10. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1519

Včeraj, 12.2.2020 je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 10. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Sklep o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2020, za direktorico Javnega zavoda Mekinjski samostan pa imenovali Ireno Gajšek.

Prisotnih 28 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik, nato pa je sledil predlog z razširitvami dnevnega reda s točkami Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2020Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 – skrajšani postopekPredlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020 in Potrditev Dokumenta izvedbe investicijskega projekta in Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki«. Razširitev s točko Potrditev Dokumenta izvedbe investicijskega projekta in Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki« ni bila sprejeta, zato je sta bili z dnevnega reda umaknjeni tudi točki Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020 in Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 – skrajšani postopek.

V točki Volitve in imenovanja je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar povedala, da je omenjena komisija na 9. seji, 27. 1. 2020, obravnavala predlog župana, pozitivno mnenje Sveta Javnega zavoda Mekinjski samostan, pripadajočo dokumentacijo in predstavitev kandidatke za direktorico Javnega zavoda Mekinjski samostan. Poleg tega se je Komisija seznanila s prošnjo Skupščine družbe Velika planina d. o. o. za izdajo soglasja k imenovanju članov Nadzornega sveta družbe. Komisija je na isti seji obravnavala tudi odstopno izjavo člana Odbora za družbene dejavnosti in članice Nadzornega odbora Občine Kamnik ter podana predloga za nadomestna člana.

Svetnice in svetniki so z 28 glasovi za direktorico Javnega zavoda Mekinjski samostan imenovali Ireno Gajšek, 26 glasovi za so dali soglasje k imenovanju članov Nadzornega sveta družbe Velika planina d. o. o., ki ga sestavljajo mag. Urban Bergant, Tomaž Lah in Uroš Rak, za nadomestno članico Odbora za družbene dejavnosti so imenovali Anjo Grašič, za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Kamnik pa Matijo Podržaja.

Na Vprašanja in pobude samostojne svetnice Mojce Škraba (DeSUS) je odgovorila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katja Vegelsvetniku Matiji Sitarju Močniku (SDS) je odgovor podal vodja Oddelka za razvoj in investicije Boris Ravbarvišja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe
Mihaela Brnot – Veternik pa je odgovor podala svetniku Gregu Zormanu (Lista Dušana Papeža).

Sledil je sprejem točke Sklep o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2020, v obrazložitve le-te je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar dejala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 9. seji, 27. 1. 2020, obravnavala predloge, ki so prispeli na javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2020.« Občinske svetnice in svetniki so potrdili letošnje nagrajence Občine Kamnik, in sicer Marto Grkman Repolusk (srebrno priznanje Občine Kamnik) za izjemno pedagoško delo na področju bralne kulture in pozitivno, ustvarjalno ter kakovostno sooblikovanje kamniške kulture, Terezijo Mali (srebrno priznanje Občine Kamnik) za izjemno poslanstvo in delo ter doprinos k turistični in kulturni prepoznavnosti občine Kamnik, Borisa Selka (srebrno priznanje Občine Kamnik) za prispevek na področju godbeništva na Kamniškem in v Sloveniji ter Marjana Semprimožnika (bronasto priznanje Občine Kamnik) za življenjsko delo in vrhunske uspehe na področju vodenja krajevne skupnosti, lokalne turistične organizacije, Gasilske zveze Kamnik in sodelovanje pri delu občinskega sveta. S svojim delom je uspešno pripomogel k razvoju kraja in občine ter gasilstva v občini Kamnik.

Sklep o opustitvi javnega dobra so članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik sprejeli s 27 glasovi za, po skrajšanem postopku je sledil še sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik»Občina bo s spremembo odloka tako dejansko omogočila uspešnejši nadzor občinskega redarstva na ulici Šutna,« je med drugim poudaril pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Občine Kamnik mag. Matjaž Srša.

Sledila je zadnja točka današnje seje Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 v prvi obravnavi, ki ga je predstavil pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Občine Kamnik mag. Matjaž Srša in dejal, da se s sprejetjem odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve želi predlagatelj zagotoviti sredstva za izvedbo ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč. Z izvedbo teh ukrepov bo odpravljena povzročena škoda: »V letu 2019 se je pod občinsko cesto Kamnik-Palovče v naselju Palovče sprožil plaz. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije PZI št. 2065/2019 je predvidena izvedba podporne konstrukcije v območju obstoječega temeljnega dela zidu, katere model predstavlja konzolno vpeta pilotna stena. Dolžina podporne konstrukcije po projektu znaša 21,20 metrov, sanacija pa predvideva tudi ureditev poškodovanega vozišča in cestnega odvodnjavanja. Za izvedbo del v letu 2020 in izvedbo nadzora ter varnostnega načrta se predvidevajo sredstva v višini 50.000 evrov« ter dodal: »Poplavna varnost na območju naselja Oševek je bila v preteklih letih z izvedbo protipoplavnih ukrepov na zgornjem delu vodotoka že izboljšana, zato je treba v prihodnjih letih nadaljevati s protipoplavnimi ukrepi tudi v spodnjem delu. V letu 2020 je predvidena četrta faza sanacije poškodovanih brežin, izvedba pragov ter nivelacija struge. Za izvedbo del v letu 2020 in izvedbo nadzora ter varnostnega načrta se predvidevajo sredstva v višini 50.000 evrov.«

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here