9. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1697

V sredo, 18.12.2019 popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 9. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, zadnja seja letošnjega leta, na kateri so svetnice in svetniki sprejeli Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2020.

Prisotnih 22 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik, nato pa je sledila razširitev s točkama Volitve in imenovanja in Predlog sklepa v zvezi s problematiko prevozov na Veliko planino.

V točki Volitve in imenovanja je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar dejala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 8. seji, 16. 12. 2019, obravnavala dopis Sveta Osnovne šole Stranje, v katerem je le-ta Občino Kamnik zaprosil za mnenje o prijavljenih kandidatih za ravnatelja/ico javnega zavoda. Komisija je po razpravi in na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripravila predlog sklepa oziroma mnenja, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.« Občinski svet Občine Kamnik je dal Borisu Jemcu pozitivno mnenje za ravnatelja Osnovne šole Stranje.

Na Vprašanja in pobude svetnice Alenke Jevšnik (Lista Marjana Šarca) je odgovoril vodja Oddelka za razvoj in investicije Boris Ravbar, samostojnemu svetniku Jožetu Korošču (SLS) je odgovor podal pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša, svetnici Ivanki Učakar (NSi) pa je odgovoril vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Franci Kramar.

Svetnice in svetniki so se seznanili z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Kamnik o opravljenih nadzorih, in sicer s poročili Nadzor rabe javnih sredstev Občine Kamnik na področju poslovanja s podjetjem Pomgrad d.d. v obdobju do 31. 12. 2018, Nadzor rabe javnih sredstev Občine Kamnik na področju poslovanja s podjetjem SGP GRADITELJ d.d. v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 in Nadzor rabe javnih sredstev Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik na področju poslovanja s podjetjem Velika planina, d.o.o. v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018.

V drugi obravnavi je bil s 23 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, št. 2Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok v prvi obravnavi je predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek: »Ureditveno območje VČ-05 Volčji Potok se nahaja severno od javnega parka Arboretum Volčji Potok in zahodno od golf igrišča Arboretum oziroma neposredno ob priključku javne poti JP 660071 na lokalno cesto LC 072081 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok. Območje prostorskih ureditev, določeno s tem OPPN, meri okvirno 2,7 ha in je natančno določeno v grafičnem delu OPN. Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN, so ohranitev obstoječih urejenih javnih površin Doma Krajevne skupnosti Volčji Potok; ohranitev dela obstoječih gozdnih površin; nova stanovanjska pozidava območja; ureditev prometnega priključevanja na lokalno cesto Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok; rekonstrukcija dela lokalne ceste Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok z ureditvijo pločnika ob njenem južnem robu na odseku od priključka javne poti Volčji Potok-Prodajni center Arboretum do zemljišča s parcelno številko 827/2 k.o. Volčji Potok v smeri proti vzhodu; ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja; ureditev peš in kolesarskih poti, manipulativnih in parkirnih površin ter zelenih in urbanih površin območja.«

Sledil je Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-23 Kamnik – Poljane v prvi obravnavi. »Občina Kamnik namerava komunalno opremiti stavbna zemljišča, za katera je bil sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik – Poljane (Uradni list RS, št. 33/18). Namen programa opremljanja stavbnih zemljišč ter meril za odmero komunalnega prispevka je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju OPPN, uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajoProgram opremljanja določa usklajevanje dejavnosti, povezanih s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje in omogočanje možnosti priključevanja na komunalno opremo ter služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka,« je v tej točki dejala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

Sprejet je bil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik, s predlaganim pravilnikom pa želi Občina omogočiti prejem finančnih sredstev tudi lastnikom oziroma solastnikom drugih objektov (npr. poslovnih, poslovno-stanovanjskih,…), v kolikor razpoložljiva finančna sredstva v posameznem proračunskem letu ne bodo v celoti razdeljena fizičnim osebam, ki so lastniki oziroma solastniki stanovanj in stanovanjskih stavb.

Po skrajšanem postopku so članice in člani Občinskega sveta s 27 glasovi za sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik, s sprejetjem le-tega se bodo odpravile pomanjkljivosti in dodatno pojasnila merila in normativi.

V nadaljevanju je bil v drugi obravnavi s 26 glasovi za sprejet še Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kamnik»Poglavitna rešitev predloga odloka je določitev višine stroškov za izvedbo lokacijske preveritve, ki jih Občina Kamnik zaračuna investitorju ali pobudniku kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični parceli, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor ali pobudnika začasne rabe prostora. V primerih, ko je izvedba postopka lokacijske preveritve potrebna za uresničitev investicijske namere Občine Kamnik, plačilo nadomestila stroškov ni predvideno, saj vse stroške nosi sama,« je med drugim poudarila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 je bil v drugi obravnavi sprejet s 26 glasovi za in 0 proti»Skupni načrtovani prejemki proračuna Občine Kamnik za leto 2020 znašajo 25.512.648 evrov (Občina Kamnik 25.339.615 evrov in krajevne skupnosti 173.033 evrov), izdatki pa so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2020 ocenjeni v višini 26.299.648 evrov (Občina Kamnik 25.839.615 evrov in krajevne skupnosti 460.033 evrov),« je v predstavitvi predloga med drugim povedala pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos. 

Letni program športa v občini Kamnik za leto 2020 so članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik sprejeli s 27 glasovi za. V tej točki pa je bil sprejet tudi amandma, saj je pri oblikovanju predloga prišlo do tiskarske napake v tabeli 4. člena (skupna višina proračunskih sredstev iz 567.500 se spremeni na 657.500), Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2020 pa s 27 glasovi za.

V 12 točki današnje seje so svetnice in svetniki sprejeli tudi Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020»Predlagamo, da se vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Kamnik za leto 2020 (glede na vrednost točke, ki je bila določena za leti 2016, 2017, 2018 in 2019) ne spreminja. Nespremenjeno vrednost točke predlagamo zaradi ohranitve socialno ekonomsko stanje občanov,« je poudarila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

Sledili sta še sprejem točk Okvirni programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2020 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020.

Kot zadnja točka dnevnega reda zadnje letošnje seje pa je sledil še Predlog sklepa v zvezi s problematiko prevozov na Veliko planino, ob kateri je župan Matej Slapar dejal: »Prvi sestanek z vodji svetniških skupin in samostojnimi svetniki/svetnico v zvezi z nedelovanjem nihalke na Veliko planino je bil v ponedeljek, 9. decembra 2019. Glede na sklepe sestanka so bila s strani družbe Velika planina d.o.o. 16. decembra 2019 posredovana zahtevana poročila. Istega dne je potekal drugi sestanek svetniških skupin in samostojnih svetnikov/svetnice, na katerem so bila pregledana poročila in sprejet sklep, da se s problematiko seznani Občinski svet Občine Kamnik na 9. redni seji, 18. decembra 2019.« Direktor družbe Velika planina d. o. o. Leon Keder je predstavil nastalo problematiko, Občinski svet Občine Kamnik pa se je seznanil z dokumenti, ki jih je pripravil direktor družbe Velika planina d. o. o. dne 16. 12. 2019, in sicer s Poročilom o izvedbi postopkov za zamenjavo vrvi, Terminskim planom zamenjave nosilnih vrvi ter dokumentom Prevozi potnikov na Veliko planino.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here