TeDni(K) Občine Kamnik (11.11.2019)

0
1079

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Vrhpolje pri Kamniku

V tem tednu so se pričela dela v naselju Vrhpolje pri Kamniku, kjer se bo dokončal manjkajoči odsek kanalizacije v dolžini 65 metrov.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je nadaljevala obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije ter izgradnja pločnika od trgovine do uvoza v naselje Srednja vas. Na tem odseku so se že položili robniki, ter končala priprava na asfaltiranje pločnika.

Potok

V preteklem tednu se je nadaljevala izgradnja kanalizacije v naselju Potok. Tudi na tem območju bodo dela v naslednjem tednu potekala po regionalni cesti, kjer bo veljala polovična zapora, promet pa se bo usmerjal s pomočjo semaforjev. 

Buč

Gradnja kanalizacije v naselju Buč poteka na treh različnih odsekih, in sicer na odseku Buč – Hruševka, v vasi Buč ter na regionalni cesti (povezava med primarnim fekalnem kanalom ter posameznimi sekundarnimi kanali v naselju). Izgradnja kanalizacije v vasi Buč se počasi zaključuje, potrebno je zgraditi še manjkajoči odsek na regionalni cesti. Prvi odsek je že končan, zato ja na enem odseku regionalne ceste izvajalec del že asfaltiral polovico cestišča, dela pa se bodo nadaljevala na drugi polovici, kjer se bo promet usmerjal s pomočjo semaforjev. V tem tednu je predvideno asfaltiranje v naseljih Buč, Hruševka, Potok,…  in ker dela trenutno potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, vse voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Sanacija plazu Hrib pri Kamniku

Pod občinsko cesto Hrib pri Kamniku se izvaja sanacija plazu, ki ogroža cesto. Sanacija zajema izgradnjo podporne konstrukcije v obliki pilotne stene v dolžini 53 metrov, ki je delno konzolno vpeta in sidrana, urejeno bo odvodnjavanje in sanacija vozišča ter postavitev zaščitne odbojne ograje. Dela bodo zaključena v mesecu decembru, vrednost sanacije pa znaša 118.600 evrov, dela na plazu izvaja podjetje Pavčnik d. o. o.

Obeležitev spomina na žrtve prometnih nesreč

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo skupaj z ZŠAM Kamnik in AMD Kamnik obeležil dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Ob tej priložnosti bodo žrtvam prometnih nesreč prižigali svečke na Glavnem trgu v Kamniku, in sicer v nedeljo, 17. novembra 2019, ob 17. uri.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V tem tednu je bila podpisana Pogodba o nakupu prostorov na Ljubljanski 1 v Kamniku. Občina Kamnik se je že vrsto let dogovarjala z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije o nakupu teh prostorov, saj jih nujno potrebuje za delovanje Glasbene šole Kamnik, ki ima trenutno te prostore  v najemu. Prostori, ki so predmet nakupa, obsegajo vse prostore v 1., 2. in 3. nadstropju objekta Ljubljanska 1  ter del kletnih prostorov, vključno s kotlovnico, iz katere se ogrevajo javni zavodi v okolici (Knjižnica Franceta Balantiča, Glasbena šola, del Osnovna šola Toma Brejca, Zavod RS za zaposlovanje). Gre za skupno  489 m2 neto površine ter 616 m2 pomožnih prostorov (kamor spada tudi celotna  neizdelana podstreha). Kupnina za navedene prostore po podpisani pogodbi znaša 381.894,41 evrov.

Prevzem kupljenih prostorov bo s strani Občine izveden  31. 12. 2019. Z istim datumom bodo prostori oddani v upravljanje Glasbeni šoli Kamnik.  

Oddelek za družbene dejavnosti

Obeležitev 20. obletnice pobratenja s Trofaiachom

Med 6. 11. in 10. 11. 2019 je Občina Trofaiach s partnerskima občinama Kamnikom in irskim Clonmelom obeležila okroglo obletnico sodelovanja. Ob tej priložnosti so v Trofaiachu pripravili pester in bogat program prireditev, ki se jih je udeležila tudi delegacija iz Kamnika, ki je bila povabljena na izrecno željo Občine Trofaiach. S Trofaiachom naša Občina v tem letu namreč obeležuje 20. obletnico partnerstva, ki smo jo v mesecu septembru obeležili pri nas v Kamniku, kot rečeno, pa smo jo pretekli teden obeležili tudi v Trofaiachu.

V dopoldanskem času prvega dne srečanja se je odvijal sprejem pri županu, nato pa je sledila slavnostna prireditev v počastitev 40 let mesta Trofaiach in obeležitev okrogle obletnice prijateljskega sodelovanja. V večnamenski dvorani je nastopil tudi Simfonični orkester Domžale -Kamnik, program koncerta pa je poleg del F. Schuberta in L. Andersona vseboval tudi dela slovenskih skladateljev J. Ipavca in M. Kozine.

