, ki ureja lokalne javne ceste in njihovo kategorizacijo, so določene javne ceste na območju občine Domžale, kot grajeno javno dobro. Ali so vse lokalne javne ceste in poti ter nekategorizirane ceste vpisane v zemljiško knjigo kot grajeno javno dobro? Ali so v zemljiško knjigo vpisane tudi druge javne površine, ki imajo status grajenega javnega dobra? Ali potekajo javne ceste tudi po zemljiščih v zasebni lastnini? Ali so objekti, ki imajo značaj grajenega javnega dobra, zgrajeni na zemljiščih, ki so še vedno v zasebni lasti?
mag. Branko Heferle /LMŠ-Lista Marjana Šarca

Občinski svet je dne 13. 02. 2014 sprejel Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale. Na podlagi omenjenega sklepa se je pri teh parcelah v zemljiški knjigi zaznamovalo javno dobro. Parcele so bile določene na podlagi preseka zemljiško-katastrskega prikaza z dejanskim zajemom cest. Prav tako je bilo zaznamovano javno dobro na vseh ostalih javnih in parkovnih površinah.
Ob tem smo ugotovili, da država doslej ni poskrbela za kvalitetno novo odmero celotnega zemljiškega katastra v državi, zato zemljiško-katastrski prikaz ne zadošča za natančno določitev cestnih parcel. Zaradi tega je bila v omenjenem sklepu tudi katera izmed parcel, ki ležijo pod kategoriziranimi cestami, izpuščena. Posledica je, da obstaja nekaj parcel, ki so v zemljiško knjigo vpisane kot lastništvo Občine Domžale, a brez zaznambe javnega dobra.
Letos se pripravlja nova kategorizacija občinskih cest. Z novo kategorizacijo občinskih cest in na podlagi Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture, moramo letos na DRSI oddati dejansko rabo kategoriziranih občinskih cestnih zemljišč.
Novo stanje cestnih zemljišč pa bo osnova za določitev cestnih parcel. Tako bomo do konca leta 2019 naredili Analizo potrebnih geodetskih odmer in odkupov pod kategoriziranimi zemljišči. S tem bomo ugotovili, koliko cest je še potrebno odmeriti in odkupiti. Dokler analiza ne bo opravljena, žal ne razpolagamo s točnim podatkom koliko je teh zemljišč.
Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve

_______________________________________________________________________

Prav bi bilo, da se v glasilu Slamnik objavljajo pobude in vprašanja ter odgovori, da tudi občani, ki so manj računalniško spretni in ne tako vešči pri uporabi spleta, lahko v lokalnem časopisu preberejo konkretne informacije o delu občinskega sveta – konkretne vsebinske aktivnosti. Prav je, da imajo občani popolno informacijo o delu občinskega sveta in glede na to, da to informacijo za časopis pripravlja Urad župana, apeliram na sodelavce Urada župana, da torej razširijo informacijo o delu na posamezni seji.
Mateja Kegel Kozlevčar, občinska svetnica

Odlok o izdajanju javnega glasila Slamnik (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 06/12, 08/13) v 6. členu, točka b. Občinski svet in Nadzorni odbor, določa, da so v tej rubriki javnega glasila predstavljene pomembnejše teme s sej občinskega sveta, povzetki sprejetih sklepov, odlokov in drugih aktov, stališča svetniških skupin, delovnih teles občinskega sveta do posameznih aktualnih tem ter predstavitev svetnikov Občinskega sveta Občine Domžale. V rubriki je predstavljeno tudi delo Nadzornega odbora Občine Domžale. Rubrika obsega do dve strani v glasilu.
Menimo, da prav zaradi prostorske omejitve rubrike (do dve strani časopisa) ni mogoče zajeti še bolj konkretnih informacij o delu občinskega sveta, zato se nam zdi trenutna ureditev optimalna. Občani pa lahko do teh informacij, tako kot do sedaj, dostopajo preko naše spletne strani.
Darko Milenkovič, Urad župana, Odnosi z javnostmi

______________________________________________________________________

Krajani Radomelj sprašujejo, kaj se dogaja z radomeljsko obvoznico, ki je sicer v občinskem prostorskem načrtu kot del cestnega obroča okoli Domžal? Predvsem me zanima, kako daleč je projekt, časovno in izvedbeno?
Mateja Kegel Kozlevčar /SD/

Radomeljska obvoznica, je bila na idejni ravni, kot predvidena cesta, umeščena v občinske prostorske predpise, ki so veljali do sprejema Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN). Projekt Radomeljske obvoznice nima prostorske podlage v Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale. Ni umeščena v karte izvedbenega dela, kot posebna enota urejanja prostora z namensko rabo, ne v karte strateškega dela OPN. V delu njenega poteka, nekdanja trasa Radomeljske obvoznice v OPN, sovpada z razvojnim območjem naselja Radomlje.
Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora

_______________________________________________________________________

Občino prosim k pozitivnemu pristopu reševanja problematike dotrajanega otroškega – športnega igrišča na Pšati.
Kristina Hafner /SD/

Krajevna skupnost Dragomelj Pšata (v nadaljevanju: KS) je lastnica zemljišč: parc. št. 729 in 730/2, oboje k.o. Pšata, na katerih sta otroško in športno igrišče. Na pobudo KS za ureditev otroškega igrišča (parc. št. 729) je bila s strani občine predlagana ureditev lastništva, kar bi občini dalo podlago za vlaganja, vendar se KS ni strinjala. Za ureditev navedenih zemljišč oziroma opreme na le-teh je namreč dolžan skrbeti lastnik, v tem primeru KS.
Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora in Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Oglasno sporočilo