TeDni(K) Občine Kamnik (2.12.2019)

0
1207

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Vrhpolje pri Kamniku

V tem tednu so se končala dela v naselju Vrhpolje pri Kamniku, kjer se je dogradil manjkajoči odsek kanalizacije v dolžini 65 metrov.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je nadaljevala obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije ter izgradnja pločnika od avtobusne postaje do uvoza v naselje Srednja vas.

Loke

V preteklem tednu so se nadaljevala dela v naselje Loke, kjer je potrebno dograditi še manjkajoči odsek po državni cesti. Promet se bo v času del usmerjal s pomočjo semaforjev.

Buč

Gradnja kanalizacije v naselju Buč je končana, prav tako pa so bili asfaltirani vsi odseki, kjer je potekala gradnja komunalne infrastrukture. Izvajalec del mora urediti še bankine, pospraviti gradbišče in dokončati manjša dela izven cest. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del v Srednji vasi in na Lokah. Ker dela potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, vse voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Parkirišče P+R Kamnik

V preteklem tednu je bila zaključena vgradnja dodatne ponikovalnice za meteorno vodo na parkirišču P + R Kamnik. Sledi priprava ustroja vozišča in montaža betonskih elementov ob objektih. Dela potekajo po terminskem planu in bodo predvdidoma zaključena v mesecu decembru.

Sanacija plazu pod cesto v Zgornjih Stranjah

Pod občinsko cesto v Zgornjih Stranjah se je sprožil plaz, ki je ogrožal cesto, zato je bila vzpostavljena popolna zapora. Na tem mestu se bo izvedla sanacija plazu, ki bo zajemala izgradnjo podporne konstrukcijeureditev ceste in namestitev varovalne ograje. Dela bodo predvidoma zaključena v mesecu decembru.

Nadstrešnica pri Pošti Duplica

Ob Ljubljanski cesti pri Pošti Duplica je bila nameščena nadstrešnica na obstoječem postajališču, ki bo uporabnikom avtobusa omogočala varno zavetje ob neugodnih vremenskih razmerah.

Predaja otroških odsevnikov (brezrokavnikov)

Župan Matej Slapar je danes, v ponedeljek, 2. decembra 2019, skupaj s predsednikom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik Francem Pivkom ter občinskim redarjem Robijem Zajcem in višjim svetovalcem za gospodarske javne službe in projektno delo Sandijem Borcem otrokom in vodstvu Vrtca Antona Medveda Kamnik podaril 300 odsevnikov (brezrokavnikov). Občina Kamnik in omenjeni Svet so enotam kamniškega vrtca odsevnike podarili z namenom, da bodo bodo v prometu vidni, seveda pa so ob tem vsi poudarili, naj bodo v cestnem prometu tudi previdni. 

Otroci so se darila iskreno razveselili in jim želimo, da bi odsevnike (brezrokavnike) tudi s pridom uporabljali.

Oddelek za družbene dejavnosti

V sredo je pod okriljem Zavoda Oreli v prostorih občinske uprave potekal 19. koordinacijski sestanek institucij, ki se v Kamniku ukvarjamo s problematiko starejših.

Vodja patronažne službe Roman Dacar je podrobno predstavil delo patronažne službe v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, ostali udeleženci pa so prisotne seznanili z novostmi in problematiko v posameznih institucijah. Marjeta Kotnik, pomočnica direktorice v Domu starejših občanov v Kamniku, je opozorila na kronično pomanjkanje kadra (predvsem zdravstveni kader in strežnice) v Domu starejših občanov Kamnik. Srečanja se je udeležil tudi podžupan Sandi Uršič.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako smo izdali več lokacijskih informacij za gradnjo, potrdil o namenski rabi ter potrdil o uveljavljanu oziroma neuvlejavljanju  predkupne pravice.

Občina Kamnik je do 15. 11. 2019 sprejela 45 pripomb občanov in občank do predlog modelov vrednotenja nepremičnin (Zakon o množičnem vrednotenju ZMVN-1), in sicer pripombe na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni na območju Občine. Občina se je do pripomb opredelila ter jih poslala na Geodetsko upravo Republike Slovenije. Dne 27. 12. 2019 bo Občina na krajevno običajen način seznanila občane in občanke s stališčem Geodetske uprave Republike Slovenije do prejetih pripomb.

Oddelek za razvoj in investicije

Obnova usmerjevalnih tabel na Veliki planini

.

“>Na območju velikoplaninske planote so bile obnovljene označevalne table. Na celotnem območju planote je postavljenih 366 označevalnih tabel na 61 lokacijah. Območje velikoplaninske planote je enotno označeno v skladu s Pravilnikom o označevalnih tablah na območju Velike planine (Uradni list RS, 77/2010). Table so narejene iz macesnovega lesa. Poleg osnovne usmerjevalne funkcije imajo tudi funkcijo ozaveščanja obiskovalcev do ekološkega in sonaravnega pristopa ter obiska v naravi. V te namene so nameščeni tudi piktogrami, ki opozarjajo na prepovedi in pravila obnašanja v naravnem okolju.

Skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V petek, 29. 11. 2019, je v Tržiču potekala redna letna skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije, na kateri so predstavniki 17 zgodovinskih mest in 10 gospodarskih družb, povezanih s kulturno dediščino, ki že od leta 2001 uspešno zastopa interese dediščine mest, med drugim imenovali nov nadzorni odbor združenja (katerega član je tudi naš župan) in obravnavali druge redne letne aktivnosti združenja, kot so potrditev finančnega poročila in poročila o delu združenja za leto 2019 ter sprejem finančnega načrta in programa dela za 2020. Skupščina je bila sklenjena z razgovorom s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu na temo prihajajoče finančne perspektive 2021-2027, poudarkih evropske politike, glavnih prioritetah delovanja Evropskega parlamenta v novi sestavi in kje, znotraj okvirov evropske politike, lahko najdemo priložnosti za razvoj lokalnih okolij Slovenije.

Zaključili prvo sezono obratovanja sistema Kamkolo

.

“>V preteklih dneh smo zaključili prvo sezono obratovanja sistema Kamkolo. Letošnjo obratovalno sezono zaključujemo z razveseljivimi podatki po šestih mesecih uporabe ima sistem preko 700 uporabnikov, opravljenih pa je bilo 11.236 izposoj. Največ izposoj smo zabeležili 10. julija, ko so bila kolesa iz sistema Kamkolo izposojena kar 164-krat. Sicer pa so kolesa povprečno izposojena 68-krat na dan. Največ si uporabniki kolesa izposojajo na postaji pri stanovanjskih blokih na Duplici; tam je bilo doslej opravljenih 3.253 izposoj.

V teh dneh pa, kot že omenjeno, zaključujemo obratovalno sezono Kamkolesa, saj bomo kolesa preko zime odstranili iz postaj, jih temeljito pregledali in opravili servis. Po končani zimski sezoni, ob primernih vremenskih pogojih, pa bomo sistem ponovno zagnali.

Oglasno sporočilo