8. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
919

Popoldan je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 8. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu VK-10 ter v prvi obravnavi razpravljali o Predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020.

Prisotnih 28 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 7. seje Občinskega sveta, nato pa je sledila razširitev dnevnega reda s točko Volitve in imenovanja in razširitev z dodatnim sklepom.

V točki Volitve in imenovanja je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar dejala, da je Komisija na 7. seji, 13. 11. 2019, obravnavala odstopno izjavo člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik in predlog Policijske postaje Kamnik za nadomestnega člana v skladu z 2. členom Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik. Poleg tega se je Komisija seznanila z vlogo Sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki je na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« ustanovitelja zaprosil za soglasje k imenovanju Francija Kramarja za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda. Komisija je na isti seji obravnavala tudi odstopno izjavo članice Sveta Javnega zavoda Mekinjski samostan in podani predlog za nadomestno predstavnico ustanovitelja v skladu z 9. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan. Občinski svet Občine Kamnik je za nadomestnega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik potrdil Milana KojadinovićaFranciju Kramarju je dal soglasje k imenovanju za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«, za nadomestno predstavnico ustanovitelja v Svetu Javnega zavoda Mekinjski samostan pa so potrdili Jelko Golob. Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar je v tej točki še povedala, da je Komisija 15. 11. 2019 prejela vlogo Sveta Javnega zavoda Mekinjski samostan za izdajo soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda, in sicer za obdobje od 7. 12. 2019 do 1. 2. 2020. Komisija je o predlogu odločala na 1. dopisni seji, ki je potekala do 19. 11. 2019, do 12. ure, in sprejela predlog sklepa – soglasja pa dala Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Tako svetnice in svetniki Borisu Ravbarju dali soglasje k imenovanju za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Mekinjski samostan.

Na Vprašanja in pobude samostojnega svetnika Antona Toneta Smolnikarja (Lista Toneta Smolnikarja) in svetnika mag. Šemsa Mujanovića (Lista Sandija Uršiča) je odgovorila vodja Oddelka za okolje in prostor dr. Marija Tadeja Ježek, na vprašanje svetnika Igorja Žavbija (Lista Marjana Šarca) pa je odgovor podal vodja Oddelka za gospodarske javne službe, gospodarske dejavnosti in finance Aleš Škorjanc.

Sledila je Seznanitev z Akcijskim načrtom za trajnostni razvoj občine Kamnik v okviru Zelene sheme slovenskega turizma in Zelenim DNK občine Kamnik»V letu 2019 je Kamnik prejel zlati znak »Slovenia Green Destination«, ki ga bo skušal potrditi in ohraniti s svojimi aktivnostmi tudi v obdobju 2020–2023. Za pomoč pri ohranitvi zlatega znaka mora Akcijski načrt Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik ter Zeleni DNK občine Kamnik obravnavati in sprejeti predlagani sklep Občinski svet Občine Kamnik. V dokumentu se opredeljujejo ukrepi, ki jih bosta Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik ter Občina Kamnik izvedla dodatno, saj mora destinacija, kot obvezni dokument v roku 6 mesecev po prejemu priporočil izdelati načrt (ta dokument), slednjega pa s pomočjo platforme, ki jo predpisuje Zelena shema slovenskega turizma. Če bo načrt izdelan v skladu s predpisanim obrazcem in na predpisan način, bo občina Kamnik izpolnila vse zahteve merila 1.10. iz Zelene sheme slovenskega turizma. Tako bo Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik vsako leto pripravil nov Akcijski načrt, ki ga bo na rednih občinskih sejah obravnaval in potrdil Občinski svet Občine Kamnik. Vsi trije sprejeti Akcijski načrti pa bodo osnova za triletno poročilo realizacije Akcijskih načrtov destinacije, na podlagi katerega bosta Slovenska turistična organizacija in Zavod Tovarna trajnostnega turizma čez tri leta ponovno presojala o ohranitvi prejetega zlatega znaka Slovenia Green Destination Gold,« je v tej točki med drugim poudarila vodja razvoja produktov pri Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik Nina Irt, svetnice in svetniki so to točko sprejeli s 26 glasovi za.

V drugi obravnavi so članice in člani Občinskega sveta z 22 glasovi za sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek, ob tem pa je vodja Oddelka za okolje in prostor dejala: »Območje predmetnega OPPN zajema naselje Oševek. Na zahodnem robu obstoječega naselja, ki je pretežno sestavljeno iz stanovanjskih objektov, je pas nepozidanih stavbnih zemljišč, za katera je treba izdelati pogoje za graditev objektov ter dograditev potrebne komunalne in prometne infrastrukture. Na podlagi določil OPN je treba za enoto urejanja prostora z oznako OŠ-01 izdelati OPPN. Na obravnavanem območju je predvidena novogradnja 30. enostanovanjskih hiš in 3. dvojčkov s pripadajočimi zunanjimi ureditvami. Za dostop do novih objektov so načrtovane nove prometne površine in komunalna ureditev, ki se izvajajo pred ali najmanj sočasno z izgradnjo objektov. Objekte, ki imajo načrtovan dostop iz obstoječih javnih cest in objekt z oznako F, se lahko gradijo pred izvedbo nove javne prometne in komunalne infrastrukture. Pri načrtovanju prostorskih ureditev so bile upoštevane omejitve glede poplavne nevarnosti oziroma ogroženosti, erozivnosti, plazovitosti ter ponikovalne sposobnosti terena«.

S 27 glasovi za je sledil še sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu VK-10, ob tem pa je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek povedala: »Investitor prostorskega akta želi na območju obdelave zgraditi nov gospodarski objekt, v katerem želi urediti poslovne prostore s trgovino na drobno. Gospodarski objekt, ki že stoji na zemljišču, pa želi investitor prizidati. Na svoje zemljišče želi investitor urediti cestni priključek, ki bo hkrati tudi dostop in dovoz na investitorjevo dvorišče. Na dvorišču želi investitor uredil parkirna mesta za osebne avtomobile kot tudi manipulativne površine ter ostalo okolico objektov zatraviti. Urediti želi tudi vso potrebno komunalno infrastrukturo (vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, elektriko in telefon).«

Nato pa je Občinski svet na današnji seji obravnaval še Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kamnik v prvi obravnavi, pri tem pa je v obrazložitvi te točke vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek povedala: »Poglavitna rešitev predloga odloka je določitev višine stroškov za izvedbo lokacijske preveritve, ki jih Občina Kamnik zaračuna investitorju ali pobudniku, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični parceli, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor ali pobudnika začasne rabe prostora.«

Sledil je sprejem Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, poglavitni namen sprememb in dopolnitev statuta pa je uskladitev s spremembami Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«, ki so bile sprejete na 7. redni seji Občinskega sveta. Svetnice in svetniki so Sklep sprejeli s 25 glasovi za.

Kot zadnja točka je sledil soglasni sprejem Predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 v prvi obravnavi. »Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2020 znašajo 24.806.119 evrov (Občina Kamnik 24.633.086 evrov in krajevne skupnosti 173.033 evrov), odhodki pa so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2020 ocenjeni v višini 26.266.079 evrov (Občina Kamnik 25.806.046 evrov in krajevne skupnosti 460.033 evrov),« je v predstavitvi predloga med drugim povedala pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo