TeDni(K) Občine Kamnik (16.9.2019)

0
843

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

.

“>V tem tednu so se nadaljevala dela na območju Soteske, kjer se je začela priprava za asfaltiranje poti, kjer je potekala izgradnja kanalizacije. Sama priprava odseka bo potekala do konec naslednjega tedna, nakar sledi asfaltiranj ter ureditev brežin. Izvajalec del je pričel s podboji državne ceste v naselju Buč in pripravo posameznih tras, kjer bo potekala gradnja kanalizacije. Dela trenutno potekajo na in ob regionalni cesti, zato vse voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Prostovoljci skrbeli za varno pot v šolo in domov

V luči boljše varnosti so kamniški policisti še pred pričetkom šolskega leta okrepili svojo prisotnost v okolicah šol, med 2. 9. 2019 in 6. 9. 2019, ter na izpostavljenih mestih izvajali pa tako prometno-preventivno akcijo Ob začetku šolskega leta kot tudi izvedbo represivnih ukrepov zoper, kršitelje prometnih predpisov. Ob tem so bile povezane aktivnosti v občini Kamnik izvajane predvsem z našimi prostovoljci v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, z redarsko službo Občine Kamni, s šolami, z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Kamnik, AMD Kamnik in Društvom upokojencev Kamnik.

Združenje šoferjev in avtomehanikov Kamnik pa je akcijo podaljšalo predvsem pred kamniškim šolami v centru mesta, v Šmartnem v Tuhinju in v Stranjah. Ob tej priložnosti so posebej skrbno v preteklem tednu ozaveščali tudi otroke o varnem obnašanju v cestnem prometu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Gradbena in elektro-instalacijska dela za osvetlitev stadiona Prijateljstva v Mekinjah

Na stadionu Prijateljstva v Mekinjah so se pričela izvajati gradbena in elektro-instalacijska dela za osvetlitev stadiona. Izvajalca, Pavčnik d. o. o. in Vigred d. o. o., bosta dela izvajala do predvidoma konca meseca novembra 2019.

Vrednost investicije znaša 365.000 evrov z ddv, od tega sta nepovratna sredstva prispevala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v višini 100.000 evrov in Nogometna zveza Slovenije v višini 11.000 evrov.

Podpis sporazuma o sodelovanju pri projektu Evropska prestolnica kulture 2025

V petek, 13. septembra 2019, je ob 12. uri v ljubljanski mestni hiši potekalo podpisovanje sporazuma o sodelovanju pri projektu Evropska prestolnica kulture 2025. Podpisovanja se je poleg pobudnice Mestne občine Ljubljana udeležilo še 25 okoliških občin, ki so združene pod okriljem Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije. V imenu Občine Kamnik je sporazum podpisal župan Matej Slapar.

Po podpisu so se župani in predstavniki občin sprehodili do informacijske pisarne, ki so jo v namen promocije kandidature odprli na Stritarjevi ulici. 

Novosti zakona o nevladnih organizacijah

V preteklem tednu smo se predstavniki občine udeležili seminarja na temo Novosti zakona o nevladnih organizacijah, ki se uporablja od 14. aprila 2018 dalje (Zakon o nevladnih organizacijah). Zakon  prinaša definicijo nevladne organizacije (NVO) in uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča sedanji status društva v javnem interesu. Zakon predstavlja poenotene pogoje za pridobitev takšnega statusa za vse nevladne organizacije: društva, zavode in ustanove.

Zakon opredeljuje:

  • pogoje, ki jih mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo, uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu,
  • pogoje za pridobitev statusa NVO,
  • obveznosti nevladnih organizacij v javnem interesu, njihove pravice in ugodnosti.

Od sredine januarja 2020, bo na strani AJPES-a vzpostavljena evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in b7 Kovinarska – zahodni del št. 2.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 9. septembra 2019 do vključno 10. oktobra 2019. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN2 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve je bila  organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN2, ki je potekala v sredo, 11. septembra 2019, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SD ZN2. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo geodetskih in agromelioracijskih del na komasacijskem in agromelioracijskem območju Drnovo bodo izvajalci v naslednjem tednu začeli s prenosom projekta nove razdelitve zemljišč v naravo. Pričakuje se, da bodo vsi lastniki pisno povabljeni na seznanitev z mejniki njihovih novih parcel, dodeljenih iz komasacijskega sklada še v tem mesecu. Lastniki bodo prišli na novo obdelavo stanja v naravi po seznanitvi na terenu.

Oddelek za razvoj in investicije

Evropski teden mobilnosti

Od 16. do 22. septembra 2019 je v okviru Evropskega tedna mobilnosti v Občini Kamnik kar nekaj aktivnosti in dogodkov za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Občina Kamnik tudi sicer sistematično in načrtno spodbuja trajnostno mobilnost, ureja potrebno infrastrukturo in promovira kolesarjenje, peš hojo in uporabo javnih prevoznih sredstev. Od ponedeljka, 16. 9. 2019, je sistem Kamkolo ponovno v uporabi. Pridružuje pa se tudi novo postajališče na železniški postaji v Kamniku.

FB Trajnostna mobilnost Kamnik

Ekipa Trajnostne mobilnosti Kamnik bo v času Evropskega tedna mobilnosti iskala zanimive fotografije na temo trajnostne mobilnosti v naši občini. Fotografirajte in označite ter dopišite #kampakam #kamkolo, in sicer na povezavi: https://www.facebook.com/kamnikkolo/. Najboljše fotografije bo omenjena ekipa nagradila.

Dogovor za razvoj regij

V četrtek, 12. 9. 2019, je v Izoli potekal teritorialni dialog za projekte, ki so vključeni v Dogovor za razvoj regij. Teritorialni dialog vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, sodelujejo pa še ostala ministrstva, Regionalne razvojne agencije in občine, ki imamo projekte vključene v Dogovor za razvoj regije. Občina Kamnik je usklajevala 2 projekta, in sicer »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana« in »Kolesarska povezava Kamnik – Godič«. Oba projekta sta v fazi idejne zasnove in pridobivanja projektnih pogojev.

Urejanje odpadnih vod na kraških območjih

V petek, 13. 9. 2019, je na Občini Kamnik potekal sestanek na temo oblikovanja interdisciplinarnega projekta, ki bi reševal problematiko urejanja odpadnih vod na kraških območjih. Sestanka so se udeležili člani Strokovne komisije za ohranjanje in razvoj Velike planine, strokovnjaki, profesorji iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in predstavniki Jamarskega kluba Kamnik.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo