TeDni(K) Občine Kamnik (28.10.2019)

0
2032

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Soteska

V tem tednu so se nadaljevala dela na območju Soteske, kjer so izvajalci del končali z asfaltiranjem dela dveh javnih poti. Po končanem asfaltiranju so se uredile cestne bankine, humunizirale so se travnate površine, odstranil in pospravil se je odvečni gradbeni material.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je pričela obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije, ter začela izgradnja pločnika od trgovine do uvoza v naselje Srednja vas.

Vaseno

Na območju Vasenega so že pred časom vgradili kanalizacijsko infrastrukturo, v tem tednu pa so dogradili še manjkajočo javno razsvetljavo in asfaltirali manjkajoče odseke. Po končanem asfaltiranju so se uredile cestne bankine, humunizirale so se travnate površine, odstranil in pospravil se je odvečni gradbeni material. 

Buč

Gradnja kanalizacije se je nadaljevala na odseku Buč – Hruševka, dela pa so se nadaljevala tudi v samem naselju Buč. V tem tednu se je pričela  izgradnja kanalizacije v regionalni cesti, kjer bo izvedena povezava med primarnim fekalnem kanalom ter posameznimi sekundarnimi kanali.

Potok

V preteklem tednu so se pričela gradbena dela tudi v naselju Potok. Tudi na tem območju bodo dela v naslednjem tednu potekala po regionalni cesti, kjer bo veljala polovična zapora, promet pa se bo usmerjal s pomočjo semaforjev.

Vsa dela trenutno potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, zato vse voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Ureditev komunalne infrastrukture na Novem trgu

Izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli na območju Novega trga (od hišne številke 11 do 25). Obnovilo se je približno 130 metrov fekalne in meteorne kanalizacije, obnovil se je vodovod, položila se je javna razsvetljava in obnovilo cestišče na območju gradnje.

Izgradnja kanalizacijske infrastrukture za odpadne vode in meteorne vode je na tem območju končana. Izvajalci del so v preteklem tednu položili zaščitne cevi za javno razsvetljavo in optiko, pripravili so cesto za asfaltiranje ter položili nosilni sloj asfalta. Zaradi obsega del na tem območju še vedno velja popolna zapora, zato vse pešce naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo, vsem stanovalcem pa se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Zaključek projekta Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica – 1. faza

V okviru projekta Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica – 1. faza je bilo zgrajeno novo kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih voda v dolžini 794 metrov, ki je (pri objektu Bistričica 2) priključeno na obstoječi odpadni kanal v lokalni cesti lokalne ceste Zgornje Stranje – Bistričica – Zakal, novo kanalizacijsko omrežje za odvajanje padavinskih voda v dolžini 798 metrovobnovljeno dotrajano vodovodno omrežje dolžini 740 metrov, dograjeno optično omrežje in obnovljena ter asfaltirana cesta na območju od objekta Bistričica 2 do objekta Bistričica 10 c (del lokalne ceste Zg. Stranje – Bistričica – Zakal in del javne poti Bistričica – Zakal).

Prvotno načrtovan zaključek gradnje, ki se je začela izvajati 1. julija 2019, se je nekoliko podaljšal v mesec oktober. V času gradnje se je pokazalo, da je treba izvesti nekatera dela, ki v prvotnem projektu niso bila predvidena. Kljub občasno izraženi slabi volji nekaterih krajanov, je bilo delo opravljeno strokovno, za kar se zahvaljujemo izvajalcu Elicom d.o.o. in nadzoru Domplan d. o. o.

Občankam in občanom Bistričice ter okoliških zaselkov se zahvaljujemo za potrpljenje v času gradnje oziroma izvedbe projekta in upamo, da bodo z novo pridobitvijo zadovoljni.

Ureditev prepusta v Kamniški Bistrici

Letošnje neurje je poškodovalo prepust pri tovorni žičnici za Kokrško sedlo v Kamniški Bistrici. Izvedena je bila podporna konstrukcija pod cesto in povozna betonska mulda, ki bo omogočala dostop do tovorne žičnice ter v primeru večjih hudourniških nanosov proda zagotovila učinkovito odstranjevanje nanešenega materiala.

Gradnja P + R Kamnik

Ob Tunjiški cesti se izvaja gradnja P + R Kamnik, ki bo opredeljeno kot vozlišče za nadaljevanje poti predvsem dnevnih migrantov v Ljubljano, saj je locirano neposredno ob končnem železniškem postajališču Kamnik – Graben. Invensticija bo omogočala parkiranje osebnih avtomobilov in koles ter prestopanje na javni potniški promet – vlak.

Območje urejeno s 37 parkirišči za osebna vozila, 4 parkirišči za invalide, 4 parkirišči za polnjenje električnih vozil10 stojali za kolesa, javno razsvetljavo in kartomatom za prodajo vozovnicObčina Kamnik je za izvedbo projekta uspešno kandidirala na javnem razpisu, zato bo projekt sofinanciran s strani Evrospke unije (kohezijski sklad) in Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo).

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora, izjav o uveljavljanju predkupne pravice in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede manipulacijskih površin, odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti, ali so pridobljeni projektni pogoji KPK Kamnik.

Občina Kamnik sprejema pripombe občanov in občank do predlog modelov vrednotenja nepremičnin (Zakon o množičnem vrednotenju ZMVN-1) do vključno 15. novembra 2019, in sicer pripombe na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni na območju Občine Kamnik na obrazcu JR.MV-1, ki ga oddajo v vložišču Občine Kamnik. Vse ostale pripombe na modele vrednotenje občani in občanke pošljejo na obrazcu JR.MV-2, po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali ga skeniranega pošljejo na elektronski naslov vrednotenje@gov.siSpletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov, je https://www.mvn.e-prostor.gov.si.

Dodatne informacije so dostopne na internetnih naslovih: https://www.mvn.eprostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/PojasnilaZ/1_Kaj_je_MVN.pdfhttps://www.mvn.e-prostor.gov.si/pojasnila-o-mvn/. Za vse zainteresirane je gradivo dostopno v III. nadstropju pred sobo 67.

Oddelek za razvoj in investicije

Združenju Kamniško-Savinjske Alpe se pridružuje še ena občina

Združenju Kamniško-Savinjske Alpe se je priključila tudi občina Cerklje na Gorenjskem. »Vesel sem, da se družina Združenja Kamniško-Savinjske Alpe povečuje,« je dejal koordinator Združenja Grega UgovšekŽupan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj se je zahvalil tudi županom ostalih petih občin, ki so v Združenje že vključeni in ob tem poudaril pomen povezovanja občin, tako v okviru turizma kot tudi na drugih področjih.

Združenje Kamniško-Savinjske Alpe vključuje občine, v katerih se nahajajo Kamniško-Savinjske Alpe, njegov namen pa je promocija omenjenih Alp. Od preteklega tedna dalje je v združenje vključenih 6 občin, poleg že omenjene tudi Občina Solčava, Občina Luče, Občina Jezersko, Občina Preddvor in Občina Kamnik. Župani omenjenih občin so v preteklem tednu pristop nove občine tudi formalno potrdili.

»Pristop šeste občine dokazuje, da smo od leta 2016, zgradili neko skupnost, ki je prepoznana tudi navzven. Čeprav je Združenje nastalo zaradi povezovanja na področju turizma, kot rastoči gospodarski panogi, se sodelovanje širi tudi na druga gospodarska področja,« pravi Grega Ugovšek. Pri tem izpostavlja EU projekt Vodne poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp, v okviru katerega je bilo analiziranih 70 izvirov vode, zapisane pa so bile tudi legende in zgodbe povezane z vodotoki iz teh krajev.

Združenje v prihodnje načrtuje produkcijo šest promocijskih videoposnetkov, ki nastajajo v sodelovanju z STO, med cilji pa je tudi vzpostavitev avtobusne povezave okoli Kamniško-Savinjskih Alp ter ustanovitev regijskega parka na področju Kamniško-Savinjskih Alp.

Javna naročila

V prejšnjem tednu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Semaforizacija križišča »Tuš« v Šmarci pri Kamniku«. Razpisna dokumentacija javnega naročila je dostopna na spletni strani Občine v zavihku »Razpisi«. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko Portala e-JN do petka, 8. 11. 2019, do 9. ure.

Srečanje županov občin območja Srca Slovenije ter okoliških občin

Razvojni center Srca Slovenije je v sodelovanju z Občino Kamnik v torek, 22. 10. 2019, v prostorih Samostana Mekinje organiziral srečanje županov občin območja Srca Slovenije ter okoliških občin, namenjeno izmenjavi mnenj o priložnostih, ki jih lahko nudi razvojno partnerstvo Srca Slovenije, iskanju skupnih izzivov povabljenih občin ter krepitvi medsebojnega sodelovanja pri razvojnih projektih v prihodnosti. Osrednja tema srečanja je bila financiranje v prihodnji finančni perspektivi 2021-2027.

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je predstavil zahtevno in obsežno strukturo tako trenutne kot bodoče Evropske kohezijske politike. Obeta se 9 odstotkov zmanjšanje kohezijske ovojnice za Slovenijo (na dobre 3 milijarde EUR), pet ključnih politik (pametnejša Evropa, bolj zelena Evropa, bolj povezana Evropa, bolj socialna Evropa ter Evropa bližje državljanom), ki jih financirajo trije skladi (ESRR, ESS+ in KS) ter sofinanciranje mehkih ukrepov in trajnostno naravnanih investicij. Največ priložnosti za lokalne skupnosti bodo tudi v prihajajoči finančni perspektivi predstavljali skupni medobčinski projekti v okviru Dogovora za razvoj regij in manjši, v razvoj podeželja in njegovih prebivalcev usmerjeni projekti.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here