TeDni(K) Občine Kamnik (23.9.2019)

0
1467

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Soteska

V tem tednu so se nadaljevala dela na območju Soteske, kjer se je začela priprava za asfaltiranje ceste, kjer je potekala izgradnja kanalizacije. Asfaltiranje je predvideno konec tega tedna. Zaradi le-tega bo vzpostavljena popolna zapora ceste, točen termin asfaltiranja pa bo objavljen na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si.

Buč

Izvajalec del je v preteklem tednu izvedel vse potrebne podboje državne ceste v naselju Buč. Gradnja kanalizacije se je tako pričela na dveh odsekih, in sicer v naselju Buč ter na odseku Buč – Hruševka.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je pričela obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije. Vsa dela trenutno potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, zato vse voznice in voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Ureditev komunalne infrastrukture na Novem trgu

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli na območju Novega trga (od hišne številke 11 do 25). Obnovilo se bo približno 130 metrov fekalne in meteorne kanalizacije, obnovil se bo vodovod, položila se bo javna razsvetljava ter obnovilo cestišče na območju gradnje. Zaradi obsega del na tem območju velja popolna zapora, zato vse pešce naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo, vsem stanovalcem na tem območju pa se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času del.

Ureditev ceste Špitalič – Okrog

V zaključni fazi je ureditev občinske ceste Špitalič – Okrog. Prvi odsek ceste je že dobil novo asfaltno prevleko, sedaj sledi še faza ureditve bankin ter nadaljevanje drugega dela odseka ceste. Zaključek del je predviden v tem tednu.

Podgorje-Zbirna cesta

V petek, 20. septembra 2019, je izbrani izvajalec na »LK št. 160511 PODGORJE-ZBIRNA CESTA« izvajal dela v dolžini 150 metrov. Vgradilo se je nosilno asfaltno plast v debelini 5 centimetrov ter obrabno in zaporno asfaltno plast v debelini 4 centimetre. Pred samim asfaltiranjem je izvajalec del opravil še naslednja dela, in sicer: izkop slabo nosilnega materiala, vgradnjo novega tamponskega materiala in uredil odvodnjavanja. Postavljena bo vertikalna signalizacija, zarisane debeloslojne označbe na vozišču ter nasute bankine. V času del je veljala popolna zapora lokalne krajevne ceste.

Oddelek za družbene dejavnosti

Obnova odbojkarskih igrišč pod Skalco

Občina Kamnik bo v okviru obnove dveh zunanjih odbojkarskih igrišč na lokaciji Pod Skalco v naslednjih mesecih v celoti zamenjala mivko in za primerno osvetlitev igrišč namestila nove reflektorje na stebrih.

Predvidena dela za obnovo odbojkarskih igrišč obsegajo dela v zvezi z obnovo razsvetljave demontažo starih luči, dobavo in postavitev 6 novih stebrov za namestitev reflektorjev, dobavo in montažo  reflektorjev ter ureditev nove napeljave in zamenjava dotrajane električne napeljave. Poleg obnove razsvetljave bo obnova igrišč obsegala še odstranitev obstoječe mivke, izvedla se bo ustrezna drenaža z namestitvijo novega filca ter nasula nova mivka. Vrednost investicije znaša približno 38.500 evrov brez DDV, dela pa bodo predvidoma zaključena do 25. 10. 2019.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in b7 Kovinarska – zahodni del št. 2.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 9. septembra 2019 do vključno 10. oktobra 2019. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN2 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SD ZN2. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo geodetskih in agromelioracijskih del na komasacijskem in agromelioracijskem območju Drnovo bodo izvajalci v naslednjem tednu začeli s prenosom projekta nove razdelitve zemljišč v naravo. Pričakuje se, da bodo vsi lastniki pisno povabljeni na seznanitev z mejniki njihovih novih parcel, dodeljenih iz komasacijskega sklada še v tem mesecu. Lastniki bodo prišli na novo obdelavo stanja v naravi po seznanitvi na terenu.

Občina Kamnik je bila v skladu s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) obveščena, da mora občina javnost na krajevno običajen način seznaniti o kraju, času javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja, in o načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti.

Množično vrednotenje nepremičnin je sistem masovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki so ga izvorno razvile države z razvitimi eko-nomskimi sistemi in trgom nepremičnin, pred-vsem za namene davka na nepremičnine. Sistem so razvile na podlagi pravil, ki veljajo za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin, vendar so ga nadgradile tako, da omogoča ocenjevanje tržne vrednosti velikemu številu nepremičnin naenkrat. Sistem sloni na modelih vrednotenja, ki simulirajo obnašanje trga nepremičnin in omogočajo statistično zanesljivo oceno tržne vrednosti. Modeli se oblikujejo s statističnimi metodami obdelave podatkov o trgu nepremičnin. Ker se sistem naslanja na računalniško podprte postopke in seveda za svoje delovanje potrebuje ustrezne računalniške rešitve, se ga pogosto naslavlja kot CAMA (Computer Assisted Mass Appraisal) sistem.

