TeDni(K) Občine Kamnik (14.10.2019)

0
835

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Soteska

V tem tednu so se nadaljevala dela na območju Soteske, kjer se je začelo asfaltiranje dela javne poti 161011 in javne poti 661113. Zaradi asfaltiranja bo vzpostavljena popolna zapora ceste.

Buč – Hruševka

Gradnja kanalizacije se je nadaljevala na odseku Buč – Hruševka.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je pričela obnova vozišča in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije. Vsa dela trenutno potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, zato vse voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Ureditev ceste Motnik – Zgornji Motnik

Gradnja na občinski cesti Motnik – Zgornji Motnik v dolžini cca. 300 metrov je v zaključni fazi, pred izvedbo asfaltiranja. Zaradi ozke ceste je izvedena popolna zapora ceste, obvoz je urejen po vzporedni cesti.

Sanacija mostu Markovo

Sanacija mostu v Markovem je v zaključni fazi, pred izvedbo asfaltiranja. Zaradi sanacije mostu je urejen obvoz. Nato sledi ureditev struge na odseku, kjer sedaj poteka obvoz.

Ureditev komunalne infrastrukture na Novem trgu

TednikIzvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli na območju Novega trga (od hišne številke 11 do 25). Obnovilo se bo približno 130 metrov fekalne in meteorne kanalizacije, obnovil vodovod, položila javna razsvetljava ter obnovilo cestišče na območju gradnje (JP 660311). Izgradnja kanalizacijske infrastrukture za odpadne vode ter meteorne vode je bila v prejšnjem tednu končana. Izvajalci del so pričeli s polaganjem zaščitnih cevi za javno razsvetljavo ter optiko.

Zaradi obsega del je na tem območju popolna zapora, zato vse pešce naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo, vsem stanovalcem na tem območju, pa se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Srečanje ponudnikov v starem mestnem jedru Kamnika

V torek, 8. oktobra 2019, se je v prostorih KIKštarterja odvijalo srečanje ponudnikov v starem mestnem jedru Kamnika, z namenom spodbuditi utrip prazničnega časa v ožnjem mestnem jedru Kamnika.

Po uvodnem nagovoru župana Mateja Slaparja je aktivnosti v decembrskem času Zavoda za turizem, šport in kulturo predstavila Nina Irt. V nadaljevanju je besedo ponovno prevzel župan, ki je predstavil nekaj ukrepov, katere načrtuje Občina v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik za pomoč pri organizaciji in promociji produktov in aktivnosti podjetnikov v starem mestnem jedru. Med glavnimi ukrepi so predvsem pomoč pri promociji in subvencioniranje decembrskih aktivnosti. Za konec je zbranim nekaj besed namenil tudi Luka Svetec iz Občine Kamnik, ki je navzočim predstavil možnosti brezplačne izboljšave svojih predstavitev v iskalniku Google s pomočjo aktivnejšega upravljanja profila podjetja, in sicer v storitvi Google My Business.

Med srečanjem so s svojimi konstruktivnimi predlogi ves čas sodelovali tudi navzoči podjetniki. V želji po dobrem in uspešnem sodelovanju so se odločili, da se ponovno srečajo 22. oktobra ob 19. uri.

Oddelek za družbene dejavnosti

TednikV četrtek je potekal terenski ogled izvajanja del pri osvetlitvi stadiona Prijateljstva v Mekinjah, ki sta se ga udeležila tudi mag. Darko Repenšek in Maja Skale iz Direktorata za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Dela sicer potekajo skladno s pogodbenimi določili in terminskim planom.

Organizirali smo srečanje s športnimi klubi in društvi, ki so se prijavili na razpis za športne programe in projekte v letu 2019. Seznanili smo jih s trenutno realizacijo na podlagi razpisa ter jih opozorili na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. V nadaljevanju je potekala razprava o samem poteku javnega razpisa, morebitnih težavah, s katerimi se soočajo klubi in društva ter strategiji za področje športa v Kamniku..”>

Udeležili smo se strokovnega posveta o vključevanju raznolikosti v okviru projekta PlurAlps, v katerem so sodelovali Zasebni Vrtec Zarja, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Občina Kamnik in Urbanistični inštitut Slovenije.

