TeDni(K) Občine Kamnik (12.8.2019)

0
1504

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

V tem tednu so dela za izgradnjo komunalne infrastrukture potekala v naselju Soteska, kje se trenutno vgrajujejo cevi za javno razsvetljavo ter TK vodi. Ker je na tem odseku še vedno popolna zapora ceste, smo za občane ki živijo na tem območju, namestili začasne poštne nabiralnike.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi  to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora izdali več potrdil o ustreznosti predlogov delitev stavbnih parcel. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim težavam pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

Oddelek za razvoj in investicije

Postavitev dveh mobilnih kompostnih WC-jev na Veliki planini

Na Veliki planini je v poletnih mesecih veliko obiskovalcev, kar povzroča potrebo po dopolnjevanju infrastrukture. Podjetje KAKIS d. o. o je v skladu z naročilom Občine Kamnik postavilo 2 kompostna WC-ja na obeh večjih parkiriščih – na Rakovih ravneh pri kamnolomu in na Ušivcu. Stranišča nimajo dodane nobene kemikalije, nimajo vode in nimajo vonja. Celotna organska snov se predela v gnojilo ali biomaso za ogrevanje. Po uporabi namesto, da potegnemo vodo, posipamo s suho snovjo – žagovino. Le-ta prepreči slabe vonjave, pospeši proces razgradnje in preprečuje vpogled v zbiralnik. Gre za slovenski proizvod, ki se že uveljavlja na evropskem trgu.

Aktivnosti ozaveščanja o pomenu ohranjanja Kamniško Savinjskih Alp«

.

“>Zaradi pozitivnih odzivov na strip o Volkulji Beli se je Občina Kamnik odločila, da nadaljuje s tovrstno promocijo oziroma nadgradnjo stripa.Namen je na prijeten in zabaven način osveščati prebivalce, zlasti mlade o pomenu ohranjanja naravnega okolja na območju Kamniško Savinjskih Alp. V okviru projekta SpeciAlps, v katerem sodeluje tudi Občina Kamnik je bil sofinanciran strip o »Volkulji Beli«. Strip se širi preko družbenih omrežij (FB) in je namenjen ozaveščanju o pomenu ohranjanja biodiverzitete v alpskem prostoru. Strip je doživel velik uspeh tako doma, kot v tujini (je preveden v angleški jezik). Predstavljen je bil v Piemontu na sestanku vseh partnerjev projekta SpeciAlps. Oktobra bo predstavljen tudi na konferenci Omrežja alpskih občin v Liechensteinu. Avtorja stripa o Volkulji Beli sta Ivan Mitrevski in Kartini Djalil.

Kolesarska povezava Kamnik – Godič

V torek, 6. 8. 2019, je na Občini Kamnik potekal sestanek s Planinskim društvom Kamnik. Predmet sestanka je bil usklajevanje glede predvidene kolesarske povezave ob Kamniški Bistrici Kamnik – Godič in Koželjeve pešpoti.

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin –Ljubljana

V ponedeljek, 5. 8. 2019, je na Direkciji RS za infrastrukturo potekal sestanek, na katerem so bila obravnavana odprta vprašanja, ki nastajajo pri pripravi projektne dokumentacije predmetnega projekta. V naslednjem tednu bo potekal usklajevalni sestanek na Slovenskih železnicah. Konec meseca avgusta bo idejna zasnova zaključena in posredovana nosilcem urejanja prostora v pridobitev projektnih pogojev.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here