TeDni(K) Občine Kamnik (22.7.2019)

0
1427

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Na območju Markovega se je asfaltirala cesta po kateri je potekala gradnja komunalne infrastrukture, uredile so se bankine ter uredilo zemljišče, kjer je bilo urejeno začasno parkirišče. Dela v tem tednu  so se nadaljevala tudi v naselju Soteska.

Oddelek za družbene dejavnosti

.”>Poletno počitniško varstvo 2019 na Osnovni šoli 27. julij Kamnik

Otroci iz počitniškega varstva so aktivno preživljali počitnice že 4. teden. Letošnje počitnice so programsko zaznamovane z zanimivimi poklici.

Otroci so spoznali že naslednje zanimive poklice:lončar, ribič, lovec/gozdar, veterinar.

Ekipa mladih mentorjev skupaj z organizatorjem skrbi za pester, otroško razigran in aktiven teden, ki zajema športne, ustvarjalne delavnice ter obisk bazena.

.”> .”>


Grad Zaprice

Krovsko-kleparska dela na poslovnem objektu kompleksa Gradu Zaprice potekajo skladno s terminskim planom.

Izvajalec je odstranil že vso staro kritino in pritrdil nove lesene letve.

Projekt i-evolution

Na občini je potekal sestanek s predstavniki podjetja Eurotronik, ki bodo v občini Kamnik od septembra dalje izvajali evropski projekt i-evolution za testiranje pametnih rešitev, ki omogočajo daljše samostojno življenje starejših na domu. Poleg podžupana Sandija Uršiča, vodje Oddelka za družbene dejavnosti Tine Trček in Katje Vegel, so se sestanka udeležili tudi predstavniki inštitucij, ki se v Kamniku ukvarjajo s starejšo populacijo.

Občanke in občane, ki želijo sodelovati, vljudno vabimo, da pristopijo k projektu. Prijavnice za vključitev v projekt so do konca avgusta na razpolago na Občini Kamnik, na Oddelku za družbene dejavnosti, soba 51/II. nadstropje. Dodatne informacije so dostopne na povezavi: https://www.kamnik.si/novice/Starejsi-obcani-bodo-lahko-brezplacno-preizkusali-pametne-naprave-16-07-2019 ali pri Katji Vegel, 01/831 81 42, katja.vegel@kamnik.si.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu je bil v Uradnem listu št. 36/2019 objavljen Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3, ki si ga lahko ogledate na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1848/sklep-o-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-zazidalnega-lokacijskega-nacrta-b12-bakovnik-in-b7-kovinarska—zahodni-del-za-obmocje-funkcionalnih-enot-z-oznakami-fe-ms-12a-fe-ms-12b-fe-ms-13-in-fe-i-13.

20. 6. 2019 smo organizirali posvet glede Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za namen spremembe namenske rabe, ki bo omogočala razširitev območja kamnoloma Stahovica (SD OPN Kamnik št. 3). Dokument Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN Kamnik za širitev območja Calcit Kamnik, Stahovica v Občini Kamnik najdete na spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj.

Možnost podajanja pisnih pripomb na izhodišča za dopolnitve in spremembe OPN je še do 26.7.2019. Pisne pripombe lahko pošljite na e-naslov: obcina@kamnik.si, ali na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Ekskurzija na Južno Tirolsko

Vabimo vas na 2-dnevno strokovno ekskurzijo LAS Srce Slovenije na Južno Tirolsko. Ekskurzija bo potekala v petek in soboto, 27. in 28. septembra 2019. Spoznali bomo uspešne projekte Lokalne akcijske skupine Pustertal ter način njihovega delovanja in povezovanja v regiji. Podrobnejši program in prijavnico dobite na povezavi: http://las-srceslovenije.si/sl_SI/2019/07/04/po-navdih-na-juzno-tirolsko/#more-2803. Prijavite se lahko do petka, 26. julija 2019, tako da vrnete izpolnjeno prijavnico na naslov las@razvoj.si. Spoznali bomo LAS Pustertal ter uspešne zgodbe s področja razvoja podeželja, kmetijstva, zlasti v povezavi s turizmom, povezovanja v blagovne znamke, varstva naravne in kulturne dediščine in še kaj. Število udeležencev je omejeno na 30, zato se čim prej prijavite.

Združenje Kamniško Savinjske Alpe

V sredo, 17. 7. 2019, je v Domu kulture Kamnik potekalo peto srečanje Združenja Kamniško Savinjske Alpe v letu 2019. Koordinatorji so pregledali uspešnost izvedenih aktivnosti, ki so potekale v okviru  Pohodniškega festivala in Maratona Alpe in že zbirali ideje za naslednje leto. Združenje pripravlja tudi katalog, v katerem bo predstavljeno celotno območje Kamniško Savinjskih Alp kot enotna turistična destinacija. Izpostavljena je bila tudi problematika ohranjanja vodnih virov in potreba po skupnem pristopu pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za njihovo zaščito.

Ljubljanska urbana regija

Svet Ljubljanske urbane regije je potrdil dopolnitev Seznama najpomembnejših projektov za uvrstitev v osnutek »Druge dopolnitve dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije«. Občina Kamnik predlaga projekt Kolesarske povezave Kamnik – Godič. Predlaga se ureditev nekaj več kot 3 km kolesarskih povezav med Kamnikom in Godičem. Na večini odseka je načrtovana nova kolesarska pot, na začetku in koncu odseka na območju poselitve pa souporaba voznega pasu. Kolesarske površine bodo urejene ob strugi levega brega vodotoka Kamniška Bistrica in po obstoječih poljskih poteh, kjer le-te že obstajajo. Projekt kandidira za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstva državnega proračuna. Predvidena vrednost celotne investicije znaša 1.314.862 evrov, od tega je 1.016.010 evrov upravičenih stroškov.

Javna naročila

Na Portalu javnih naročil smo pretekli teden objavili naslednja javna naročila:

  • sanacija plazu Hrib pri Kamniku pod LC161011. Rok za oddajo ponudb je 30. 7. 2019 do 9. ure;
  • osvetlitev Stadiona prijateljstva v Mekinjah (sklop 1, sklop 2, sklop 3 in sklop 4). Rok za oddajo ponudb je 29. 7. 2019 do 9. ure;
  • ureditev komunalne infrastrukture na Novem trgu (od hišne številke 11 do hišne številke 25). Rok za oddajo ponudb je 26. 7. 2019 do 9. ure.

Razpisne dokumentacije so dostopne na spletni strani občine, in sicer pod Aktualnimi javnimi naročili. 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here