Naslednji dan so predstavniki obeh delegacij v mestnem parku Trofaiacha zasadili drevesa prijateljskega sodelovanja, na stavbi Občine pa je bila odkrita plošča o prijateljskem sodelovanju.

Obe strani z optimizmom zreta tudi v prihodnost. Poleg izmenjav, ki smo jim bili priča v letih sodelovanja, si Občina Kamnik želi okrepiti sodelovanje tudi na drugih področjih, tako npr. na področju gospodarstva in pri (evropskih) projektih in razpisih z namenom povečanja možnosti za prodor in implementacijo konceptov, ki izhajajo iz skupnih vrednot in primerov dobre prakse.

Ozadje sklenitve partnerstva

Ozadje sklenitve partnerstva z zgornještajersko občino predstavlja zanimivo zgodovinsko dejstvo, povezano s selitvijo proizvodnje smodnišnice s stroji in delavci v času prve svetovne vojne zaradi bližine soške fronten na območje Trofaiacha, od koder so jo po koncu vojne zopet selili nazaj v Kamnik. Listina o partnerstvu med Občino Trofaiach in Občino Kamnik je bila podpisana dne 28. avgusta 1999 in občinski upravi zavezuje k sodelovanju na različnih področjih. Tako smo bili v zadnjih dveh desetletjih priča živahnim izmenjavam med društvi in posamezniki, v okviru vsakoletnih programov sodelovanja lahko govorimo celo o programskih stalnicah.

Tako se planinci iz občine Trofaiach udeležujejo Dneva kamniških planin, mestna godba ali folklora iz Trofaiacha pa tradicionalnih Dnevov narodnih noš. Kamničani s svojo folkloro ali katero od drugih glasbenih skupin oziroma ansamblov sodelujejo na osrednji mestni prireditvi v Trofaiachu v juniju in prireditvi Musik auf der Alm v juliju. Kamniški planinci se letno udeležujejo planinskih tur v okoliške hribe Trofaiacha.

Ob nastopih godbe in folklore iz Trofaiacha na Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine je imela naša občina večkrat priložnost gostiti njihove občane. Ne le da so se udeleževali povorke narodnih noš, z zanimanjem so se vsakič sprehodili po zgodovinskem Kamniku.

Pregled 20-letnega dogajanja kaže, da ves čas poteka sodelovanje tudi med športnimi klubi, gasilci. Zelo dobrodošli so v Trofaiachu so nastopi naših zborov – med drugim Lire, Odmeva, Cantemusa. V mednarodno sodelovanje z Občino Trofaiach so bile vključene tudi kamniške osnovne šole. Tako so se npr. učenci Osnovne šole Šmartno v Tuhinju od šolskega leta 2003/04 do 2009/10 v času božično – novoletnih počitnic na pobudo predstavnika Naturfreunde (prijateljev narave) občine Trofaiach udeleževali petdnevnih brezplačnih smučarskih tečajev. Poleg smučarskih veščin so se učili tujega jezika (nemški, angleški), spoznavali kulturo avstrijske občine. Sedmošolci in osmošolci so si po vrnitvi preko e-pošte dopisovali z učenci tamkajšnje osnovne šole, izmenjevali fotografije, sodelovali pri skupnih projektih in srečanjih v Sloveniji in Avstriji.

V programu je bil vključen ogled dobrih praks: radi se spominjamo leta 2016, ko so naši svetniki ob ogledu vodnih virov Reitingquelle dobili vpogled v delovanje gospodarskih javnih služb v Trofaiachu ter leta 2018, ko so se predstavniki kamniške občine imeli možnost seznaniti s sistemom vzgoje in izobraževanja zgornještajerske občine, poleg tega pa pridobiti informacije o oblikah oživljanja mestnega jedra, načrtovanju prostora ter kolesarskih poteh.

Obnova odbojkarskih igrišč Pod Skalco

Dela pri obnovi odbojkarskih igrišč Pod Skalco se bodo predvidoma zaključila v naslednjem tednu. Na utrjeno podlago je že nasuta in ustrezno utrjena nova mivka, postavljeni so drogovi, v začetku naslednjega tedna bodo končana tudi dela na novi razsvetljavi igrišč. Na šestih novih drogovih bodo nameščeni led – reflektorji, ki bodo razsvetljevali igrišča v nočnem času. Skrajni rok za dokončanje del je 20. 11. 2019.

