TeDni(K) Občine Kamnik (30.9.2019)

0
2239

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Soteska

V tem tednu so se nadaljevala dela na območju Soteske, kjer se je začela priprava za asfaltiranje ceste, kjer je potekala izgradnja kanalizacije. Zaradi asfaltiranja bo vzpostavljena popolna zapora ceste. Točen termin asfaltiranja pa bo objavljen na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si.

Buč Hruševka

Izvajalec del je izvedel vse potrebne podboje državne ceste v naselju Buč. Gradnja kanalizacije se je nadaljevala na dveh odsekih v naselju Buč ter na odseku Buč – Hruševka.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je pričela obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije. V tem tednu je predvidena prva faza asfaltiranja. Vsa dela trenutno potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, zato vse voznice in voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Most Markovo

V kraju Markovo se zaključuje sanacija mostu in ureditev ceste. V prihodnjih dneh bo sledila prestavitev robnikov in priprava ceste za asfaltiranje preko novega mostu.

Ureditev ceste Motnik – Zgornji Motnik

Dela so se v preteklem tednu začela tudi na območju Motnika. Predvidena je ureditev ceste, drenažnega sistema, odvodnjavanja ter asfaltiranje. Dela potekajo po terminskem planu, kljub deževnim vremenskim razmeram.

Medobčinska vaja Požar v naravi Veliki vrh-Menina planina 2019

V soboto, 28. septembra 2019, je v sodelovanju Gasilske zveze Kamnik in Gasilskih enot Gornje Savinjske doline potekala napovedana medobčinsko vaja Požar v naravi Veliki vrh-Menina planina 2019in sicer z namenom, da se preizkusi ter izpopolni organiziranost in pripravljenost operativnih gasilskih enot na mejnem območju občin Kamnik in Gornji Grad. Vaja je bila usmerjena v gašenje požara v naravi.

Na vaji je sodelovalo približno 200 gasilcev in ekipa reševalnih psov Kinološkega društva Duplica.

Oddelek za družbene dejavosti

Dela pri osvetlitvi stadiona Prijateljstva v Mekinjah tečejo v skladu s terminskim planom in pogodbenimi določili. Narejeni so temelji za postavitev drogov za razsvetljavo, v celoti je izvedena povezava med drogovi, izvaja se kabelska kanalizacija za priključitev na transformatorsko postajo pri varovanih stanovanjih.

Izvajanje gradbeno obrtniških del pri zamenjavi osvetlitve in nasutje nove mivke na odbojkarskem igrišču Pod skalco potekajo skladno s terminskim planom in pogodbenimi določili.

Oddelek za razvoj in investicije

Ogled dobrih praks razvoja podeželja na Južnem Tirolskem

Na povabilo Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije smo se predstavniki Občine Kamnik in Javnega zavoda Mekinjski samostan udeležili dvodnevne strokovne ekskurzije na Južno Tirolsko, skupaj z ostalimi člani omenjene LAS. Pod vodstvom ekipe LAS in izkušenega turističnega vodnika Janeza Bizjaka smo spoznali raznolike primere dobrih praks razvoja podeželja na območju Južne Tirolske oziroma Pustriške doline, ki se nahaja na njenem vzhodnem delu. V tej avtonomni provinci v severni Italiji govorijo tri jezike nemške, italijanske in ladinske etnične skupine prebivalcev, slednjo smo spoznali ob ogledu muzeja ladinske kulture na gradu Ciastel De Tor.

Območje lokalne akcijske skupine Pustertal obsega 26 občin z dobrimi 82.000 prebivalci in glavno mesto Bruneck, ki je z dobrimi 16.000 prebivalci peto največje mesto na Južnem Tirolskem. Pustriška dolina je postala priljubljena turistična destinacija prav zaradi omenjenih kulturnih posebnosti, čudovite pokrajine in gora, vključno s svetovno znano dediščino Dolomitov, vpisanih v Unescov seznam. Kar ena tretjina območja Južne Tirolske namreč spada pod zaščitena območja. Glavne dejavnosti na območju so turizem, trgovina, gradbeništvo in storitve, stopnja brezposelnosti je zelo nizka. 70 odstokov turistov prihaja od drugje, pri razvoju turizma in podjetništva sledijo načelom trajnostnega razvoja, kar smo v praksi spoznali ob ogledu podjetja Villgrater Natur, ki se ukvarja s proizvodnjo volnenih izdelkov, zeliščarstva in gorske destilarne Bergila, renaturacije obrežja reke Ahr, kmetije Moserhof, ki se je usmerila v proizvodnjo sirov in ladinske gorske vasi Lungiaru, kjer se v težkih naravnih pogojih poleg kmetijstva ukvarjajo s turizmom. Prav tako smo skozi predavanja spoznali delovanje LAG Pustertal, destinacijski management in razvoj integralnih turističnih produktov na Južnem Tirolskem (znamka Sud Tirol), znamko Roter Hahn (Rdeči petelin), ki povezuje turistične kmetije, gostišča na kmetijah, kakovostne kmetijske produkte in rokodelstvo na kmetijah ter svetovno Unescovo dediščino Dolomite, ki so ena od 55 lokacij pod Unescom v Italiji.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik je bila v skladu s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) obveščena, da mora občina javnost na krajevno običajen način seznaniti o kraju, času javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja in o načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti. Objavo si lahko ogledate tukaj.

Množično vrednotenje nepremičnin je sistem masovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki so ga izvorno razvile države z razvitimi ekonomskimi sistemi in trgom nepremičnin, predvsem za namene davka na nepremičnine. Sistem so razvile na podlagi pravil, ki veljajo za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin, vendar so ga nadgradile tako, da omogoča ocenjevanje tržne vrednosti velikemu številu nepremičnin naenkrat. Sistem sloni na modelih vrednotenja, ki simulirajo obnašanje trga nepremičnin in omogočajo statistično zanesljivo oceno tržne vrednosti. Modeli se oblikujejo s statističnimi metodami obdelave podatkov o trgu nepremičnin. Ker se sistem naslanja na računalniško podprte postopke in seveda za svoje delovanje potrebuje ustrezne računalniške rešitve, se ga pogosto naslavlja kot CAMA (Computer Assisted Mass Appraisal) sistem. Vodilne države na področju CAMA sistemov so Združene države Amerike, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija. Vse bolj pa se sistem uveljavlja tudi v Evropi, kjer ga že nekaj desetletij, sicer z nekaterimi specifičnimi rešitvami, uporabljajo Švedi in Danci, zelo napredne rešitve so uveljavili tudi Nizozemci. Sistem se širi predvsem v sodobne razvijajoče se ekonomije držav kot so Litva, Latvija, kot možne rešitve pa ga, predvsem v povezavi s ciljem posodobitve obdavčitve nepremičnin, proučujejo tudi srednjeevropske države kot na primer Nemčija, Avstrija, Češka, pa tudi balkanske države, na pri-mer Kosovo, Makedonija, Srbija in Albanija. Z razvojem ekonomije in posebej trga nepremičnin, predvsem pa z razvojem novih statističnih in geoinformacijskih metod, se sistem množičnega vrednotenja razvija, njegovi rezultati pa postajajo vse bolj zanesljivi. Zato se v praksi sistem, ki je bil večinoma uveljavljen za namene obdavčitve, vse bolj uveljavlja kot samostojen, ekspertski in večnamenski. V večini držav je zaslediti široko uporabo podatkov sistema za različne javne pa tudi zasebne namene. Slovenija je sistem razvijala v letih 1999 do 2005 v okviru kompleksnega projekta »Posodobitev evidentiranja nepremičnin«, podprtega s strani Svetovne Banke za obnovo in razvoj in Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in ga kot ena prvih srednjeevropskih držav uveljavila v letu 2006. Sistemi, ki se danes razvijajo v Evropi, pogosto kot referenco uporabljajo prav slovenski model in sledijo našim izkušnjam. V letu 2015 je bila izvedena tudi mednarodna revizija slovenskega sistema s strani MDS, ki je potrdila, da je sistem dober, v nekaterih segmentih pa celo inovativen. Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov, je https://www.mvn.e-prostor.gov.si. Dodatne informacije so dostopne na internetnih naslovih: https://www.mvn.eprostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/PojasnilaZ/1_Kaj_je_MVN.pdfhttps://www.mvn.e-prostor.gov.si/pojasnila-o-mvn/Za vse zainteresirane je gradivo dostopno v II. nadstropju pred sobo 67.

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in b7 Kovinarska – zahodni del št. 2. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 9. septembra 2019 do vključno 10. oktobra 2019. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN2 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SD ZN2. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo geodetskih in agromelioracijskih del na komasacijskem in agromelioracijskem območju Drnovo bodo izvajalci v naslednjem tednu začeli s prenosom projekta nove razdelitve zemljišč v naravo. Pričakuje se, da bodo vsi lastniki pisno povabljeni na seznanitev z mejniki njihovih novih parcel, dodeljenih iz komasacijskega sklada še v tem mesecu. Lastniki bodo prišli na novo obdelavo stanja v naravi po seznanitvi na terenu.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here