Proračuna Občine Domžale za leti 2020 in 2021 krepita zdravstvo, izobraževanje, šport in rekreacijo ter investicije v cestno infrastrukturo

0
1812

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale so se v četrtek, 17. oktobra 2019, sestali na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri so obravnavali pet točk dnevnega reda, med drugim so v prvi obravnavi sprejeli Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2020 in 2021. Ključni projekt, ki je na novo uvrščen v predloga proračuna Občine Domžale za leti 2020 in 2021 v prvi obravnavi, je projekt širitve Zdravstvenega doma Domžale. V predlogu proračuna za leto 2020 se poleg področja zdravstva dodatno finančno krepita tudi področje investicij v cestno infrastrukturo in področje izobraževanje, v predlogu proračuna za leto 2012 pa se poleg področja zdravstva finančno krepi tudi področje programov športa in rekreacije. Sejo občinskega sveta je vodil župan Toni Dragar.

Po potrditvi zapisnika 6. redne seje in potrditvi dnevnega reda so svetniki pod točko Volitve in imenovanja s sklepom podali pozitivno mnenje k imenovanju Jane Julijane Pirman za ravnateljico javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Domžale, ki je v postopku izpolnjevala vse pogoje. Svetniki so potrdili tudi predlagan sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je predlagala, da se za predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Venclja Perka imenuje Sonja Orešek. Postopek imenovanja je komisija izpeljala zaradi pisne odstopne izjave dosedanjega člana sveta tega zavoda Mihe Kolenca.

V nadaljevanju so sprejeli sklep o določitev vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. Za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na področju občine Domžale uporablja Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale. V Odloku je določeno, da se izhodiščna vrednost točk za izračun nadomestila določi s sklepom, ki ga na predlog župana sprejme občinski svet do konca tekočega leta za naslednje leto. Občinski svet je vrednost točke nazadnje potrdil junija 2019. Povprečni indeks razlike v cenah na področju gradnje je letos do septembra znašal 101,47. Ker je sprememba majhna, je občinska uprava predlagala, da višina točke ostane takšna kot leta 2019. Vrednost točke za leto 2020 znaša:

  • za zidana stavbna zemljišča 0,00158 eur,
  • za nezazidana stavbna zemljišča 0,10298 eur,
  • sklep se uporablja od 1. 1. 2020.

Sledili sta tretja in četrta točka dnevnega reda, Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2020 in 2021. V uvodu je odloka predstavila mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in gospodarstvo, ki je dejala, da so v proračunu za leto 2021 načrtovali manj prihodkov in odhodkov kot v letu 2020. Za leto 2020 proračun predvideva 31.318.589 evrov prihodkov in 36.605,560 evrov odhodkov. Ob načrtovanju prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov ter presežka iz leta 2018 in ocenjenega rezultata za leto 2019, za leto 2020 načrtujejo celotni primanjkljaj v višini 5.939.547 evrov, ki ga bodo pokrili z denarnimi sredstvi na računih na dan 1. 1. 2020. Za leto 2021 proračun predvideva 29.258.572 evrov prihodkov in 34.188.010 evrov odhodkov. Tudi za to leto načrtujejo celotni primanjkljaj v višini 5.582.015 evrov, ki ga bodo pokrili z denarnimi sredstvi na računih na dan 1. 1. 2021.

Ključni projekt, ki je na novo uvrščen v predloga proračuna, je širitev Zdravstvenega doma Domžale (Podatki za umestitev v proračuna izhajajo iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP). V predlogu proračuna za leto 2020 se poleg področja zdravstva dodatno finančno krepita tudi področje investicij v cestno infrastrukturo in področje izobraževanje, v predlogu proračuna za leto 2012 pa se poleg področja zdravstva se finančno krepi tudi področje programov športa in rekreacije.

Po predstavitvi obeh odlokov so svetniki pričeli z razpravo. Najprej so imeli besedo predsedniki odborov in Statutarno pravne komisije, ki so svetnikom predstavili mnenja, pripombe in predloge k proračunoma. Večjih pripomb na odborih ni bilo, so pa podali načelna mnenja, da sta proračuna primerna za nadaljnjo obravnavo. Predsednik Statutarno pravne komisije Matej Oražem (LMM) je dejal, da se je na seji komisije odvila pestra razprava, predlog komisije pa je, da se proračuna po prvi obravnavi javno objavi in s tem da v javno razpravo, na kateri bo lahko zainteresirana javnost podala svoje pripombe in predloge. Oražem je izpostavil tudi 10. odstavek 5. člena Odloka o proračunu, kjer je navedeno, da se prihodki iz naslova najemnin in amortizacije za uporabo javne infrastrukture v proračunu oblikujejo kot namenski prejemki in se porabijo kot namenski izdatki za investicijsko vzdrževanje v osnovna sredstva javne infrastrukture. Po njegovem mnenju se ti prihodki namenjajo za namensko porabo za vzdrževanje komunalne infrastrukture, kar občino razvojno hromi. Predlog komisije je bil, da se ta odstavek spremeni in se prilagodi na neko realno vrednost, ki se jo dejansko potrebuje. Komisijo je zmotil tudi 14. člen odloka, ki govori, da lahko skladno s predpisi župan s sklepi prerazporeja proračunska sredstva med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu. Po ocenah komisije je ta odstotek prevelik.

