TeDni(K) Občine Kamnik (4.11.2019)

0
1466
Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je nadaljevala obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije ter izgradnja pločnika od trgovine do uvoza v naselje Srednja vas. Na tem odseku so se že položili robniki. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Potok

V preteklem tednu se je nadaljevala izgradnja kanalizacije v naselju Potok.

Tudi na tem območju bodo dela v naslednjem tednu potekala po regionalni cesti, kjer bo veljala polovična zapora, promet pa se bo usmerjal s pomočjo semaforjev. 

Buč

Gradnja kanalizacije se je nadaljevala na odseku Buč – Hruševka, dela pa so se nadaljevala tudi v samem naselju Buč. V tem tednu se je nadaljevala izgradnja kanalizacije v regionalni cesti, kjer bo izvedena povezava med primarnim fekalnem kanalom ter posameznimi sekundarnimi kanali. Vsa dela trenutno potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, zato vse voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Ureditev komunalne infrastrukture na Novem trgu

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli na območju Novega trga (od hišne številke 11 do 25). Obnovilo se je približno 130 metrov fekalne in meteorne kanalizacije, obnovil se je vodovod, uredila se je javna razsvetljava ter obnovilo cestišče na območju gradnje (JP 660311).

Izgradnja kanalizacijske infrastrukture za odpadne vode ter meteorne vode je končana. Izvajalci del so v preteklem tednu pripravili cesto za asfaltiranje in položili nosilni ter obrabni sloj asfalta. V tem tednu je predvidena ureditev okolice in montaža svetilk.

Srečanje prostovoljcev, ki so poskrbeli za varno pot v šolo

V ponedeljek, 28. oktobra 2019, so se srečali prostovoljci, ki so septembra skrbeli za varno pot v šolo učenk in učencev kamniških osnovnih in srednjih šol. Srečanja se je udeležil tudi predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Franc Pivk skupaj z županom Matejem Slaparjem. Oba sta se iskreno zahvalila vsem za njihov doprinos varnosti naših najmlajših udeležencev v cestnem prometu.

52 prostovoljcev (oblečeni so bili v odsevne jopiče, da so jih vozniki opazili in prilagodili vožnjo na šolskih poteh) je v sodelovanju s Policijsko postajo Kamnik, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, z redarsko službo Občine Kamni, s šolami, z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Kamnik, AMD Kamnik, Društvom upokojencev Kamnik, iz krajevnih skupnosti Črna pri Kamniku, Duplica, Godič, Kamniška Bistrica, Motnik, Nevlje, Podgorje, Pšajnovica, Sela pri Kamniku, Srednja vas pri Kamniku, Šmarca, Šmartno v Tuhinju, Špitalič, Tuhinj, Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč, Kamnik-center, Mekinje, Novi Trg, Perovo, Zaprice, skrbelo, da so naši otroci varno stopali po šolskih poteh.

Prostovoljci s svojim delom v prvih šolskih dnevih niso zaključili, saj so akcijo člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik podaljšali predvsem pred kamniškim šolami v centru mesta, v Šmartnem v Tuhinju in v Stranjah, pa tudi v času pred šolskimi oziroma tako imenovanimi krompirjevimi počitnicami so delovali v okolici kamniških šol, z akcijo pa ta teden tudi nadaljujejo.

Vsem prostovoljcem se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo za njihovo pripravljenost, trud in požrtvovalnost, ki so se s svojo prisotnostjo resnično izkazali ter s tem pripomogli k večji varnosti naših najmlajših. Seveda pa ob tem vse voznice in voznike v cestnem prometu opozarjamo, naj bodo skozi celotno šolsko leto posebno pozorni, previdni in naj prilagodijo hitrost vožnje v okolici šol in šolskih poti.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Na Oddelku smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora, izjav o uveljavljanju predkupne pravice in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede manipulacijskih površin, odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljeni projektni pogoji KPK Kamnik.

Občina Kamnik sprejema pripombe občanov in občank do predlog modelov vrednotenja nepremičnin (Zakon o množičnem vrednotenju ZMVN-1) do vključno 15. novembra 2019, in sicer pripombe na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni na območju Občine Kamnik na obrazcu JR.MV-1, ki ga oddajo v vložišču Občine Kamnik. Vse ostale pripombe na modele vrednotenje občani in občanke pošljejo na obrazcu JR.MV-2, po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali ga skeniranega pošljejo na elektronski naslov vrednotenje@gov.si. Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov, je https://www.mvn.e-prostor.gov.si. Dodatne informacije pa so dostopne na tudi na naslovih: https://www.mvn.eprostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/PojasnilaZ/1_Kaj_je_MVN.pdfhttps://www.mvn.e-prostor.gov.si/pojasnila-o-mvn/. Za vse zainteresirane je gradivo dostopno v III. nadstropju Občine Kamnik, in sicer pred sobo številka 67.

Oddelek za razvoj in investicije

Srečanje vseh sodelujočih partnerjev PlurAlps in zaključek projekta

.

“>V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik je v petek, 25. oktobra 2019, potekalo srečanje izvajalcev in uporabnikov pilotnih aktivnosti projekta PlurAlps. Z občinami Jesenice in Postojna smo izmenjali izkušnje o izvedenih aktivnostih. V imenu občine Kamnik je dejavnosti predstavila Barbara Strajnar, za  Knjižnico Franceta Balantiča Breda Podbrežnik Vukmir in v imenu Zasebnega vrtca Zarja Jelka Golob. O dejavnostih projekta PlurAlps sta spregovorili tudi predstavnici občin Postojna in Jesenice.

Sergeja Praper Gulič iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije je predstavila Belo knjigo: »Spodbujanje pluralizma kot ključnega dejavnika za lokalni razvoj na območju Alp«. Dokument, ki ga je skupaj pripravila celotna ekipa PlurAlpsa, prinaša priporočila za lokalne skupnosti  pri oblikovanju lokalnih politik.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je ob zaključku projekta za vse v pilotu sodelujoče občine (Kamnik, Postojna in Jesenice) izdal knjižico z osnovnimi informacijami, ki bodo priseljencem olajšale prve korake v novem okolju. Knjižica »Kamnik, moj novi dom« je oblikovana v štirih jezikih in je na voljo tako v tiskani kot elektronski obliki:

  • PlurAlps brošura – angleški jezik
  • PlurAlps brošura – makedonski jezik
  • PlurAlps brošura – albanski jezik
  • PlurAlps brošura – bosanski jezik

Knjižice so na razpolago na Zavodu za zaposlovanje Kamnik, Centru za socialno delo Kamnik, Upravni enoti Kamnik, Zasebnem vrtcu Zarja, Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik, Zdravstvenem dom dr. Julija Polca Kamnik in na Občina Kamnik.

Dogodek pilotnega projekta PlurAlps je povezovala Nada Hozjan iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.

LAS Srce Slovenije pripravlja spremembo svoje strategije

V LAS Srce Slovenije se pripravlja sprememba strategije lokalnega razvoja, ki bo podlaga za pripravo zadnjega razpisa za projekte, ki vplivajo na razvoj podeželja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Delavnica, na katero je vabljena vsa zainteresirana javnost, bo v torek, 5. novembra 2019, od 16. do 19. ure v Dolu pri Ljubljani v prostorih občine.

Prijavite se lahko na las@razvoj.si ali po telefonu 01/896 27 13.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je po pregledu uspešnosti delovanja LAS in doseganju mejnikov na dan, 31. 12. 2018, LAS obvestilo, da je upravičen do dodatnih sredstev v skupni višini do največ 180.481,76 evrov. V skladu s šestim odstavkom 19. člena Uredbe CLLD mora LAS pripraviti spremembo SLR, v kateri v finančni okvir vključi dodatna sredstva iz naslova rezerve za uspešnost. LAS mora spremembo SLR posredovati najkasneje do 30. novembra 2019 na naslov Koordinacijskega odbora CLLD (KO CLLD).

Na delavnici bomo pregledali potrebe območja ter dosežene kazalnike Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije na podlagi že izvedenih javnih pozivov. Predlagane spremembe bodo obravnavane na skupščini LAS. Po prejemu odločbe s strani KO CLLD bo LAS objavil javni poziv za sklad EKSRP, predvidoma v začetku prihodnjega leta.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo