TeDni(K) Občine Kamnik (6.1.2020)

0
1624

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Čiščenje nanosa naplavin in plavja pod brežino na območju vodnega zajetja Iverje

V preteklem tednu je bilo uspešno zaključeno čiščenje naplavin in plavja pod brežino na območju vodnega zajetja Iverje. Delo je potekalo pod nadzorom hidrologa iz podjetja Geoko ter hidrologov Geološkega zavoda Slovenije, saj gre za ekološko občutljivo vodovarstveno območje.

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, je izvajal posebne ukrepe za preprečitev onesnaženja vode. Strokovne službe pa so v času čiščenja poostreno nadzirale in preverjale kvaliteto pitne vode.

Oddelek za družbene dejavnosti

V Rudniku pri Radomljah je v soboto, 4. januarja 2020, potekala vsakoletna spominska slovesnost v spomin na dogodke, ki so se na tem območju odvijali 6. januarja 1945 in v katerih je življenje zaradi izdaje izgubilo preko 30 borcev NOB. Tokratni slavnostni govornik je bil Franci Gerbec, ki se je padlim poklonil skupaj s predsednikom Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik Dušanom Božičnikom in podžupanom Aleksandrom Uršičem.

Ob tej priložnosti sta zbrane nagovorila predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik Dušan Božičnik in slavnostni govornik Franci Gerbec.

Podžupan Aleksander Uršič pa je v imenu Občine Kamnik dejal: »Spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši, spoštovane gospe in gospodje, častni gostje, v imenu Občine Kamnik lepo pozdravljeni na slovesnosti tukaj v Rudniku. Na tem kraju spomina smo se zbrali, da obeležimo spomin ob 75. letnici krvavega spopada med nemškimi okupatorji in borci narodnoosvobodilne vojske. Pogumni borci so dali svoja življenja za svobodo naroda. Za svobodo slovenskega naroda, ki tudi po 75 letih nima enotnega pogleda na obdobje med in po drugi svetovni vojni. Kdor se zaveda, da je v času vojne verjetno marsikaj drugače kot v miru, ne pogreva in ne spreminja zgodovinskih dejstev. Dejstvo je, da je slovensko ozemlje okupiral nemški okupator in danes govoriti o tem, kaj je bilo prav in kaj narobe služi samo ozkim političnim interesom. Danes, jutri in vsak dan je na nas, da se spominjamo vseh, ki so dali svoje življenje za našo svobodo. Da ta privilegij življenja v miru, prenesemo tudi našim naslednikom. Da strmimo k enotnosti. Državljanke in državljani znamo biti enotni, naj se gre za zbiranje sredstev, za pomoči potrebnim ali za podporo športnikom. Žal to ne velja za politiko, če smo desetletja poslušali o delitvah na leve in desne, imamo danes popolnoma razdeljeni – tako levico kot tudi desnico. Posameznikom je bolj pomembno dnevno nabiranje političnih točk, kot enotno zastopanje države in interesov naroda. Danes moramo biti ponosni in hvaležni, da smo narod s svojo preteklostjo, s svojo kulturo in s svojim jezikom, strmeti moramo k temu, da to prenesemo tudi na naše naslednike. Zato, spoštovane tovarišice in tovariši, iskrena hvala, da  čuvate spomin na narodnoosvobodilni boj.«

V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole Marije Vere in Pevski zbor DKD Solidarnost Kamnik. Program je povezovala Dragica Požeg. 

Posebno noto so slovesnosti dodali zastavonoše skupaj s člani častne enote Območnega združenja slovenskih častnikov Domžale.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok. Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine enote urejanja prostora »VČ-05 Volčji Potok«, ki predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji. Razlog za pripravo OPPN je skupno in celovito načrtovanje prostorskih ureditev, ki se urbanistično, prometno in funkcionalno navezujejo na obstoječe in načrtovane ureditve v urejevalnih enotah VČ-04 in VČ-06.

Ureditveno območje VČ-05 Volčji Potok se nahaja severno od javnega parka Arboretum Volčji Potok in zahodno od golf igrišča Arboretum oziroma neposredno ob priključku javne poti na lokalno cesto Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok. Območje prostorskih ureditev, določeno s tem OPPN, meri približno 2,7 hektara in je natančno določeno v grafičnem delu.

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:

  • ohranitev obstoječih urejenih javnih površin Doma Krajevne skupnosti Volčji Potok;
  • ohranitev dela obstoječih gozdnih površin;
  • nova stanovanjska pozidava območja;
  • ureditev prometnega priključevanja na lokalno cesto LC 072081 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok;
  • rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 072081 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok z ureditvijo pločnika ob njenem južnem robu na odseku od priključka javne poti JP 660071 Volčji Potok-Prodajni center Arboretum do zemljišča s parcelno številko 827/2 k.o. Volčji Potok v smeri proti vzhodu;
  • ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja;
  • ureditev peš in kolesarskih poti, manipulativnih in parkirnih površin ter zelenih in urbanih površin območja.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 9. decembra 2019 do vključno 10. januarja 2020. Ogled osnutka OPPN je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN, ki bo potekala v sredo, 8. januarja 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na svoji spletni strani.

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here