Vprašanja in pobude občinskih svetnic in svetnikov Občine Domžale ter odgovori pristojnih služb

0
1652

V zadnjih 7 letih je Občina Domžale nakazala podjetju Unistar več kot 330.000,00 evrov – od tega 200.000,00 evrov za zagon »wifi-projekta«. Trenutno se še vedno plačuje 1.100,00 evrov na mesec. Življenjska doba te opreme je okoli 5 let, torej je že neučinkovita, neekonomična in zastarela. Ali so bili s tem projektom doseženi njegovi cilji? Kateri so bili in kako so se spremljali (KPI)? Kakšni so načrti glede ureditve »wifi-ja« v prihodnje? Ali imamo že izbranega ponudnika za prihodnje obdobje in koliko bomo plačevali?
Alenka Resinovič Reza /Lista Reza

Cilj projekta je bilo z brezžičnim signalom pokriti ožji center Domžal ter še 11. ožjih centrov izven centralnega dela občine. Evidenco o številu uporabe in okvar omrežja vodi vzdrževalec omrežja in nas o njej redno obvešča. Iz pridobljene statistike je razvidno, da se na omrežje povezuje iz leta v leto več uporabnikov, ki prenesejo vedno več podatkov, kar je po vseh letih delovanja zelo dober podatek in spodbudna informacija za naprej. Prenosi podatkov so že začeli dosegati in celo presegati 1000 MB/h. Število različnih naprav, ki so se povezale dnevno v omrežje je bilo leta 2015 okoli 3500. Leta 2016 se je to približalo številki 4000 in jo leta 2017 konstantno doseglo, enako tudi v letu 2018. Število vseh povezav mesečno je od cca 300.000 med poletjem in do 350.000 v ostalih mesecih. Glede na navedene podatke sklepamo, da je cilj projekta dosežen. V vseh letih ni bila zaradi napake oz. okvare zamenjana niti ena dostopna točka kar pomeni, da je oprema kljub 7 letom starosti še dovolj kvalitetna in nam zagotavlja nemoten dostop do brezžičnega omrežja. Glede na kvalitetno opremo pričakujemo, da bo normalno lahko delovala še več let. Ravno tako ni bilo večjih izpadov omrežja, kakor tudi ni bilo zaznati velikega števila klicev na center za pomoč uporabnikom. Več odprtih napak je bilo zaznati na eni lokaciji, kjer pa je, po menjavi strojne opreme s strani Telekoma, sedaj stanje stabilno. Stanje omrežja je že več let enako in se bo širilo glede na finančne zmožnosti. V prihodnje želimo mrežo razširiti na celotno poseljeno območje občine ter ga uporabiti tudi za druge možnosti in storitve v sklopu storitev »pametno mesto«. Za v prihodnje še nimamo izbranega izvajalca saj imamo sklenjeno veljavno pogodbo za vzdrževanje sistema. V prihodnje sicer planiramo enak strošek kot do sedaj.
Peter Gubanc, vodja Oddelka za premoženjske zadeve

_______________________________________________________________________

Predlagam, da se v Zavodu za šport in rekreacijo Domžale imenuje nova revizijska hiša, da temeljito pregleda njihovo poslovanje. Ne tista, ki je do sedaj pregledovala in ne tista, ki je za vse ostale zavode po občini Domžale pregledovala. Naj pride nekdo nov in da nam poroča kaj se dela v Zavodu za šport in rekreacijo Domžale.
mag. Tomaž Deželak /SDS

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) določa, da so proračunski uporabniki, katerih letni proračun ne presega 500 mio SIT(2.086.463,03€), dolžni sami zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let, na način kot ga določa navedeni pravilnik. Če notranji revizor pri svojem delu ugotovi nepravilnost, ki kaže na povzročitev večje škode ali sumi, da gre za kaznivo dejanje, mora nemudoma obvestiti predstojnika oziroma poslovodni organ in Ministrstvo za finance, Službo za nadzor proračuna. Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika mora takoj sprejeti potrebne ukrepe za zaustavitev takšnih dejanj in njihovo nadaljnjo raziskavo. Iz navedenega izhaja, da notranjo revizijo naroči zavod sam. Odločitev o revizijski hiši je na organih zavoda.
Darinka Žagar, višja svetovalka za nadzor javne porabe

