Sprejeta proračuna Občine Domžale za leti 2020 in 2021

0
1635

V četrtek, 19. decembra 2019, so se domžalski občinski svetniki sestali na zadnji seji v letošnjem letu, ki pa se je zavlekla pozno v noč, saj so imeli na dnevnem redu sedem točk dnevnega reda, vključno z Odlokoma proračuna Občine Domžale za leti 2020 in 2021, ki so ju sprejeli v drugem branju. Svetniki so v prvi obravnavi obravnavali in sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale, ki prinaša novo organizacijsko enoto v okviru Urada župana – Službo za evropske projekte in pa tudi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje „D29/1 Brinje 1“, v drugi obravnavi. Sejo občinskega sveta je vodil župan Toni Dragar.

Volitve in imenovanja

Po razširitvi dnevnega reda in potrditvi zapisnika so svetnice in svetniki pod točko Volitve in imenovanja imenovali nove predstavnike Občine Domžale v Svetu javnega “Zavod za šport in rekreacijo Domžale” in sicer so potrdili predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je v svet tega javnega zavoda predlagala Sonjo Orešek, Metoda Marčuna, Marjo Burja in Jureta Tiča. V nadaljevanju sta bila za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov imenovana Maksimiljan Karba in Matej Oražem.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale

S predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale želijo na občini vzpostaviti službo za evropske projekte, ki bo delovala v okviru Urada župana. Po besedah podžupanje mag. Renate Kosec, ki je svetnicam in svetnikom predstavila predlog odloka, se lokalne skupnosti vedno bolj soočajo z zmanjševanjem sredstev s strani države, obenem pa z njihove strani dobijo čedalje več nalog, kar je z obstoječimi sredstvi zelo težko realizirati. Na občini Domžale se zavedajo, da črpanje nepovratnih sredstev lahko pomembno pripomore k napredku oziroma razvoju lokalne skupnosti, zato želijo oblikovati novo Službo za evropske projekte. Takšne oblike dela poznajo že nekatere občine, ki so po črpanju evropskih sredstev ene od najbolj uspešnih občin. Služba za evropske zadeve bi opravljala naloge na področjih spremljanje razpisov za nepovratna sredstva na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, vodenje postopkov za pridobivanje sredstev iz evropskih skladov, razvoj, priprava, vodenje, koordinacija in izvajanje razvojnih projektov občine, iskanje domačih in tujih projektnih partnerjev, priprava projektne dokumentacije, oddajanje projektnih prijav ter vključevanje občine v regionalne in mednarodne razvojne mreže. Naloge na tem področju bi opravljali trije javni uslužbenci, od tega bi se enega javnega uslužbenca premestilo na novo delovno mesto, dodatno pa bi zaposlili dva nova javna uslužbenca.

V razpravi je Branko Heferle (LMŠ) izpostavil dvom, da bi morali za realizacijo črpanja evropskih sredstev ustanoviti novo službo, saj naj bi v občinski upravi že imeli enega človeka, ki naj bi se ukvarjal s tem. V nadaljevanju se je navezal na proračuna za leti 2020 in 2021 in sicer, da v njih ni videl kakšnih takšnih projektov, ki bi se jih lahko financiralo z evropskimi sredstvi. Dejal je tudi, da je proti takšni obliki službe, ki je predlagana v prvem branju odloka in da so po njegovem mnenju še rezerve. Njegov predlog je, da se ustanovi skupna služba z več okoliškimi občinami. Po besedah Metoda Marčuna (LMM) bi bilo prav, da se vzame več časa in da kakšne pametne predloge. Janez Avsec (LTD) pa je dejal, da rabimo ekipo, ki se bo gibala okoli ljudi in ki bo sledila projektom. Po njegovem mnenju je to Sizifovo delo. Matej Oražem (LMM) je dejal, da ne znamo povezati niti naših javnih zavodov, da bi imele kakšne skupne službe. Predlagal je regijsko sodelovanje, saj naj bi po njegovih besedah v prihodnosti prišlo do združevanja občin. Omenjen odlok v prvem branju so svetniki sprejeli z večino glasov prisotnih svetnikov.

Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2020 in 2021

Odloka o proračunih Občine Domžale za leti 2020 in 2021 v drugem branju je svetnicam in svetnikom predstavila  vodja Oddelka za finance in gospodarstvo mag. Marjeta Podpeskar Omahen, ki je dejala, da Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2020 v drugem branju predvideva 39.623.196 EUR proračunske porabe (38.970.619 EUR odhodkov in 652.577 EUR izdatkov) iz načrtovanih prihodkov v višini 32.170.751 ERU (med prvim in drugim branjem so se prihodki povečali za 852.162 EUR). Načrtovan celotni primanjkljaj v višini 7.452.445 EUR načrtujejo pokriti z denarnimi sredstvi na računih na dan 1.1.2020.  V Odloku proračuna Občine Domžale za leto 2021 financiranje predvideva 34.292.219 EUR proračunske porabe (33.639.642 EUR odhodkov in 652.577 EUR izdatkov) iz načrtovanih prihodkov v višini 29.919.590 EUR (med prvim in drugim branjem so se prihodki povečali za 661.018 EUR). Načrtovan celotni primanjkljaj v višini 4.372.629 EUR načrtujejo pokriti z denarnimi sredstvi na računih na dan 1.1.2021. Proračuna za leti 2020 in 2021 sta uravnotežena. V proračunu za leto 2020 se poleg področja zdravstva dodatno finančno krepita tudi področje investicij v cestno infrastrukturo in področje izobraževanje, v proračunu za leto 2021 pa se poleg področja zdravstva finančno krepi tudi področje programov športa in rekreacije.

Sledila je daljša razprava, v kateri je sodelovalo več svetnikov, v razpravi pa so svetniki bolj ali manj podali svoja mnenja na odgovore občinske uprave v zvezi z njihovimi pripombami in predlogi na proračuna za leti 2020 in 2021, ki so jih podali v prvi obravnavi. Branko Heferle (LMŠ) je med drugim tudi izpostavil, da sta glede na njegove kriterije proračuna izredno pomanjkljiva in premalo obrazložena. Pred glasovanjem o proračunih so svetniki in svetnice potrdili nekaj amandmajev, ki jih je k Odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2020 predlagal župan, z amandmaji pa je prišlo do nekaterih manjših prerazporeditev finančnih sredstev med postavkami. Oba proračuna so svetniki sprejeli z večino glasov prisotnih svetnikov.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje „D29/1 Brinje 1“ – druga obravnava

Predmet OPPN je celovita prostorska ureditev ureditvenega območja in infrastrukturna ureditev objektov in naprav ureditvenega območja D29/1 Brinje1“. V okviru tega OPPN se načrtuje izgradnja trgovskega poslovnega objekta, izgradnja poslovnega objekta, izgradnja objekta za tehnični pregled motornih vozil, izgradnja omrežja javnih cest za prometno opremljanje območja, ureditev prometnega priključevanja na lokalne ceste LZ 071351 Kopališka cesta in javno pot JP 571303 Krumperška cesta, rekonstrukcija dostopne javne poti JP 571303 Krumperška cesta na vzhodnem delu ureditvenega območja, ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja, ureditev peš in kolesarskih poti, parkirnih površin za obiskovalce ter zelenih in urbanih površin območja.

