TeDni(K) Občine Kamnik (9.9.2019)

0
1295
© Občina Kamnik

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski doliniV tem tednu so se nadaljevala dela na območju Buča. Izvajalec del je pričel s podboji državne ceste ter pripravo posameznih tras, kjer bo potekala gradnja kanalizacije, v naselju Markovo pa je izvajalec del pričel z vgradnjo novega mostu čez potok Markovščica.

Sanacija mostu v Markovem

Sanacija mostu v MarkovemDela na gradbišču intenzivno potekajo, skladno z izdelano projektno dokumentacijo. Po končani sanaciji mostu bo izvedena še preplastitev odseka ceste na območju mostu. Zaključek investicije je predviden konec tega meseca.

Sanacija mostu v Markovem

Sanacija plazu na Svetem Primožu

Sanacija plazu pod občinski cesto Praprotno – Sveti Primož je v zaključni fazi. Po terminskem planu je predvideno, da bo cesta ponovno odprta že v tem tednu. Predvidena je še ureditev ceste na območju sanacije.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in b7 Kovinarska – zahodni del št. 2.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 9. septembra 2019 do vključno 10. oktobra 2019. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN2 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN2, ki bo potekala v sredo, 11. septembra 2019, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SD ZN2. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo geodetskih in agromelioracijskih del na komasacijskem in agromelioracijskem območju Drnovo bodo izvajalci v naslednjem tednu začeli s prenosom projekta nove razdelitve zemljišč v naravo. Pričakuje se, da bodo vsi lastniki pisno povabljeni na seznanitev z mejniki njihovih novih parcel, dodeljenih iz komasacijskega sklada še v tem mesecu. Lastniki bodo prišli na novo obdelavo stanja v naravi po seznanitvi na terenu.

Oddelek za razvoj in investicije

Projekt StimulArt

V sredo, 4. septembra 2019, je v Domu kulture Kamnik potekal prvi javni dogodek in predstavitev projekta StimulArt, ki se bo v prihodnjih treh letih trudil povezati kulturo in kreativnost z bogato industrijsko dediščino v občini Kamnik na način, da bo slednja služila kot navdih, tako za mlade perspektivne umetnike in kreativce kot tudi za že uveljavljene strokovnjake.

Iz Kamnika pri projektu sodelujeta dva  projektna partnerja, Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, preostalih 7 partnerjev pa prihaja še iz Madžarske (vodilni partner), Nemčije in Italije. Projekt spodbuja mehke vsebine, ki so namenjene krepitvi kompetenc prebivalstva, mentoriranju, načrtovanju in izvajanju drugih neinvesticijskih ukrepov.

Tekom celotnega projekta bodo potekale številne aktivnosti in delavnice, ki bodo ponudile priložnosti za spremljanje napredka samega projekta. Med pilotnim delom projekta pa bo StimulArt spodbudil in doprinesel tudi k nastanku in razvoju novih kreativnih zgodb v Kamniku.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo