TeDni(K) Občine Kamnik (13.1.2020)

0
1613

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Stahovici

Izvajalec del nadaljuje z izgradnjo odseka sekundarne kanalizacije v Stahovici. Novozgrajeni odsek kanalizacije bo priključen na obstoječe kanalizacijsko omrežje, v tem tednu je izvajalec nadaljeval z izvajanjem zemeljskih del in vgradnjo kanalizacijskih cevi ter jaškov.

Parkirišče P+R Kamnik

V preteklem tednu so bile zarisane talne označbe za parkiranje vozil. Izvaja se priklop javne razsvetljave na električno omrežje in ujema mesto za ekološki otok. Postavljena je bila nadstrešnica in izveden sestanek s predstavniki Slovenskih železnic glede vzpostavitev prometnega režima parkiranja.

Komisija za plazove

Nihanje temperature v zimskem času povzročajo krušenje skal in podore skalKomisija za plazove si je ogledala dva podora skal na območju Kamniške Bistrice in Menine Planine.

Izdelan bo plan za odstranitev skal iz območja gozdnih cest.  

Oddelek za finance

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2019

Finančna uprava Republike Slovenije obvešča, da lahko za prijavo uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2019 uporabljajte tudi njihov spletni portal eDavki ali pa si naložite mobilno aplikacijo eDavki.

Rok za oddajo je 5. 2. 2020.

Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal te olajšave, in tisti, ki želi medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. februarja 2020 vložiti »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci, tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

Prvotna časovnica postopka javne razgrnitve modelov množičnega vrednotenja je predvidevala objavo stališč organa vrednotenja do prejetih pripomb lastnikov do 27. 12. 2019. Zaradi podaljšanju roka za pošiljanje pripomb, ki so jih lastniki posredovali na obrazcih JRMV1, so prvotni rok za pošiljanje pripomb (2. 12. 2019) podaljšali, posledično se je podaljšal tudi rok za objavo stališč GURS do omenjenih pripomb občanov. Poročilo – stališče organa vrednotenja do prejetih pripomb bo na spletu objavljeno v drugi polovici januarja 2020.

Končali sta se javna razgrnitev in javna obravnava Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok, ki sta za zainteresirano javnost potekala od 9. decembra 2019 do vključno 10. januarja 2020, javna obravnava pa je potekala 8. januarja 2020 v veliki sejni dvorani Občine Kamnik. Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine enote urejanja prostora »VČ-05 Volčji Potok«, ki predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji. Razlog za pripravo OPPN je skupno in celovito načrtovanje prostorskih ureditev, ki se urbanistično, prometno in funkcionalno navezujejo na obstoječe in načrtovane ureditve v urejevalnih enotah VČ-04 in VČ-06. Gradivo je dostopno na: https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na svoji spletni strani.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here