5. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
1121

V četrtek, 20. junija 2019, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 5. seja Občinskega sveta Občine Domžale.

Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 4. seje z dne 18. 04. 2019, je bil predlagan naslednji dnevni red:

1. Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2020 – prva obravnava
2. Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2021 – prva obravnava
3. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – druga obravnava
4. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja »Preserje ob Bistrici – jug« – skrajšani postopek
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale – skrajšani postopek
6. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale – prva obravnava
7. Odlok o določitvi območja predkupne pravice na zemljiščih v Občini Domžale – prva obravnava
8. Odlok o načinu sprejema ter stroških lokacijske preveritve – prva obravnava
9. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
10. Letni program športa Občine Domžale za leto 2019 – nadaljevanje prekinjene točke
11. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  za leto 2018
12. Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2019
13. Vprašanja, pobude in predlogi

Občinski svetniki so sejo pričeli s prvim branjem in vsebinsko razpravo o predlaganih besedilih Odlokov o proračunu Občine Domžale za leti 2020 in 2021. Po razpravi so sklenili, da je potrebno Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2020 in 2021 ustrezno dopolniti s predlogi svetnikov, krajevnih skupnosti in občanov, nato pa ju vrniti v prvo branje.

Svetniki so v nadaljevanju seje opravili drugo obravnavo Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, vendar ga niso sprejeli.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sprejemu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja »Preserje ob Bistrici – jug«. S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za območje »Preserje ob Bistrici jug«.

Svetniki so v nadaljevanju sprejeli Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale. Skladno z omenjenim sklepom so najprej sprejeli amandma k zadevnemu Odloku, nato pa še potrdili njegove spremembe in dopolnitve.

V nadaljevanju seje so potekale prve obravnave Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale, Odloka o določitvi območja predkupne pravice na zemljiščih v Občini Domžale in Odloka o načinu sprejema ter stroških lokacijske preveritve. Svetniki so sklenili, da so primerni za drugo obravnavo.

Svetniki so sprejeli Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, s katerim se 6 parcelam ukinja status javnega dobra.

Občinski svetniki so nato nadaljevali z obravnavo na prejšnji seji prekinjene točke,  Letnim programom športa Občine Domžale za leto 2019 in ga po opravljeni  razpravi niso potrdili.

Svetniki so v nadaljevanju obravnavali Delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  za leto 2018 in sprejeli sklep, na podlagi katerega je direktorica javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika upravičena do izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018.

Občinski svet Občine Domžale je s sklepom sprejel Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2019.

Svetniki so sklenili še, da se za predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj imenuje Nina Skube.

Seja se je zaključila z vprašanji, pobudami in predlogi svetnikov.

Besedilo: Občina Domžale, Urad župana
Fotografije: Vido Repanšek
Vir: Občina Domžale

Oglasno sporočilo