Kristina Hafner (SD), predsednica Odbora za prostor je dejala, da je bil na odboru sprejeti sklep, da se v drugem branju zagotovijo sredstva za izdelavo dolgoročne študije prometne varnosti. Na podlagi tega bi se lahko ustrezno razporejala sredstva za povečanje varnosti v prometu. Metod Marčun (LMM), predsednik Odbora za komunalo, je dejal, da so na odboru opozorili na problematiko prometne ureditve v centru Domžal, ki ne sledi dinamiki oziroma povečanju prometa. Marjan Ravnikar (SD), Odbor za družbene dejavnosti pa je izpostavil, da se v proračun ponovno uvrsti Eko park, kar je v nadaljnji razpravi opozorila tudi Andreja Pogačnik Jarc (LTD). Mag. Tomaž Deželak (SDS) je podal pobudo, da se v NRP proračunov vrne projekt OŠ Vir, saj bi s tem rešili prostorsko stisko okoliških osnovnih šol. Mag. Branko Heferle (LMŠ) je dejal, da je bila odločitev občinskega sveta, da se na junijski seji ne obravnava proračuna, primerna, saj sta proračuna sedaj pripravljena nekoliko bolje. Izpostavil je participativni proračun, s katerim je župan pozval občanke in občane, da podajo svoje pobude in predloge. Zmotilo ga je to, da svetniki niso bili seznanjeni s tem, kateri predlogi so bili upoštevani in kateri ne. Glede širitve Zdravstvenega doma Domžale je Heferle izpostavil način postopka s katerim se lotevajo tega projekta. Predvsem ga je zanimalo v kakšni fazi so izdelani projekti, kako je dogovorjeno glede sofinanciranja z občinami soustanoviteljicami, kdo bo investitor in če so že tudi preostale štiri občine soustanoviteljice v svojih proračunih planirale sredstva za širitev zdravstvenega doma.

V nadaljevanju so svetniki podali še nekaj pripomb, predlogov in pobud, ki se jim zdijo smiselna, da bi se uvrstila v proračun. Mag. Majda Pučnik Rudl (SDS) se je dotaknila problematike brezdomcev in sanacije prehoda čez železniško progo pri železniški postaji v Jaršah, Andreja Pogačnik Jarc (LTD) bi želela, da se pri nakupih zemljišč upošteva tudi področje kulture, mag. Branko Heferle (LMŠ) bi želel, da se več sredstev nameni za pomoč na domu in institucionalnemu varstvu starejših, poleg tega pa je predlagal, da se besedili odlokov javno objavita in se o njih opravi javna razprava. Kristina Hafner (SD) je predlagala, da se več sredstev nameni varstvu vozačev, Mateja Aleksandra Kegel pa je predlagala povečanje sredstev Območni obrtni zbornici Domžale in Mladinskemu svetu Domžale. Metod Marčun (LMM) je med drugim predlagal izdelavo prometne študije, ureditev mirujočega prometa in oblikovanje celovite podobe občine, Janez Avsec (LTD) bi želel, da se več sredstev nameni društvom in za ljudi, Ivan Pšag (LMM)  pa je predlagal povečanje sredstev za preventivne programe v katere so vključeni mladi. Mag. Bojan ARH (Stranka Alenke Bratušek) je predlagal, da se pri oblikovanju proračuna upošteva predloge participativnega proračuna, v obzir pa naj se vzame tudi naraščajočo starejšo populacijo, Robert Hrovat (SDS) pa je predlagal, da se del proračunskih sredstev nameni nakupu nekdanje tovarne Univerzale. Pripombe, predloge in pobude svetnikov bo občinska uprava preučila do druge obravnave. Svetniki so proračuna za leti 2020 in 2021 sprejeli s 26 glasovi za, nihče ni bil proti.

Seja se je zaključila s svetniškimi vprašanji in predlogi.

Po seji nam je podžupanja mag. Renata Kosec povedala, da jo veseli, da je na seji potekala konstruktivna razprava, kar pomeni, da sta bila proračuna dobro pripravljena, saj večjih pripomb s strani svetnikov ni bilo. “S potrditvijo smo svetniki pokazali, da delamo na poudarkih v pravi smeri. Poleg širitve Zdravstvenega doma Domžale, gradnjo dveh jedilnic na OŠ Domžale in OŠ Rodica ter še nekaterih večjih investicij, je v proračunu nakazan tudi poudarek na področju reševanja problematike starejše populacije in ranljivih skupin ter poudarek na ureditvi mirujočega prometa in prometnih težav v Domžalah na splošno,“ je dejala podžupanja, ki nam je še povedala, da so za področje ureditve prometne problematike že ustanovili posebno komisijo, katere aktivnosti na tem področju že potekajo. Prav tako bodo po besedah podžupanje do druge obravnave pregledali predloge participativnega proračuna, ki jih bodo poskušali vključiti v proračun. To bo seveda odvisno od tega, koliko sredstev bo na voljo ter tudi sama realnost izvedbe predlogov.

Avtor: Miha Ulčar in Urad župana
Fotografije: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here