______________________________________________________________________

Krajani Radomelj sprašujejo, kaj se dogaja z radomeljsko obvoznico, ki je sicer v občinskem prostorskem načrtu kot del cestnega obroča okoli Domžal? Predvsem me zanima, kako daleč je projekt, časovno in izvedbeno?
Mateja Kegel Kozlevčar /SD/

Radomeljska obvoznica, je bila na idejni ravni, kot predvidena cesta, umeščena v občinske prostorske predpise, ki so veljali do sprejema Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN). Projekt Radomeljske obvoznice nima prostorske podlage v Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale. Ni umeščena v karte izvedbenega dela, kot posebna enota urejanja prostora z namensko rabo, ne v karte strateškega dela OPN. V delu njenega poteka, nekdanja trasa Radomeljske obvoznice v OPN, sovpada z razvojnim območjem naselja Radomlje.
Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora

_____________________________________________________________________

Občino prosim k pozitivnemu pristopu reševanja problematike dotrajanega otroškega – športnega igrišča na Pšati.
Kristina Hafner /SD/

Krajevna skupnost Dragomelj Pšata (v nadaljevanju: KS) je lastnica zemljišč: parc. št. 729 in 730/2, oboje k.o. Pšata, na katerih sta otroško in športno igrišče. Na pobudo KS za ureditev otroškega igrišča (parc. št. 729) je bila s strani občine predlagana ureditev lastništva, kar bi občini dalo podlago za vlaganja, vendar se KS ni strinjala. Za ureditev navedenih zemljišč oziroma opreme na le-teh je namreč dolžan skrbeti lastnik, v tem primeru KS.
Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora in Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

_______________________________________________________________________

Občina je v lanskem letu namenila 300.000 € za obnovo umetne trave v Radomljah. Ni bilo pojasnjeno na kakšni pravni podlagi so to dobili. Športni park Radomlje je seveda v zasebni lasti. Zavod za šport in rekreacijo Domžale je na vprašanja društev, ki so se pozanimala o dostopnosti terminov na tem igrišču, odgovoril, da zavod nima tega v upravljanju. Kako je možno, da imamo v Domžalah športne površine, ki jih direktno financira Občina Domžale in ne pridejo pod upravljanje Zavoda za šport in rekreacijo Domžale? Termini niso na voljo vsem društvom, ki bi si želeli in imajo skupno pravico do teh terminov.
Matej Oražem /LMM-Lista Metoda Marčuna za Domžale

Investicijo zamenjave umetne trave v Športnem parku Radomlje v višini 163.887,25 EUR brez DDV je Občina Domžale izvedla na podlagi podeljene stavbne pravice s strani lastnikov zemljišč na katerih leži igrišče. Trenutno smo v fazi določanja novega upravljalca objekta.
Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije

________________________________________________________________________

Pobuda naših krajanov iz Gregorčičeve ulice v Domžalah predlagajo, da bi Gregorčičeva ulica postala enosmerna. To utemeljujejo s tem, da bi promet po tej ulici tekel bolj tekoče in bi bil tudi bolj varen. Stroka pa naj določi v katero smer naj bi se odvijal promet, ko bo enosmeren.
Peregrin Stegnar /NSi

Gregorčičeva ima več cestnih odsekov in sicer JP571224, JP571223 in JP571225, ki so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Domžale. Prav tako je na prometno ureditev Gregorčičeve ulice vezan tudi promet na Bistriški ulici v Domžalah JP571221. Iz svetniške pobude oz. vprašanja nismo mogli razbrati na kateri del cestnega odseka se predlaga sprememba prometne ureditve. Predlagamo, da se predstavnik krajanov z Gregorčičeve zglasi na Oddelku za komunalne zadeve, da bomo lahko našli skupno rešitev skladno s pristojnostmi, ki jih ima občinski upravni organ za ceste po Zakonu o cestah in Odloku o občinskih cestah.
Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve

_______________________________________________________________________

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 10 2019

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here