Javni zavod Mekinjski samostan je objavil prosto delovno mesto za koordinatorja VII. Rok za prijavo na razpis je 17. 10. 2019. Več informacij najdete na povezavi ali na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS. Vabljeni k prijavi.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik je bila v skladu s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) obveščena, da mora občina javnost na krajevno običajen način seznaniti o kraju, času javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja, in o načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti.

Množično vrednotenje nepremičnin je sistem masovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki so ga izvorno razvile države z razvitimi eko-nomskimi sistemi in trgom nepremičnin, pred-vsem za namene davka na nepremičnine. Sistem so razvile na podlagi pravil, ki veljajo za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin, vendar so ga nadgradile tako, da omogoča ocenjevanje tržne vrednosti velikemu številu nepremičnin naenkrat. Sistem sloni na modelih vrednotenja, ki simulirajo obnašanje trga nepremičnin in omogočajo statistično zanesljivo oceno tržne vrednosti. Modeli se oblikujejo s statističnimi metodami obdelave podatkov o trgu nepremičnin. Ker se sistem naslanja na računalniško podprte postopke in seveda za svoje delovanje potrebuje ustrezne računalniške rešitve, se ga pogosto naslavlja kot CAMA (Computer Assisted Mass Appraisal) sistem. Vodilne države na področju CAMA sistemov so Združene države Amerike, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija. Vse bolj pa se sistem uveljavlja tudi v Evropi, kjer ga že nekaj desetletij, sicer z nekaterimi specifičnimi rešitvami, uporabljajo Švedi in Danci, zelo na-predne rešitve so uveljavili tudi Nizozemci. Sistem se širi predvsem v sodobne razvijajoče se ekonomije držav kot so Litva, Latvija, kot možne rešitve pa ga, predvsem v povezavi s ciljem poso- dobitve obdavčitve nepremičnin, proučujejo tudi srednjeevropske države kot na primer Nemčija, Avstrija, Češka, pa tudi balkanske države, na pri-mer Kosovo, Makedonija, Srbija in Albanija. Z razvojem ekonomije in posebej trga nepre- mičnin, predvsem pa z razvojem novih sta-tističnih in geoinformacijskih metod, se sistem množičnega vrednotenja razvija, njegovi rezultati pa postajajo vse bolj zanesljivi. Zato se v praksi sistem, ki je bil večinoma uveljavljen za namene obdavčitve, vse bolj uveljavlja kot samostojen, ekspertski in večnamenski. V večini držav je zaslediti široko uporabo podatkov sistema za različne javne pa tudi zasebne namene. Slove-nija je sistem razvijala v letih 1999 do 2005 v okviru kompleksnega projekta »Posodobitev evidentiranja nepremičnin«, podprtega s strani Svetovne Banke za obnovo in razvoj in Med-narodnega denarnega sklada (MDS) in ga kot ena prvih srednjeevropskih držav uveljavila v letu 2006. Sistemi, ki se danes razvijajo v Evropi, pogosto kot referenco uporabljajo prav slovenski model in sledijo našim izkušnjam. V letu 2015 je bila izvedena tudi mednarodna revizija slovenskega sistema s strani MDS, ki je potrdila, da je sistem dober, v nekaterih segmentih pa celo inovativen. Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov je https://www.mvn.e-prostor.gov.si. Dodatne informacije so dostopne na internetnih naslovih:
https://www.mvn.eprostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/PojasnilaZ/1_Kaj_je_MVN.pdfhttps://www.mvn.e-prostor.gov.si/pojasnila-o-mvn/. Za vse zainteresirane je gradivo dostopno v II. nadstropju pred sobo 67.

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo geodetskih in agromelioracijskih del na komasacijskem in agromelioracijskem območju Drnovo bodo izvajalci v naslednjem tednu začeli s prenosom projekta nove razdelitve zemljišč v naravo. Pričakuje se, da bodo vsi lastniki pisno povabljeni na seznanitev z mejniki njihovih novih parcel, dodeljenih iz komasacijskega sklada še v tem mesecu. Lastniki bodo prišli na novo obdelavo stanja v naravi po seznanitvi na terenu.

