TeDni(K) Občine Kamnik (9.12.2019)

0
699

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Vrhpolje pri Kamniku

V tem tednu se je uredilo in pospravilo gradbišče naselju Vrhpolje pri Kamniku, kjer se je dogradil manjkajoči odsek kanalizacije v dolžini 65 metrov.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je nadaljevala obnova vozišča in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije ter izgradnja pločnika od avtobusne postaje do uvoza v naselje Srednja vas. V naslednjem tednu je predvideno asfaltiranje regionalne ceste.

Loke

V preteklem tednu so se nadaljevala dela v naselje Loke, kjer je potrebno dograditi še manjkajoči odsek po državni cesti. Promet se bo v času del usmerjal s pomočjo semaforjev.

Buč

Gradnja kanalizacije v naselju Buč je končana, prav tako pa so bili asfaltirani vsi odseki, kjer je potekala gradnja komunalne infrastrukture. Izvajalec del mora urediti še bankine, asfaltirati pločnik, pospraviti gradbišče in dokončati manjša dela izven cest. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del v Srednji vasi in na Lokah. Ker dela potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, vse voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Parkirišče P+R Kamnik

Na gradbišču parkirišča P + R Kamnik se je izvajala montaža betonskih elementov ob objektih ter polaganje granitnih robnikov. Sledi priprava ustroja vozišča za asfaltiranje.

Dela potekajo po terminskem planu, zaključek del pa je predviden v mesecu decembru.

Sanacija plazu pod cesto v Zgornjih Stranjah

Zgornjih Stranjah se zaključuje podporna konstrukcija pod občinsko cesto. Sledi ureditev ceste in namestitev varovalne ograje.

Dela bodo predvidoma zaključena v mesecu decembru.

Sanacija plaz Hrib pri Kamniku

Pod občinsko cesto v kraju Hrib pri Kamniku se nadaljuje sanacija plazu. V preteklem tednu je bila izvedena prva kampada zvezne grede, upešno so bile opravljene tudi meritve zveznosti.

V kolikor bodo vremenske razmere ugodne, bo projekt zaključen do konca leta.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pretekli teden je v prostorih Dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem zdravju Štacjon potekal tradicionalni hišni sejem, na katerem so varovancu skupaj z vodstvom dnevnega centra na ogled in v zameno za prostovoljne prispevke postavili izdelke in ostale stvaritve, ki skozi leto nastajajo v centru.

Hišnega sejma se je udeležil tudi župan Matej Slapar skupaj z višjo svetovalko za področje družbenih dejavnosti Katjo Vegel.

Na stadionu Prijateljstva v Mekinjah je izvajalec elektro del pričel z zahtevno postavitvijo štirih stebrov z led svetili.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok. Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine enote urejanja prostora »VČ-05 Volčji Potok«, ki predstavljajo pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjene stanovanjski gradnji. Razlog za pripravo OPPN je skupno in celovito načrtovanje prostorskih ureditev, ki se urbanistično, prometno in funkcionalno navezujejo na obstoječe in načrtovane ureditve v urejevalnih enotah VČ-04 in VČ-06.

Ureditveno območje VČ-05 Volčji Potok se nahaja severno od javnega parka Arboretum Volčji Potok in zahodno od golf igrišča Arboretum oziroma neposredno ob priključku javne poti JP 660071 na lokalno cesto LC 072081 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok. Območje prostorskih ureditev, določeno s tem OPPN, meri približno 2,7 hektara in je natančno določeno v grafičnem delu.

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:

  • ohranitev obstoječih urejenih javnih površin Doma Krajevne skupnosti Volčji Potok;
  • ohranitev dela obstoječih gozdnih površin;
  • nova stanovanjska pozidava območja;
  • ureditev prometnega priključevanja na lokalno cesto LC 072081 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok;
  • rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 072081 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok z ureditvijo pločnika ob njenem južnem robu na odseku od priključka javne poti JP 660071 Volčji Potok-Prodajni center Arboretum do zemljišča s parcelno številko 827/2 k.o. Volčji Potok v smeri proti vzhodu;
  • ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja;
  • ureditev peš in kolesarskih poti, manipulativnih in parkirnih površin ter zelenih in urbanih površin območja.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 9. decembra 2019 do vključno 10. januarja 2020.

Ogled osnutka OPPN je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN, ki bo potekala v sredo, 8. januarja 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na uradni spletni strani Občine Kamnik. 

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci, tudi v preteklem tednu, nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

Oddelek za razvoj in investicije

Regionalna destinacijska organizacija Osrednjeslovenske regije

V sredo, 27. novembra 2019, je v Polhovem Gradcu potekal 15. Forum RDO predstavnikov regije Osrednja Slovenija. Koordinatorka RDO Osrednja Slovenija Alenka Soršak je predstavila ključne aktivnosti v letu 2019 ter ovrednoten plan aktivnosti za leto 2020, iz Kamnika se je foruma udeležila predstavnica Zavoda za turizem, šport in kulturo KamnikNina Irt. 

V letu 2019 je prišlo do občutnega povišanja turističnega obiska v večini občin RDO. Do konca avgusta 2019 je regijo obiskalo 112.680 turistov, kar je 13 odstotkov več ko lani (99.464). Prav tako je letos tudi več nočitev in sicer je bilo v regiji do konca avgusta skupaj 112.680 nočitev (lani 2014.628), kar je 11 odsttokov več kot lani. Povprečna doba bivanja turistov je 2 dni, kar je enako kot lansko leto. Zaznati je bilo povečano koriščenje Turistične kartice Ljubljana (Arboretum, Snovik, Moja Ljubljanica), prodanih je bilo 58 izletov. V letu 2020 se načrtuje nadaljevanje razvoja pohodniškega in kolesarskega produkta v regiji in nadaljevanje razvoja Zelenih nabavnih verig.

Skupna vizija regije Osrednja Slovenija je postati najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji. RDO Osrednja Slovenija je v slovenskem merilu vzorčen primer dobro organizirane regionalne destinacijske organizacije. Njena ponudba postaja vse bolj prepoznavna tudi v tujini.

Turistični razvoj in promocija krajev v regiji sovpadata z enim glavnih strateških ciljev Turizma Ljubljana: razpršitvijo turističnih tokov iz središča mesta. Območje regije predstavlja zeleni prag slovenske prestolnice in ponuja odlične možnosti za trženje ter nadaljnji razvoj produktov, ki se vežejo na počitnice v naravi, spoznavanje lokalne kulture in kulinarike ter na aktiven oddih (predvsem pohodništvo in kolesarjenje).

Slovenia Green Destination

V letu 2019 je Kamnik prejel zlati znak »Slovenia Green Destination«, ki ga bo skušal potrditi in ohraniti s svojimi aktivnostmi tudi v obdobju 2020–2023. Za pomoč pri ohranitvi zlatega znaka se je Občinski svet Občine Kamnik na novembrski redni seji seznanil z Akcijskim načrtom za trajnostni razvoj občine Kamnik v okviru Zelene sheme slovenskega turizma ter Zeleni DNK občine Kamnik. V prizadevanju za ohranitev zlatega znaka se s podpisom Zelene politike slovenskega turizma obveže tudi župan občine in tako je 3. decembra 2019 župan Matej Slapar za Občino Kamnik podpisal 10 trajnostnih načel, s katerimi se destinacija zavezuje k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave. Pri podpisu Zelene politike sta prisostvovala vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Franci Kramar in zelena koordinatorka ter vodja razvoja produktov Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Nina Irt.

Skupščina LAS

V torek, 26. novembra 2019, je v Lukovici potekala redna seja skupščine LAS.Člani skupščine so potrdili predlog spremembe strategije lokalnega razvoja. Gre za pomemben dokument, ki predstavlja podlago za finančni okvir in izbor projektov, ki bodo izbrani na zadnjem razpisu za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), s katerimi razpolaga LAS Srce Slovenije v aktualnem programskem obdobju. Strategijo lokalnega razvoja je bilo potrebno spremeniti zaradi dodatnih sredstev EKSRP, do katerih je po novem upravičen LAS Srce Slovenije, obenem pa tudi zato, da se preveri in uskladi realno stanje z načrtovanimi cilji in kazalniki ob zaključku programskega obdobja. Spremenjeno verzijo strategije je LAS Srce Slovenije posredoval v potrditev na Koordinacijski odbor CLLD. V kolikor bodo spremembe potrjene tudi na tej ravni, bodo podlaga za izvedbo naslednjega razpisa za sredstva EKRSRP.

Ob tej priložnosti so bili v Skupščino LAS Srce Slovenije sprejeti trije novi člani, ki pa sicer že sodelujejo v različnih projektih LAS Srce Slovenije:

  • Vrtec Antona Medveda Kamnik,
  • Domen Virant, nosilec dopolnilne dejavnosti na Kmetiji Pr’ Ropet in
  • Jamarski klub Kamnik.

V Srcu Slovenije navdušili predstavnike LAS iz Poljske, Latvije in Gruzije

V preteklem tednu so se v Sloveniji srečali partnerji mednarodnega projekta sodelovanja LAS Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih produktov. Po prvem študijskem ogledu dobrih praks na Poljskem nadaljujejo partnerji s srečanji pri drugih partnerskih lokalnih akcijskih skupinah. Med 2. in 4. decembrom 2019 smo predstavnike petih lokalnih akcijskih skupin iz Poljske, Gruzije in Latvije gostili v Srcu Slovenije.

Srečanje je organiziral Razvojni center Srca Slovenije, ki je zadolžen za koordinacijo in promocijo projekta. Uvodni program se je začel na Občini Kamnik s predstavitvami delovanja LAS Srce Slovenije, modelom delovanja in povezovanja skozi znamko Srce Slovenije ter mrežega delovanja in sistema certificiranja prehranskih in rokodelskih izdelkov. Predstavljena je bila tudi strategija vključevanja kulturnih virov v razvoj regije, ki je lahko eno od orodij za uresničevanje skupne vizije povezanih območij, kot je na primer območje LAS. Partnerjem smo predstavili primer dobre prakse sodelovanja LAS s t. i. evropsko pisarno, ki v okviru Oddelka za razvoj in investicije deluje na Občini Kamnik. Zbrane udeležence je pozdravil tudi župan Matej Slapar.

Sledili so praktični ogledi primerov na podeželju, skozi katere so lahko partnerji zelo nazorno spoznali načine delovanja LAS Srce Slovenije in vključevanja tradicionalnih veščin v sodobne turistične produkte (vključno z Okusi Kamnika in lokalnim ekološkim kmetijstvom).

Oglasno sporočilo