Po prvem branju in v javni razpravi je bilo kar nekaj pripomb nekaterih predlagateljev, ki se niso strinjali z umeščanjem dejavnosti v obravnavano območje. Predlagatelji pripomb menijo, da je na obravnavanem območju ustrezna stanovanjska namenska raba, ne pa poslovna, obrtna ali industrijska raba. Predlagali so načrtovanje stanovanjskega naselja, vendar izključno enodružinskih hiš, ne pa tudi večstanovanjske gradnje. Predlagatelji pripomb se tudi ne strinjajo z umeščanjem industrijskih in obrtnih dejavnosti v obravnavano območje.  Predlagatelji pripomb so tudi mnenja, da je trgovskih centrov v Domžalah že dovolj, zato dodatnega razvoja trgovskih dejavnosti ne podpirajo. Ob tem se tudi sprašujejo kakšna bo dodana vrednost načrtovanih prostorskih ureditev za razvoj Domžal. Menijo tudi, da se z načrtovanjem prostorskih ureditev s predmetnim OPPN zasleduje samo zasebni interes investitorja in se sprašujejo, kakšen je javni interes za načrtovanje v območju. Prav tako menijo, da je obravnavano območje že sedaj zelo obremenjeno z motečimi dejavnostmi (poslovno-obrne dejavnosti, avtomehanične delavnice, parkirišče tovornjakov z avtopralnico) in prometom (avtocesta, mestna vpadnica, Ihanska cesta) ter posledično z okoljskimi vplivi le-teh. Predlagajo ureditev ustreznih ukrepov za blaženje teh vplivov na sprejemljivo raven (hrup tovornjakov ponoči, hrup pranja vozil, hrup in emisije izpušnih plinov prometa, ipd.).

Po skupnih stališčih pripravljavcev OPPN za to območje obravnavana lokacija leži v trikotniku med avtocesto, glavno mestno vpadnico in lokalno zbirno cesto Domžale – Ihan. Na tem območju niso načrtovane industrijske in obrtne dejavnosti, ampak je območje s tem OPPN namenjeno poslovnim, trgovskim in storitvenim dejavnostim. Na sam prostorski razvoj na obravnavanem območju je bistveno vplivala izgradnja avtoceste in edinega avtocestnega priključka mesta Domžale. Ta prostorska ureditev je bistveno spremenila razmere v obravnavanem prostoru in bo tudi v bodoče ključno vplivala na razvojne možnosti in načrtovane prostorske ureditve. Zato Občina Domžale na obravnavanem območju ne načrtuje več stanovanjske gradnje kot pretežne osnovne namenske rabe prostora, saj bi bila le-ta v stalnem konfliktu z neizogibnimi vplivi zaradi prometne pomembnosti obravnavanega območja.

Po daljši razpravi svetnikov, ta se je bolj ali manj vrtela okrog pripomb predlagateljev in skupnih stališč pripravljavcev OPPN „D29/1 Brinje 1“ na pripombe, je bil odlok sprejet z večino prisotnih svetnikov.

Sklep o dopolnitvah sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občini Domžale in Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Domžale – v drugi obravnavi.

V nadaljevanju so svetniki obravnavali in sprejeli sklep o dopolnitvah sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občini Domžale. Pod to točko in s sklepom so v razpredelnico “Športne površine v splošni rabi“ dodali nepremičnini s parcelno št. 146/33 in pare. št. 146/34, obe k.o. Ihan, ki sta del Športnega parka Ihan, stavbno pravico st. 9001, k.o. Depala vas na kateri stoji otroško igrišče v Depali vasi, nepremičnino s parcelno št. 1408/1, k.o. Prevoje na kateri stoji Športni park v Krtini, nepremičnino s parcelno št. 729, k.o. Pšata, na kateri stoji otroško igrišče na Pšati, stavbno pravico st. 9013, k.o. Dob na kateri stoji nogometno igrišče s travnato rušo v Športnem parku Radomlje ter stavbno pravico st. 9012, k.o. Domžale na kateri je otroško igrišče v Bistri. Vse navedene nepremičnine bodo dane v upravljanje Zavodu za šport in rekreacijo Domžale.

Na predzadnji točki dnevnega reda je bil Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Domžale – v drugi obravnavi. Kategorizacija občinskih cest predstavlja formalno pravno in dejansko rabo javnih cest na območju občine. Kategorizacija cest se uporablja za načrtovanje, spremljanje stanja, upravljanje, vzdrževanje in statistično – tehnično vodenje evidenc kot banka cestnih podatkov (BCP), ki obsega numerične in grafične podatke o javnih cestah. Podatki o javnih cestah so v kategorizaciji izkazani tako, da je razvidna umestitev cest v prostoru.

Za zaključek so sledila še svetniška vprašanja, pobude in predlogi.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here