Vodilne države na področju CAMA sistemov so Združene države Amerike, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija. Vse bolj pa se sistem uveljavlja tudi v Evropi, kjer ga že nekaj desetletij, sicer z nekaterimi specifičnimi rešitvami, uporabljajo Švedi in Danci, zelo napredne rešitve so uveljavili tudi Nizozemci. Sistem se širi predvsem v sodobne razvijajoče se ekonomije držav kot so Litva, Latvija, kot možne rešitve pa ga, predvsem v povezavi s ciljem posodobitve obdavčitve nepremičnin, proučujejo tudi srednjeevropske države kot na primer Nemčija, Avstrija, Češka, pa tudi balkanske države, na pri-mer Kosovo, Makedonija, Srbija in Albanija. Z razvojem ekonomije in posebej trga nepre- mičnin, predvsem pa z razvojem novih statističnih in geoinformacijskih metod, se sistem množičnega vrednotenja razvija, njegovi rezultati pa postajajo vse bolj zanesljivi. Zato se v praksi sistem, ki je bil večinoma uveljavljen za namene obdavčitve, vse bolj uveljavlja kot samostojen, ekspertski in večnamenski. V večini držav je zaslediti široko uporabo podatkov sistema za različne javne pa tudi zasebne namene. Slovenija je sistem razvijala v letih 1999 do 2005 v okviru kompleksnega projekta »Posodobitev evidentiranja nepremičnin«, podprtega s strani Svetovne Banke za obnovo in razvoj in Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in ga kot ena prvih srednjeevropskih držav uveljavila v letu 2006. Sistemi, ki se danes razvijajo v Evropi, pogosto kot referenco uporabljajo prav slovenski model in sledijo našim izkušnjam. V letu 2015 je bila izvedena tudi mednarodna revizija slovenskega sistema s strani MDS, ki je potrdila, da je sistem dober, v nekaterih segmentih pa celo inovativen. Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov je https://www.mvn.e-prostor.gov.siDodatne informacije so dostopne na internetnih naslovih:
https://www.mvn.eprostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/PojasnilaZ/1_Kaj_je_MVN.pdfhttps://www.mvn.e-prostor.gov.si/pojasnila-o-mvn/.

Oddelek za razvoj in investicije

Omrežje alpskih občin

V času od 20. do 21. septembra 2019 smo se predstavniki Občine Kamnik udeležili strokovne konference »Povezanost v Alpah«, ki je bila v Triesenbergu/Lihtenštajn. Na konferenci je bilo več kot 100 predstavnikov različnih alpskih občin iz 7 držav. 

Na konferenci je Natalija Gyerek iz Inštituta za gozdno pedagogiko iz Kamnika predstavila Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Poželi smo številne pozitivne odzive in čestitke za uspešno delo ter vzbudili veliko zanimanja za tovrsten način dela v šolah in vrtcih. Mreža gozdnih vrtcev in šol se je razvila iz projekta »Povabilo v gozd«, ki ga je sofinanciralo Omrežje alpskih občin pred devetimi leti.

Govora je bilo tudi o projektih SpeciAlps in PlurAlps, ki trenutno potekata na območju alpskega prostora in v katerih poleg nekaterih drugih alpskih občin sodeluje tudi Občina Kamnik. Udeležencem smo predstavili naše aktivnosti v obeh projektih. Strip o Volkulji Beli, ki je nastal v okviru projekta SpeciAlps, je že preveden v angleški jezik, trenutno pa se prevaja še v francoski, nemški in italijanski jezik in bo razširjen v vseh sedmih sodelujočih državah.

Javna naročila

V preteklem tednu smo na Portalu javnih naročil objavili Odločitev o oddaji javnega naročila »Nakup podvozja gasilskega vozila OVNS«, glede katerega Občina Kamnik vodi postopek tega javnega naročila po pooblastilu Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. Izbrani ponudnik je podjetje AUTOCOMMERCE d. o. o., s katerim bo PGD Kamnik sklenil pogodbo o dobavi blaga.

Projekt StimulART

V dneh od 19. do 20. septembra 2019 smo se predstavniki Občine Kamnik in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik v okviru projekta StimulART udeležili srečanja projektnih partnerjev ter strokovne ekskurzije v mestu Linz v Avstriji. Obisk je bil med drugim namenjen ogledu zglednih operativnih modelov razvoja kulturno-kreativnega sektorja v srednjeevropskih mestih. Udeleženci smo spoznali Ars Electronica Center oziroma Muzej prihodnosti, kraj, kjer so prikazane in obdelane raznolike mešanice umetniških žanrov, znanstvenih področij in najnovejših tehnoloških smeri (umetna inteligenca, programiranje robotov, 3D tiskanje), ki skupaj z razvojnim laboratorijem predstavlja pomembno lokalno gospodarsko panogo, na kateri razvijajo t.i. model pametnega mesta.

Srečanje smo sklenili z ogledom in predstavitvijo revitaliziranega območja nekdaj uspešne tobačne industrije, ki danes po skupnim imenom Tabakfabrik združuje ogromno število start-up podjetij, co-working prostore za podjetniške začetnikesedež kulturnih in kreativnih industrij zgornje-avstrijske regije in podobno, s katerim poskuša Linz ustvarjati poslovni ekosistem, ki bi z ekološko, ekonomsko in socialno vzdržnostjo sledil sodobnim evropskim prizadevanjem za trajnostni razvoj. Linz predstavlja zgleden primer revitalizacije območja po propadu težke industrije, ki je preplet dolgoletne vizije in finančnih vlaganj mestnih oblasti, izobraženega lokalnega kadra kot nosilca razvoja ter zasebnih investitorjev, ki so prepoznali potencial in pomagali, da zaživi.

Občina Kamnik  

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here