TeDni(K) Občine Kamnik (19.8.2019)

0
1415

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

V tem tednu so dela za izgradnjo komunalne infrastrukture potekala v naselju Soteska, kje se trenutno vgrajujejo cevi za javno razsvetljavo in TK vodi.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izbrani izvajalec del je začel z obnovo spomenika Antonu Medvedu Kamnik in spomenika na grobišču NOB v Pirševem. Dela bodo potekala skladno z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj. Spomenik Antonu Medvedu bo očiščen, popravljeni bodo poškodovani elementi podstavka iz litega betona, poglobljene in pozlatene črke, doprsni bronasti kip bo zaščiten z ustreznim premazom. Izdelana bosta tudi protimikrobna zaščita in hidrofobni premaz, prav tako bo obnovljena spominska plošča in urejene prane plošče. Na spomeniku NOB v Pirševem bodo očiščeni nagrobni kamen, robniki, urejene in utrjene prane plošče, poglobljene in pobarvane bodo črke in izdelani vsi potrebni premazi.

Na vhodnem objektu dvorca Zaprice so bila v preteklem tednu zaključena dela sanacije strehe. V začetku junija je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Pri sanaciji strehe so se izvajalainvesticijsko-vzdrževalna dela. V skladu z izdanimi konservatorskimi pogoji je bila predvidena izvedba enake strehe in krovsko kleparskih elementov strehe, kar pomeni varovanje originalne oblike in izvedbe strešne konstrukcije in obnovo strehe v prvotni obliki. Vsa dela so se izvajala v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji in v sodelovanju s pristojno konservatorko.

Po odstranitvi stare kritine so se izvedla še ostala dela, ki so potrebna za ustrezno sanacijo strehe. Zaradi velikega števila frčad je šlo za zahtevnejšo obnovo strehe, dodana je bila sekundarna kritina s folijo, kar pomeni dodatno zaščito objekta, nameščeni so tudi novi snegolovi.  Obnova strehe je bila zaključena en teden pred pogodbenim rokom.

Pogodba z izvajalcem je bila sklenjena po sistemu »na ključ«, vrednost investicije znaša 48.319,96 evrov (skupaj z DDV).  

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi  to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora izdali več potrdil o ustreznosti predlogov delitev stavbnih parcel. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim težavam pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije.

Oddelek za razvoj in investicije

Učna pot po Veliki planiniŽupan Občine Kamnik Matej Slapar je v sredo, 14. avgusta 2019, skupaj z direktorjem Velika planina d. o. o. Leonom Kedrom in direktorjem Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomažem Simetingerjem predstavil učno pot na Veliki planini Po stopinjah pastirjev. Krožna učna pot je sestavljena iz 11-ih tabel, kjer vsaka predstavlja eno od znamenitosti ali posebnosti Velike planine. Table so razporejene po celotnem območju Velike planine v krožni poti, za obisk celotne poti pa obiskovalec potrebuje približno 2 uri in 15 minut.

Ocenjena vrednost projekta je 56.340,65 evrov, natančna vrednost pa bo znana ob zaključku projekta. Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Za vsebino je odgovorna Občina Kamnik. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Oglasno sporočilo