Oddelek za razvoj in investicije

Obisk projektnega partnerja v sklopu projekta StimulArt

V preteklem tednu je Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik gostil profesorja z Univerze v Regensburgu (Nemčija), dr. Olafa Kranza. Dr. Kranz se je v sklopu projekta StimulArt namenil obiskati vsa partnerska mesta, da bi na podlagi tedenskega obiska izbranih mest spoznal njihov utrip in dinamiko ter stanje ustvarjalnosti v gospodarstvu in ekonomiji, s posebnim poudarkom na razvoju kulturnih in kreativnih industrij ter potencialu in virih za kulturo, umetnost in kulturno dediščino. Izkušnje, pridobljene tekom obiska, mu bodo v pomoč pri pripravi skupne metodologije, na podlagi katere bodo projektni partnerji v svojih mestih prenašali novo znanje in izkušnje na zainteresirane lokalne akterje ter jim s tem pomagali pri zagonu in realizaciji lastnih kreativnih idej.

Svoj obisk v Občini Kamnik, ki je prav tako partnerica pri projektu StimulArt, je opravil v torek, 8. 10. 2019, kjer ga je sprva sprejel in pozdravil župan Matej Slapar, nato pa smo srečanje z njim nadaljevale predstavnice Oddelka za razvoj in investicije, ki skrbimo za nemoten potek izvajanja projektnih aktivnosti pri omenjenem projektu.

Srečanje programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije 

V sredo, 9. 10. 2019, je na Jesenicah potekalo srečanje programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije, na katerem smo predstavniki vključenih mest med drugim prejeli informacije o izjemno uspešnih aktivnostih na socialnih omrežjih Združenja zgodovinskih mest Slovenije in spoznali osnove digitalnega trženja, s poudarkom na predstavitvi najučinkovitejših orodij in statistike, ki kaže, da postaja omenjeni način prodaje izdelkov in storitev ključna tržna usmeritev vseh najuspešnejših podjetij doma in v tujini. Sledila je predstavitev novih digitalnih pristopov h  kulturni dediščini (hologrami, 3d očala, lasersko projeciranje…), ki bodo osnova prihajajočega razpisa za projekte vodilnih turističnih destinacij ter  združenj. Srečanje smo sklenili z ogledom Gornjesavskega muzeja jeklarstva (konkretno železarske zbirke na prostem) ter Ruardove graščine, v kateri pravkar potekajo obsežna obnovitvena dela.

Strokovni posvet o vključevanju raznolikosti

V četrtek, 10. oktobra 2019, se je v okviru projekta PlurAlps odvijal strokovni posvet o vključevanju raznolikosti. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Zasebni vrtec Zarja, organizatorja strokovnega posveta, pa sta vzpostavila medkulturno premično knjižno zbirko, ki bo omogočilo bralno pismenost priseljencev in pridobivanje novega znanja. Ob tej priložnosti je župan Matej Slapar predal nove knjige, namenjene za medkulturno zbirko, direktorici Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik mag. Bredi Podbrežnik Vukmir in direktorici Zasebnega vrtca Zarja Jelki Golob.

Projekt PlurAlps se izvaja v 6 alpskih državah in je financiran s strani programa Interreg Območje Alp, v njem pa sodeluje tudi Občina Kamnik. Projekt se ukvarja z migracijami, kulturno raznolikostjo in pluralizmom kot priložnostmi za območje Alp. Alpskim občinam nudi podporo pri razvijanju kulture dobrodošlice za priseljence in tako povečuje privlačnost prostora in družbeno povezanost območja. Pilotne aktivnosti tega projekta v Kamnik izvajajo tudi Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Vrtec Zarja, Mladinski center Kotlovnica, Center za socialno delo Kamnik in Javni zavod Cene Štupar.

Prvi del posveta je bil namenjen strokovnim temam na temo medkulturnosti. Dr. Marijanca Ajša Vižintin iz ZRC SAZU, Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije je govorila o tem, kako se družbena raznolikost zrcali tudi v knjigah. Sladjana Mićković iz OŠ Livada je predstavila projekt Izzivi medkulturnega sobivanja. Dr. Franci Jazbec iz Društva za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur Odnos je imel prispevek na temo Migracije ljudi in pomen vključevanja. Sameer Sayegh, iraški pisatelj, ki od leta 2016 živi v Ljubljani, je predstavil Pesnikovo zgodbo.

V drugem delu pa je bila predstavljena medkulturna zbirka novih knjig, ki jih je Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik in Zasebnemu vrtcu Zarja Kamnik predal župan Matej Slapar.

Dogodek so popestrili otroci Vrtca Zarja in Otroška plesna skupina LUNA, srečanju sta piko na i Anja Bezlova in Goran Završnik.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo