TeDni(K) Občine Kamnik (3.2.2020)

0
1459

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu Ravne

T e D n i (K) ObčineSanacija plazu v kraju Ravne pri Šmartnem poteka po terminskem planu. V preteklem tednu se je pričela izvajati že tretja kampada podporne konstrukcije pod občinsko cesto, katere temeljenje sega 4,4 metra v globino. Sanacijo plazu izvaja Komunalno podjetje Kamnik, pri gradnji pa se izvaja gradbeni in geomehanski nadzor s strani strokovnjaka za plazove Martina Vrabca.

Ugodne vremenske razmere dopuščajo sanacijo po planu, tako da ocenjujemo, da bo le-ta zaključena v tem mesecu.

Sanacija plazu Hrib pri Kamniku

sanacija plazu Hrib pri Kamniku je v zaključni fazi, izvajalec Pavčnik, d. o. o. pa izvaja injektiranje sider. Skladno s projektom za izvedbo del PZI je po končanih delih podporne konstrukcije, predvidena še celotna sanacija poškodovane občinske ceste.

Ocenjujemo, da bo sanacija občinske ceste izvedena v spomladanskem času, ko bo ponovno omogočena dobava asfaltne mase. Nadzor nad gradnjo izvaja strokovnjak za plazove Martin Vrabec.

Oddelek za družbene dejavnosti

Povabilo k vpisu otrok v zimsko počitniško varstvo Društvo Počitniško varstvo Kamnik bo letos s pomočjo Občine Kamnik organiziralo zimsko počitniško varstvo, ki bo potekalo od 17. februarja do 21. februarja 2020. Varstvo se bo odvijalo na Osnovni šoli 27. julij v centru Kamnika, vsak dan med ponedeljkom in petkom, od 7. do 16. ure. Letošnja novost je možnost rezervacij počitniškega varstva le za en dan.

Vabljeni so vsi učenci kamniških osnovnih šol od 1. do 5. razreda. Letos bodo naše počitniške dni programsko zaznamovale zimske fantazije, kjer ne bo manjkalo ustvarjalnih, športnih in glasbenih delavnic. Prav tako se bomo odpravili na izlet v Ljubljano in Domžale, kjer bomo obiskali drsališče in muzej. Podali se bomo tudi na krajše izlete, kjer bomo spoznavali življenje v naravi pozimi. V primeru snega pa nam ne uidejo zimske aktivnosti kot so sankanje, kepanje, izdelovanja sneženega moža, itd.

V letošnjem letu so v proračunu predvidena sredstva za obnovo prostorov v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik. Na Oddelku smo začeli  s pripravo načrta za obnovo in z zbiranjem informacij, kako bi najbolje izkoristili razpoložljiva sredstva v višini 50.000,00 evrov.

Po pogovoru z zaposlenimi smo ugotovili, da je najbolj nujna zamenjava knjižnih polic, ki so sedaj preobremenjene in nestabilne. Obnova bo potekala po fazah, najprej bo torej prenovljena spodnja etaža – pritličje. V drugi fazi se načrtuje tudi prenova čitalnice v nadstropju, kjer naj bi se uredile tudi študijske sobe.

V preteklem tednu smo si ogledali knjižnico v Radovljici, ki je bila odprta pred 2 letoma. Z vodstvom knjižnice smo si ogledali prostore in zbrali precej informacij glede dobrih in tudi slabih rešitev pri opremljanju knjižnice.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi možnosti parcelacij stavnih zemljišč. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim težavam pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije.

Na Oddelku  smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka. Na podlagi veljavne zakonodaje, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora .

Oddelek za razvoj in investicije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je pretekli teden objavilo javni razpis za Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020. Predmet omenjenega javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Cilja razpisa sta: izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev ter izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 14.398.496 eurov, in sicer za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom ter za ostale upravičence.

Med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk bodo izbrane tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev. Merila za izbor so različna: starost upravičenca, izobrazba upravičenca, preusmeritev v ekološko kmetijstvo, posodobitev hlevov za izboljšanje počutja živali, nakup različne, okolju prilagojene mehanizacije, zaščita domačih živali pred divjimi zvermi, učinkovita raba energije, tržno usmerjene aktivnosti, inovacije itd..

Javni razpis bo odprt od 24. 2. 2020 do vključno 18. 3. 2020.

Informacije o razpisu so na voljo na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  ter na INFO točkah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Potencialne upravičence vljudno vabimo k preučitvi pogojev prijave na razpis.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here