TeDni(K) Občine Kamnik (2.9.2019)

0
913

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

V tem tednu so se pričela dela na območju Buča. Izvajale del je pričel s podboji državne ceste ter pripravo posameznih tras, kjer bo potekala gradnja kanalizacije.

Gradnja sklenjene kolesarske povezave v Kamniku

Gradbena dela, ki se izvajajo v sklopu projekta Gradnja sklenjene kolesarske povezave v Kamniku, na odseku med železniško postajo na Kranjski cesti do Kovinarske in Kajuhove ulice, se počasi zaključujejo.

Na celotni potezi sta bili dve območji, kjer so bila za ureditev kolesarske povezave potrebna večja gradbena dela. To je ureditev križišča pri železniški postaji na Kranjski cesti ter ureditev dvostranske kolesarske povezave, peš povezave in varnega prehoda za pešce na križišču Kajuhove in Kovinarske ceste.

Izvedene so bile korekcije elementov ceste z namenom umirjanja prometa in zagotovitve večje varnosti, obnova in prilagoditev javne razsvetljave, obnova odvodnjavanja cest, ureditev prometne signalizacije in navezava na obstoječe stanje. Glavna dela na cestni infrastrukturi so bila z asfaltiranjem, ki se je izvajalo konec prejšnjega tedna, zaključena. Na preostalih delih so potrebne manjše ureditve v obliki ustreznih označb poti, hortikulturna ureditev ter postavitev opreme za kolesarje (parkirišča za kolesa, servisni stebriček za popravilo koles, postaja za izposojo koles), ki so bodo izvajale v prihodnjih dneh.

Oddelek za družbene dejavnosti

Skupaj s predstavniki Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik in Oddelka za razvoj in investicije smo se udeležili delovnega srečanja vodilnih destinacij slovenskega turizma na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na srečanju smo obravnavali teme, ki so pomembne tako z razvojnega vidika kot z vidika skupnega delovanja v prihodnjih letih. Med drugim smo govorili o butični ponudbi Slovenije in aktivnostih za razvoj butične ponudbe, o pisnem partnerskem dogovoru z vodilnimi destinacijami, predstavniki ministrstva pa so nas seznanili tudi z prihajajočim javnim razpisom za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij.

Zaključila se je tudi obnova spomenika na grobišču NOB v Pirševem. Obnova le-tega je obsegala čiščenje nagrobnega kamna, robnikov in pranih plošč, sanacijo baza nagrobnega kamna (t.j. betonskega podstavka), mehansko poglabljanje črk z barvanjem ter protimikrobno in hidrofobno zaščito.Uredila se je tudi sama okolica spomenika (izravnava zemljine, ponovna položitev plošč).

Varovanci Društva Sožitje Kamnik so v petek pripravili tradicionalni piknik, ki sta se ga udeležila tudi župan Matej Slapar in Katja Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti.Predsednica društva Vida Urbanc se je Mateju Slaparju zahvalila za donacijo mesnih izdelkov, ki si jih je z udeležbo na junijskem Antonovem žar izzivu priboril župan in so jih ponudili obiskovalcem piknika, prav tako pa se je zahvalila tudi občini za dolgoletno podporo pri njihovem delu.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora, izjav o uveljavljanju predkupne pravice in lokacijskih informacij za gradnjo. V preteklem tednu smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji mnogokrat ne upoštevajo določil OPN glede manipulacijskih površin, odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljeni projektni pogoji KPK Kamnik.

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in b7 Kovinarska – zahodni del št. 2.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 9. septembra 2019 do vključno 10. oktobra 2019. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN2 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrtV času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN2, ki bo potekala v sredo, 11. septembra 2019, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SD ZN2. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Dogodek v okviru projekta StimulArt

Občina Kamnik v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik v tem tedenu organizira javni dogodek v okviru projekta StimulArt, kjer bo (lokalnim) medijem, širši lokalni skupnosti in deležnikom kulturnih in kreativnih industrij, predstavljena vsebina projekta in načrtovane aktivnosti, ki se bodo (tudi z njihovo soudeležbo) izvajale v prihodnjih treh letih.

Vljudno vabljeni vsi, ki bi jih dogodek in z njim povezana tematika zanimala.

Javna predstavitev bo potekala v sredo, 4. septembra 2019 ob 17. uri v Domu kulture Kamnik.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo