NOV!CE 10 2019: Vprašanja za župana Občine Domžale

0
928

»Skupina občanov bi rada ustanovila športno društvo z imenom Plavalni klub Domžale. Ker Domžale ne premorejo infrastrukture bi se s kombijem na vadbo dvakrat tedensko vozili v Kamnik. Bi bila Občina Domžale pripravljena povrniti stroške prevoza in same vadbe v kamniškem pokritem bazenu?«
Na podlagi Odloka o vrednotenju in sofinanciraju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/03 in 8/17) se sofinancerska sredstva pravnim osebam (tudi društvom, klubom) delijo na podlagi javnega razpisa, pri čemer morajo izvajalci delovati na območju občine Domžale. Za leto 2019 je javni razpis zaključen, v kolikor bi klub izpolnjeval pogoje javnega razpisa, lahko kandidira, ko bo objavljen nov javni razpis na spletnih straneh občine.

»Zanima nas, zakaj posnetki sej občinskega sveta niso dosegljivi na spletni strani Občine Domžale. Le te se sicer prenašajo v živo, ni pa možen ogled za nazaj.
V skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Domžale ni predvideno javno objavljanje zvočnega digitalnega zapisa na občinski spletni strani.

V Domžalah se je že večkrat govorilo, da bi se za javne zavode, ki jih je ustanovila Občina Domžale, formiralo skupno, finančno-pravno-računovodsko službo. Zakaj se omenjeni projekt doslej še ni realiziral in kdo je pristojen za to?«
Potrebno je upoštevati, da je v naši občini obstajal pravno računovodski finančni servis, imenovan Skupnost osnovnih šol. Servis je bil ukinjen v mandatnem obdobju 2002 – 2006 in po njegovi ukinitvi ni bilo zaznati potreb po ponovni vzpostavitvi takšnega servisa.

»Katerega leta je bila narejena energetska sanacija OŠ Venclja Perka, kakšen je bil strošek ter kakšna dela so bila opravljena? Na spletni strani Občine Domžale ni mogoče najti tega podatka.«
Energetska sanacija objekta je zajemala zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva na fasadi, dodatno montažo toplotne izolacije celotnega fasadnega ovoja stavbe vključno s coklom, sanacijo ravne strehe ter toplotno izolacijo podstrešja. Zamenjana so bila tudi okna na telovadnici in glavna vhodna vrata z vetrolovi.
Dela so bila izvedena leta 2017, vrednost del po končni situaciji pa je znašala 556.837,21 EUR z DDV.

Urad Občine Domžale

_______________________________________________________________________

Še vedno čakamo na odgovore:

S kakšnim razlogom se bo gradnja krožišča pri Policiji pričela pred gradnjo le tega v križišču Ljubljanske, Savske in Karantanske ulice, kjer je tedanje križišče prometno dosti bolj obremenjeno?

Kdaj se bo gradilo krožišče pri bencinski črpalki Petrol, pri uvozu v Domžale?

Še vedno čakamo na specifikacijo plačil fizičnim osebam za mesec september 2018. To pomeni poimensko, z višino zneska nad 1.000 EUR in datumom plačila.
Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja smo upravičeni do vpogleda vseh plačil Občine Domžale. Za pomoč bomo zaprosili Informacijsko pooblaščenko.

_______________________________________________________________________

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu juliju 2019 (v EUR)

Druga plačila (???)                                         75.711,31
VRTEC Domžale                                           221.167,10
VRTEC URŠA                                               198.863,66
ELICOM d.o.o.                                             138.202,15
PLAČE Občina Domžale                                  98.154,21
SGP GRADITELJ                                            74.146,68
CZR Domžale                                                70.539,36
KNJIŽNICA DOMŽALE                                    64.916,25
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.                59.974,43
KPL d.o.o.                                                    58.270,63
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale    58.088,39
EIS Skočaj d.o.o.                                          57.621,98
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE  51.736,67
RAVNIKAR POTOKAR d.o.o.                            50.343,30
LAVACO d.o.o.                                              48.726,47
INTERFINANCE, d.o.o.                                   40.363,83
LESMARC+ d.o.o.                                          35.300,47
VOGRAD d.o.o.                                             25.961,97
BTO-ZELNIK d.o.o.                                        24.963,20
OSNOVNA ŠOLA DOB                                    24.604,77
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE                            21.843,81
OŠ Preserje pri Radomljah                            19.947,04
HIŠA OTROK Mali princ d.o.o.                        19.691,44
ZAVOD Dominik Savio Karitas Domžale          18.869,69
DEOS d.o.o.                                                 17.490,76

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Vir: erar.kpk-rs.si
(Komisija za preprečevanje korupcije)

 

Oglasno sporočilo