TeDni(K) Občine Kamnik (20.1.2020)

0
1227

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Stahovici

Izvajalec del je izvajal zaključna gradbena dela za izgradnjo odseka sekundarne kanalizacije v Stahovici.

Novozgrajeni odsek kanalizacije bo priključen na obstoječe kanalizacijsko omrežje.

Sanacija plaz Hrib pri Kamniku

V preteklem tednu je izvajalec del Pavčnik d. o. o. na plazu Hrib pri Kamniku izvajal vrtanje sider v pilotno steno. Glede na ugodne vremenske razmere ocenjujemo, da bodo gradbena dela zaključena v tem mesecu, v spomladanskih mesecih pa bo sledilo še asfaltiranje ceste.

Zimska služba

Preko vikenda je v višje ležečih predelih občine, natančneje na območjih Špitaliča, Motnika in Raven, zapadlo nekaj centimetrov snega, zato se je na teh območjih izvedlo pluženje. V preostalih delih občine pa je bilo zaradi nizkih temperatur izvedeno preventivno posipanje glavnih, posipanje pa se je izvajalo tudi na višje ležečih občinskih cestah. Večjih posebnosti nismo beležili.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je v prostorih Občine Kamnik potekal tradicionalni ponovoletni sprejem župnikov kamniške dekanije. Sprejel jih je župan Matej Slapar skupaj z višjo svetovalko za področje družbenih dejavnosti Katjo Vegel.

Ob prijetnem druženju se jim je župan zahvalil za skrb za sakralno kulturno dediščino, pri čemer finančno že dolga leta poleg župnij in faranov pomaga tudi Občina Kamnik.

V Samostanu Mekinje bo v četrtek, 23. januarja 2020, od 18. do 20. ure potekalo predavanje o demenci, tihi ubijalki mirne starosti. Vljudno vabljeni, vstop je prost.

V preteklem tednu je bila na Upravno enoto Kamnik posredovana vloga za izdajo uporabnega dovoljenja za izvedeno gradnjo osvetlitve Stadiona prijateljstva v Mekinjah. 

Vrednost gradbenih in elektro del znaša približno 365.000 evrov z DDV. Dela na terenu so bila končana v drugi polovici meseca decembra. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo novozgrajeni objekt predan športnikom v uporabo.

Njegova ekscelenca, irski veleposlanik v Sloveniji Myles Geiran je v preteklem tednu obiskal občino Kamnik. Na pobudo Franca Novaka in Kamničana Aleša Sluge si je ogledal jaslice v šutenski cerkvi, priljubljeno kamniško izletniško točko Sveti Primož nad Kamnikom ter restavratorsko delavnico Aleša Sluge iz kamniških Žal. Ob tej priložnosti ga je sprejel župan Matej Slapar.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

Prvotna časovnica postopka javne razgrnitve modelov množičnega vrednotenja je predvidevala objavo stališč organa vrednotenja do prejetih pripomb lastnikov do 27. 12. 2019. Zaradi podaljšanju roka za pošiljanje pripomb, ki so jih lastniki posredovali na obrazcih JRMV1, so prvotni rok za pošiljanje pripomb (2. 12. 2019) podaljšali, posledično se je podaljšal tudi rok za objavo stališč GURS do omenjenih pripomb občanov. Poročilo – stališče organa vrednotenja do prejetih pripomb bo na spletu objavljeno v drugi polovici januarja 2020.

Na podlagi veljavne zakonodaje, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Oddelek za razvoj in investicije

Kolesarska povezava Kamnik – Godič

Projekt Kolesarska povezava Kamnik – Godič je s strani Ministrstva za infrastrukturo dobil soglasje za uvrstitev v Dogovor za razvoj regij. Projekt je sprejel tudi Razvojni svet Ljubljanske urbane regije in ga potrdil Svet regije. Trenutno je v fazi priprave projektne dokumentacije. V postopku pridobivanja projektnih pogojev so nekateri nosilci urejanja prostora imeli zahteve po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, zato sta v izdelavi Hidrološko hidravlična študija in Geološko geomehanska študija.

Kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Projekt Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana je v fazi priprave PZI. Pridobljeni so projektni pogoji nosilcev urejanja prostora. Zaradi nekaterih zahtev nosilcev urejanja prostora in težav s pridobivanjem lastništva se je trasa nekoliko spremenila/prilagodila. V petek, 17. januarja 2020, je potekal usklajevalni sestanek na Direkciji Repubike Slovenije za infrastrukturo.

Ohranjanje tradicionalnih veščin s spodbujanjem socialnega podjetništva med mladim

Na Razvojnem centru Srca Slovenije so konec leta 2019 začeli z izvajanjem projekta Ohranjanje tradicionalnih veščin s spodbujanjem socialnega podjetništva med mladimi. Projekt združuje delo z mladimi, tradicionalne veščine, medgeneracijsko učenje in socialno podjetništvo. Prispeva k ohranjanju tradicionalnih obrti in dediščine v podeželskih okoljih ter hkrati spodbuja razvoj podjetništva. Na območju Srca Slovenije bosta, na osnovi ankete in dodatnih intervjujev, izbrani dve tradicionalni veščini, ki sta vezani na kulturno dediščino. Obrtniki in rokodelci bodo dobili priložnost pokazati svoje delo, zbuditi zanimanje med mladimi in s pomočjo oblikovanih tečajev, delavnic in video posnetkov prenesti svoje znanje na mlajše generacije. Razvojni center Srca Slovenija se pri svojem delu trudi slediti potrebam lokalnega okolja, zato nas prijazno vabi, da izpolnimo anketo in se opredelimo, katere so tiste tradicionalne veščine, za katere menimo, da bi bile primerne za medgeneracijski prenos znanj na mlade ter so najbolj zanimive in pomembne za nas in za člane naših organizacij.

Anketo lahko najdete TUKAJ

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here