TeDni(K) Občine Kamnik (27.1.2020)

0
806

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini se počasi zaključuje, z izjemo dokončanja del na območju Srednje vasi pri Kamniku. Izvajalec del bo v mesecu februarju nadaljeval z deli na tem območju, saj zaradi nizkih temperatur asfaltne baze ne delujejo. Potrebno je dokončati hodnik za pešce, urediti odvajanje padavinskih (cestnih) voda in urediti cestišče ter postaviti ustrezno prometno signalizacijo.

Poreber – Hrib

Na lokalni cesti Soteska – Poreber je s strani krajanov prišla pobuda za umestitev cestne grbine za umiritev hitrosti.

Izvajalec del je pobarval talne označbe in namestil drog za javno razsvetljavo.

Markovo – Vir

V tem tednu je izvajalec del vgradil manjkajočo javno razsvetljavo na avtobusnih postajališčih Markovo – Vir, kjer je bilo postavljenih pet novih svetilk.

Srednja vas

V tem tednu je izvajalec del vgradil drogove za javno razsvetljavo ob novo zgrajenem pločniku.

Buč

V naselju Buč se je na pobudo krajanov podaljšala varovalna ograja ob javni poti 661275.

Ureditev komunalne infrastrukture na Novem trgu

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu postavil še manjkajoče svetilke na območju Novega trga. S postavitvijo svetilk so dela na tem območju zaključena. Obnovilo se je približno 130 metrov fekalne in meteorne kanalizacije, obnovil se je vodovod, položila javna razsvetljava ter obnovilo cestišče na območju gradnje.

Plaz Ravne pri Šmartnem

Pod občinsko cesto Ravne pri Šmartnem je bil sprožen plaz, ki ovira normalno odvijanje prometa na tem odseku. Predstavniki Občine in koncesionarja so si skupaj z geomehanikom ogledali stanje in pripravili načrt za sanacijo poškodovane ceste na območju plazu. V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, bo sanacija stekla že v tem mesecu.

Sanacija meteorne kanalizacije v Znojilah

Meteorna kanalizacija v Znojilah se je zaradi plazenja zemljine poškodovala ter povzročila škodo na zemljiščih pod občinsko cesto Podhruška – Sela – Znojile. Na podlagi terenskih raziskav in predloga geomehanika je bil izdelan projekt za sanacijo plazu in poškodovane meteorne kanalizacije. S sanacijo bo odvodnjavanje občinske ceste preko meteorne kanalizacije v celoti urejeno.

Seja Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije

V četrtek, 23. januarja 2020, se je v Termah Snovik odvijala seja Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Zbranim se je pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj s poveljnikom Civilne zaščite Občine Kamnik mag. Matjažem Sršo in predsednikom Gasilske zveze Kamnik Tomažem Zabavnikom.

Upravnemu odboru je predsedoval predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, odbora pa se je udeležil  tudi generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But.

Župan je predstavil delovanje Občinskega štaba civilne zaščite Občine Kamnik in pri tem poudaril, da so tudi gasilci kamnniških prostovoljnih društev pomemben člen tega organa, obenem se jim je zahvalil za vso njihovo delo in dobrinos k varnosti državljank in državljanov. Predsednik Gasilske zveze Kamnik Tomaž Zabavnik pa je predstavil delovanje zveze in vključenih gasilskih društev.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik je podpisala pogodbo z Društvo Počitniško varstvo Kamnik, ki bo v času od 17. 2. 2020 do 21. 2. 2020 organiziralo zimsko počitniško varstvo za otroke prve triade osnovnih šol in za učence 4. in 5. razredov. Varstvo bo potekalo na Osnovi šoli 27. julij Kamnik. Z organiziranim varstvom bo otokom omogočeno kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa in raziskovanje ter spodbujanje k igram v času šolskih počitnic.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju športa za leto 2020, ki si ga lahko ogledate tukaj. Rok za oddajo prijav je 18. 2. 2020, na razpolago pa je 318.000 evrov.

Srečanje ravnateljev kamniških osnovnih šol

Danes so se v sejni sobi Občine Kamnik srečali ravnatelji kamniških šol, ki so se skupaj z županom Matejem Slaparjem in podžupanom Aleksandrom Uršičem pogovarjali o organizaciji pouka v osnovnih šolah Frana Albrehta Kamnik, Toma Brejca, Stranje, Marije Vere in Šmartno v Tuhinju, in sicer za naslednje šolsko leto.

Župan čestital gospe Mariji Ani in gospodu Cenetu Griljcu ob diamantni poroki

Župan čestital gospe Mariji Ani in gospodu Cenetu Griljcu ob diamantni porokiŽupan Matej Slapar je v četrtek, 23. januarja 2020, dopoldan v Poročni dvorani čestital Mariji Ani in Cenetu Griljcu ob diamantni poroki. Presenečenje so jima pripravili njuni otroci, gospod in gospa Griljc pa kar nista mogla skrivati navdušenja in sreče. 

Gospod Cene Griljc se je rodil v vasi Godič pod kamniškimi Alpami v delavski družini, in sicer kot osmi od desetih otrok. Življenje je bilo skromno in revno. Oče je bil tovarniški delavec, mama pa je skrbela za otroke, gospodinjila in hodila v dnino za skromen zaslužek in hrano. V družini so bili prijatelji in pridni, ustvarili so si domove in družine. Od doma je odšel že kot desetletni deček s trebuhom za kruhom, za pastirčka k premožnim kmetom. Končal je gozdarsko šolo, se kasneje izobraževal ob delu in delal kot komercialist v Kamniku do upokojitve. Risal in slikal je od otroštva in bil leta 1949 tudi sprejet na slikarski oddelek šole za oblikovanje, vendar, ker denarja ni bilo, je moral šolanje kljub uspehu zapustiti.

Gospa Marija Ana Griljc je bila rojena v Kamniku mami Marici, ki je bila šivilja in očetu Kondradu-usnjarskemu pomočniku. Odraščala je v mestnem okolju. Tudi gospa Griljc je odraščala v težkih časih in živeli so skromno. Z naravo in gorami pa se je začela spoznavati šele, ko je spoznala gospoda Ceneta. Veliko sta planinarila, vzgajala otroke in se leta 1968 lotila tudi gradnje hiše. Končala je srednjo ekonomsko šolo, večino let je bila zaposlena v nekdanji Kemijski industriji Kamnik kot tajnica, kje je bil zaposlen tudi Cene kot komercialist.

Gospa in gospod Griljc skrbno sledita naravnemu zdravemu načinu življenja, za katerega verjameta, da je koristen. Gospod Griljc je eden najvidnejši kamniški gorski reševalec. Oba z ženo sta velika ljubitelja narave, tudi potovanj po prelepih krajih, njuna največja prioriteta pa je bila vedno tudi družina.

Ob tej priložnosti jima je župan Matej Slapar iskreno čestital za okrogli jubilej in se jima zahvalil za vse, kar sta dala Kamniku: »Čas, ki ga preživljata v družbi družine, prijateljev, znancev, ko se udeležujeta družabnih in glasbenih prireditev, pogledata kakšen zanimiv film, planinarita, je nekaj, verjamem, najlepšega. Pri vsem tem pa ne pozabljata, da je ljubezen najmočnejša sila na svetu, da je dobrotljiva in prenaša vse, vse veruje, vse upa in vse prestane. 60 let skupnega življenja je izjemna obletnica in čas, ki ga namenjata drug drugemu ter uživata v vsakem trenutku življenja je tisto, kar je vredno največ. Ravno to je vsa ta leta ohranjalo vajino skupno življenje. Tudi vajini otroci vaju imajo izjemno radi, saj so vam pripravili današnje presenečenje. Tako, kot sta dobra vidva, verjamem in vem, da sta jih vzgojila v duhu, da se dobro z dobrim vrača. Vztrajajta in delita veselje, srečo in upanje. Skupaj dosegajta zastavljene cilje, ki naj bodo vedno višji in višji. Iskrene čestitke ob 60. obletnici poroke.«

ISKRENE ČESTITKE GOSPA MARIJA ANA IN CENE GRILJC.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

Prvotna časovnica postopka javne razgrnitve modelov množičnega vrednotenja je predvidevala objavo stališč organa vrednotenja do prejetih pripomb lastnikov do 27. 12. 2019. Zaradi podaljšanju roka za pošiljanje pripomb, ki so jih lastniki posredovali na obrazcih JRMV1, so prvotni rok za pošiljanje pripomb (2. 12. 2019) podaljšali, posledično se je podaljšal tudi rok za objavo stališč Geodetske uprave Republike Slovenije do omenjenih pripomb občanov. Poročilo – stališče organa vrednotenja do prejetih pripomb bo na spletu objavljeno v drugi polovici januarja 2020.

V preteklem tednu smo imeli na Oddelku povečano število strank zaradi možnosti parcelacij stavnih zemljišč. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim težavam pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

Izdali smo več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka. Na podlagi veljavne zakonodaje, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Oddelek za razvoj in investicije

Kolesarske povezave iz Dogovora za razvoj regije

V sredo, 22. januarja 2020, je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekal teritorialni razvojni dialog za projekte Kolesarskih povezav iz dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije. V okviru teritorialnega dialoga se je obravnavalo stanje glede priprave vlog za neposredno potrditev projektov, izpolnjevanje morebitnih odložnih pogojev iz dogovorov za razvoj regij, predviden datum posredovanja neformalne in formalne vloge za neposredno potrditev projektov ter vse ostale zadeve, ki se nanašajo na izvedbo dogovorov za razvoj regij. Obravnavana sta bila tudi oba projekta Občine Kamnik Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana in Kolesarska povezava Kamnik – Godič.

Projekti trajnostne mobilnosti

Za projekte trajnostne mobilnosti, ki so sofinancirani s strani evropskih sredstev (Sistem izposoje električnih koles v Kamniku, Gradnja sklenjene kolesarske povezave, P+R Graben), so bila v preteklem tednu pripravljena poročila o izvajanju projektov in poročila o doseženih kazalnikih. Slednja so bila posredovana organu upravljanja, in sicer Ministrstvu za infrastrukturo.

Javna naročila

V petek, 24. januarja 2020, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti Urejanje zelenih površin za leti 2020 in 2021. Hkrati je bila na uradni spletni strani Občine Kamnik, pod rubriko Razpisi, objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila, ki si jo lahko ogledate tukaj. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 7. februarja 2020, do 9. ure.

Občina kamnik

Oglasno sporočilo