TeDni(K) Občine Kamnik (26.11.2019)

0
1445

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Vrhpolje pri Kamniku

V tem tednu so se nadaljevala dela v naselju Vrhpolje pri Kamniku, kjer se bo dokončal manjkajoči odsek kanalizacije v dolžini 65 metrov, hkrati pa se bodo vgradile tudi zaščitne cevi za optične kable.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je nadaljevala obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije ter izgradnja pločnika od avtobusne postaje do uvoza v naselje Srednja vas.

Loke – Potok

V preteklem tednu so se končala dela v vasi Potok. Oba odseka sta bila tudi že asfaltirana. Gradbišče se je sedaj premaknilo v naselje Loke, kjer je potrebno dograditi še manjkajoči odsek po državni cesti, kjer se bo promet usmerjal s pomočjo semaforjev.

Buč

Gradnja kanalizacije v naselju Buč poteka na treh različnih odsekih, in sicer na odseku Buč – Hruševka, v vasi Buč ter na regionalni cesti (povezava med primarnim fekalnem kanalom ter posameznimi sekundarnimi kanali v naselju). Izgradnja kanalizacije v vasi Buč se počasi zaključuje, potrebno je zgraditi še manjkajoči odsek na regionalni cesti.

Prvi odsek je že končan, zato ja na enem odseku regionalne ceste izvajalec del že asfaltiral polovico cestišča, dela pa se bodo nadaljevala na drugi polovici, kjer se bo promet usmerjal s pomočjo semaforjev.

Na posameznih odsekih znotraj vasi Buč je izvajalec del v preteklem tednu položil še fino plast asfalta. V tem tednu je predvideno asfaltiranje v naseljih Buč, Srednja vas in Loke. Ker dela potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, vse voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Obnova vodovodov in gradnja širokopasovnega omrežja v Šmarci

Občinska uprava je pristopila k skupni gradnji širokopasovnega omrežja v Šmarci, ki ga gradi Telekom d. d. in se odločila, da bo obnovila del vodovodnega omrežja. Zato na Habjanovi ulici, na Štajerski cesti in na Livadi obnavlja dotrajano vodovodno omrežje in hišne vodovodne priključke. Dela so bila na Habjanovi že dokončana, na Štajerski cesti se je v preteklem tednu vgrajevala asfaltna voziščna konstrukcija, na Livadi pa se pripravlja zaključni sloj tampona, kjer je asfaltiranje predvideno v tem tednu.

Okrasitev mestnega jedra

V letošnjem letu bo v soju prazničnih luči zasijal zvonik na Šutni. Koncesionar je ob pomoči gasilske lestve PGD Kamnik, gasilcev PGD Kamnik in usposobljenih delavcev za delo na višini luči na zvonik namestil včeraj, v nedeljo, 24. novembra 2019.

Oddelek za družbene dejavnosti

Obnova spomenika borcem NOB na Malem Rakitovcu

Pretekli teden so bila zaključena sanacijska dela grobišča in spomenika borcem NOB na Malem Rakitovcu. V skladu z kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, so bili betonski stebriči in robniki z vodnim peskanjem očiščeni, manjše poškodbe vogalov stebričev pa sanirane.

Prav tako so bile očiščene in prebarvane tudi kovinske verige in zvezda, črke na spomeniku pa poglobljene in obarvane z zlato barvo. Po zaključenih delih se je na celotno obeležje naneslo še premazno sredstvo proti zunanjim vplivom.

Postavitev spominskega obeležja Maistrovim borcem

Tik pred državnim praznikom, ki je posvečen našemu velikemu generalu in pesniku Rudolfu Maistru, so bila zaključena dela postavitve spominskega obeležja njegovim soborcem za severno mejo, ki so se rodili na Kamniškem. Spominsko obeležje, katerega postavitev je predlagalo Društvo General Maister Kamnik, njihovo pobudo pa podprl župan s svojimi sodelavci, je našlo svoje mesto ob spomeniku Rudolfa Maistra – Vojanova, v skladu z načrtom (predlog 4), ki ga je izdelal Arhitekturni biro Geoplan d. o. o..

Obisk Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra

Župana Mateja Slaparja so v torek, 19. novembra 2019, povabili v Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra, kjer so dijakinje in dijaki z njim opravili intervju, in sicer v okviru predmeta Poslovni projekti. Ob tej priložnosti so zanj pripravili kar nekaj zanimivih vprašanj ter ga povprašali o njegovih vlogah in funkcijah, ki jih opravlja kot župan Občine Kamnik. Poudaril je, da imamo v Kamniku kar nekaj izzivov, pri katerih, verjame, bodo sodelovali tudi dijakinje in dijaki. Namenil pa jim je popotnico o tem, da se morajo za vse svoje cilje boriti in biti vestni pri učenju ter delati tisto, kar jih veseli.

Razpisi

Prijavitelje na različne javne razpise s področja Oddelka za družbene dejavnosti obveščamo, da se iztekajo roki za oddajo poročil o izvedenih programih (razen nekaterih izjem). Prosimo, da poročila čim prej oddate na vložišče Občine Kamnik oziroma jih pošljete po pošti. Izplačila na podlagi poročil, oddanih po roku, niso mogoča.

Obnova odbojkarskih igrišč Pod Skalco

Na gradbišču Pod Skalco je bila v preteklem tednu opravljena primopredaja obnovljenih igrišč. Kot smo že poročali, se je na igriščih zamenjala mivka, izvedena je bila zamenjava dotrajanih stebrov in reflektorjev ter vse potrebno za izvedbo ustreznega električnega napajanja. Predhodno je bil izdelan tudi PZI načrt za elektrotehniko. Izračun osvetlitve je pokazal, da je potrebno postaviti 6 novih drogov ( ki so postavljeni na nove temelje), nanje so nameščeni  led – reflektorji. Delno bo ta osvetlitev služila tudi za večerno igranje na sosednjem košarkarskem igrišču (na srednjih stebrih so reflektorji nameščeni obojestransko). Obnova igrišč se je začela takoj po zaključku igralne sezone (v mesecu septembru), dela pa so bila dokončana v preteklem tednu. Vrednost investicije je bila približno 47.000 evrov (z DDV), s strani Fundacije za šport pa je bilo z odločbo dodeljenih 9.413,00 evrov nepovratnih sredstev.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik je do 15. 11. 2019 sprejela 45 pripomb občanov in občank do predlog modelov vrednotenja nepremičnin (Zakon o množičnem vrednotenju ZMVN-1), in sicer pripombe na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni na območju Občine. Občina se bo do pripomb opredelila ter jih nato poslala na Geodetsko upravo Republike Slovenije.

Na podlagi veljavne zakonodaje 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Prav tako smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede manipulacijskih površin, odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljeni projektni pogoji KPK Kamnik. Prav tako smo izdali več lokacijskih informacij za gradnjo in  potrdil o namenski rabi.

Oddelek za razvoj in investicije

Trajnostna mobilnost v Kamniku

V torek, 19. 11. 2019, smo imeli sestanek s predstavniki Inštituta za politike prostora (IPoP). Občino sta obiskala Urban Jeriha in Nela Halilovic. Tema sestanka je bila trajnostna mobilnost v Kamniku in izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta Celostne prometne strategije.
Občino Kamnik so prepoznali kot eno bolj aktivnih občin na področju spodbujanja trajnostne mobilnosti. Zato so jo izbrali kot eno od treh pilotnih občin v Sloveniji, v kateri bo izvedena kampanja promocije trajnostne mobilnosti v okviru evropskega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

IPoP izvaja evropski projekt z naslovom LIFE IP CARE4CLIMATE. Projekt povezuje trajnostno mobilnost, energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije, urejanje prostora s poudarkom na varovanju podnebja. Zbir ukrepov, povezanih z navedenimi področji bo ključen del projekta, cilj pa zmanjševanje toplogrednih plinov. IPoP kot partner v projektu skrbi za promocijo aktivne mobilnosti. Izvedene bodo tri panelne raziskave na temo aktivne mobilnosti, ustanovljena slovenska mreža pešcev in izvedenih 6 kampanj promocije aktivne mobilnosti.

PlurAlps

V okviru projekta je nastala publikacija Spodbujanje pluralizma kot ključnega dejavnika za lokalni razvoj na Območju Alp – Bela knjiga projekta PlurAlps. Dostopna je na spletnem naslovu http://www.uirs.si/pub/Bela-knjiga-projekta-PlurAlps.pdf, skupaj z angleško, francosko, nemško in italijansko verzijo pa tudi na spletni strani projekta PlurAlps https://www.alpine-space.eu/projects/pluralps/en/project-results/capacity-building-and-policy-advice.

Občine in drugi akterji na lokalni ravni  v celotnem alpskem prostoru smo pokazali visoko stopnjo inovativnosti in zmožnosti za iskanje rešitev. Vidne uspehe in primere uspešnega vključevanja priseljencev je mogoče najti ravno v občinah. Priseljevanje ni nujno vir strahu in konfliktov. Izkušnje iz projekta PlurAlps kažejo na to, da procesi vključevanja niso samodejni, ampak je potrebno akterje na lokalni ravni povezati, delovati ciljno in sistematično.

Delavnica Izdelave trniča v okviru projekta Po stopinjah pastirjev

V okviru projekta Po stopinjah pastirjev, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020, je v soboto, 23. 11. 2019, v Mekinjskem samostanu potekala delavnica izdelave trniča.

Zbrani udeleženci so pobliže spoznali postopek izdelave trniča, trdega sira, ki se pripravlja  na območju Velike, Male in Gojške planine, in je izdelan iz skute, smetane in soli ter okrašen s posebnimi ornamenti, vtisnjenimi z reliefno izrezljanimi lesenimi paličicami. Gre za odličen primer lokalne tradicije, ki združuje vedno aktualno simboliko ljubezni (trnič, nekdaj pastirski izkaz ljubezni, danes pa inovativna pozornost za različne priložnosti), prehrambeno vrednost (trnič kot dodatek k jedem ali samostojna predjed/poobedek) ter izjemen turistični-poslovni potencial (trnič kot priložnost za lokalne kmetovalce in turistične ponudnike).

Glede na dober odziv udeležencev delavnice, pa tudi želji, da bi poleg trniča tudi drugi lokalni proizvodi in dejavnosti spodbudili razvoj lokalnega gospodarstva, bomo tudi v prihodnosti nadaljevali z aktivnostmi, usmerjenimi v spodbujanje okolju in prebivalstvu prijaznih oziroma trajnostno naravnanih poslovnih praks.

Občina Kamnik 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here