Rdeči križ Kamnik in Župnijska Karitas Kamnik

Občina Kamnik tudi v letošnjem letu sofinancira dejavnost dveh največjih humanitarnih organizacij, to sta Rdeči križ Kamnik in Župnijska Karitas Kamnik. Župnijska Karitas je v teh dneh posredovala poročilo o izvedbi humanitarnega delovanja do konca oktobra, iz katerega je razvidno, da so v tem obdobju izvedli 1144 obravnav, pomoč pa je bila nudena v skupni ocenjeni vrednosti 55.596 evrov in ta zajema pomoč v hrani, plačilu položnic za stanovanjske stroške, šolske dejavnosti, zdravila in dodatno zdravstveno zavarovanje, oblačila, obutev, bela tehnika, pohištvo in drugimi uporabnimi predmeti. V akciji »šolske potrebščine« so pomagali 31 družinam oziroma 52 osnovnošolcem in dijakom v skupni vrednosti 3.490 evrov in razdelili 740 zvezkov iz akcije »Pokloni zvezek«. V akciji »Družina« so pomagali pri plačilu ogrevanja 11 družinam v skupnem znesku 2.900 evrov. V tem obdobju je bilo razdeljene 13.145 kg hrane iz EU rezerv in 5.075 kg kupljene hrane (olje, moka, riž, polenta, testenine, marmelada, kremni namaz, razna konzervirana hrana, mleko, čistila ipd.). Rdeči križ Kamnik in Župnijska Karitas Kamnik s strani Občine Kamnik prejmeta oba po 8.000 evrov letno.

Tradicionalni Martinov piknik Društva Sožitje Kamnik

V petek, 8. novembra 2019, je potekal tradicionalni Martinov piknik z varovanci Društva Sožitje Kamnik, ki sta se ga udeležila tudi podžupan Sandi Uršič in Katja Vegel.

Odprtje prenovljenih prostor Študenstskega kluba Kamnik

V petek, 8. novembra 2019, so se zbrali člani Študenstkega kluba Kamnik in odprli vrata prenovljenega Študenstkega kluba Kamnik, ki se nahaja na Šutni 54.

Odprtju in prijetnemu druženju je prisostvoval tudi župan Matej Slapar, ki jim je zaželel, da bi se v novih prostor imeli kar se da lepo.

Oddelek za urejanje prostora

V prejšnjem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora pričeli z uvedbo del agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo. Lastniki zemljišč na komasacijskem območju Drnovo so bili v pretekih mesecih (najprej na Upravni enoti v Kamniku, kasneje pa še na terenu) seznanjeni z lokacijami zemljišč, ki so jim bila dodeljena v postopku komasacije. Istočasno so bile odmerjene tudi nove poljske poti. V sklopu nadaljevanja postopka se bodo v jesenskem in zimskem času oziroma do pričetka spomladanski del na poljih izvajala še agromelioracijska dela, kot je to predvideno v projektu agromelioracije. Predvsem gre za odstranitev starih in izvedbo novih poljskih poti. V tem času bodo morda občasno moteni dostopi do novih parcel oziroma se bo do njih lahko dostopalo po obvozih (starih in kasneje tudi novih poteh).

Občina Kamnik sprejema pripombe občanov in občank do predlog modelov vrednotenja nepremičnin (Zakon o množičnem vrednotenju ZMVN-1) do vključno 15. novembra 2019, in sicer pripombe na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni na območju Občine Kamnik na obrazcu JR.MV-1, ki ga oddajo v vložišču Občine Kamnik. Vse ostale pripombe na modele vrednotenje občani in občanke pošljejo na obrazcu JR.MV-2, po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali ga skeniranega pošljejo na elektronski naslov vrednotenje@gov.si. Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov, je https://www.mvn.e-prostor.gov.si. Dodatne informacije so dostopne na internetnih naslovih: https://www.mvn.eprostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/PojasnilaZ/1_Kaj_je_MVN.pdfhttps://www.mvn.e-prostor.gov.si/pojasnila-o-mvn/. Za vse zainteresirane je gradivo dostopno v prostorih Občine Kamnik v III. nadstropju, in sicer pred sobo številka 67.

Oddelek za razvoj in investicije

Projekt StimulArt

V dneh od 4. do 6. novembra 2019 smo se predstavniki Občine Kamnik in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik v okviru projekta StimulArt udeležili srečanja projektnih partnerjev, ogleda lokalnih dobrih praks ter praktičnega usposabljanja za predstavnike tematskih skupin s področja kulturne in kreativne industrije, ki je potekalo v mestu Vittorio Veneto v Italiji. Udeleženci smo tako spoznali bogato kulturno dediščino mesta in si ogledali nekaj uspešnih kreativnih idej, ki v današnjem času krepijo razvoj mesta.

Med drugim smo si ogledali uspešno podjetje ABS Group, ki se ukvarja z oblikovanjem, tiskom in razstavljanjem oglasnih oziroma razstavnih panojev iz blaga, razvilo pa se je na degradiranem območju nekdanje predilnice. Spoznali smo tudi socialno podjetje, v katerem mladi z motnjami v razvoju pomagajo pri pripravi in serviranju hrane (cateringu) ter vodijo zeliščno trgovinico.

Srečanje smo zaključili z delavnico za praktično usposabljanje tematskih skupin, namenjeno poznavalcem kulturnih in kreativnih industrij, ki bodo svoje pridobljeno znanje nato prenašali na druge, zainteresirane akterje s tega področja ter skupaj oblikovali inovativen model za vzpostavitev mreže KKI ter tako naredili vključena mesta bolj konkurenčna na tem področju.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo