TeDni(K) Občine Kamnik (24.2.2020)

0
659

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu Laze – Vrhač

Pod občinsko cesto Laze – Vrhač je plaz na brežini začel ogrožati nosilnost ceste in varnost prometa, zato se izvaja sanacija plazu. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije PZI in pod nadzorom geomehanika dela potekajo po terminskem planu. V kolikor bodo vremenske razmere še naprej ugodne, bodo dela zaključena že v tem mesecu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v tem letu. Občina Kamnik bo v skladu s 5. členom Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik sofinancirala oblike ustvarjanja, ki so temelj zagotavljanja javnih kulturnih dobrin in so v javnem interesu na področju kulture za ustvarjanje in posredovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti kot so: glasbena, plesna, gledališka, lutkovna, likovna, literarna, založniška, filmska in video, fotografska, izobraževalna, raziskovalna, dejavnost širjenja kulture med občane, nove medije ter druge vsebine s področja kulture, ki bodo na območju občine Kamnik izvedene v letu 2020 oziroma bodo izvedene na regijskem, državnem ali mednarodnem nivoju in bodo pomenile prispevek z zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine. Letos je v te namene zagotovljenih 115.000 evrov. 

Od 2. 3. do 13. 3. 2020 bo v času uradnih ur potekal vpis v vrtcih. Vlogo je potrebno oddati na sedežu vrtca prve izbire ali jo poslati po pošti. Poziv za vpis s podrobnejšimi informacijami bo objavljen na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si, na spletnih straneh vrtcev ter na njihovih oglasnih deskah. Dodatne informacije lahko prejmete v času uradnih ur na sedežih posameznih vrtcev:

  • Vrtec Antona Medveda Kamnik, Novi trg 26/B, 1241 Kamnik (tel.: 01 8303 338)
  • Vrtec Peter Pan, Cankarjeva 12/B, 1241 Kamnik (tel.: 01 8319 423)
  • Vrtec Zarja, Perovo 28, 1241 Kamnik (tel.: 059 075 300)
  • Vrtec Sonček, Fužine 5, 1241 Kamnik (tel.: 059 078 210)

Območno združenje Rdečega križa Kamnik in Zavod za transfuzijsko medicino Slovenije vas vabita na letošnjo prvo krvodajalsko akcijo, ki bo v Domu kulture v Kamniku potekala v torek, 25. februarja, in v sredo 26. februarja 2020, v času od 7. do 13. ure. Krvodajalec mora imeti s seboj veljaven osebni dokument s fotografijo.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

V preteklem tednu smo objavili pobudo za lokacijsko preveritev, do katere lahko dostopate na povezavi https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora. Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi in za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kot so določeni v tem aktu. Za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora. Višina stroškov za posamezne vrste lokacijskih preveritev so odvisne od zahtevnosti postopkov, predpisanih v 128., 129. in 130. členu ZUreP-2. Za lokacijsko preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (večinoma zaselki ali kmetije, kjer gre v večini primerov za omejeno povečanje izvorno določenega zemljišča, znaša 1.500 evrov, za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kjer je postopek zahtevnejši, saj predvideva preverjanje okoliščin in pogojev ter določanje dodatnih pogojev, znaša 2.500 evrov, ter za omogočanje začasne rabe prostora, kjer je treba preveriti predpisane omejitve in določiti pogoje uporabe, znaša 2.000 evrov. Skladno z določbami ZUreP-2 mora investitor ali pobudnik pobudi priložiti elaborat lokacijske preveritve, v katerem utemelji skladnost pobude z določbami ZUreP-2 in prostorskih izvedbenih aktov. Občina izvede postopek, ki se zaključi s sklepom, ki ga sprejme občinski svet in s katerim lokacijsko preveritev potrdi ali zavrne. Sklep se objavi v Uradnem listu RS in je obvezna podlaga v postopkih izdaje predodločb in gradbenih dovoljenj ter izvedbe posegov v prostor, za katera gradbeno dovoljenje ni predpisano.

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti ter stališča do njih (v nadaljevanju Poročilo), s katerim zaključuje postopek javne razgrnitve ter obravnave pripomb. Ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov, ki so izpolnjevali merila množičnega vrednotenja, je Geodetska uprava Republike Slovenije predlog modelov vrednotenja, ki je bil javno razgrnjen, dopolnila in pripravila končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin. Na podlagi tako dopolnjenega končnega predloga modelov vrednotenja bo Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin in ga posredovala v obravnavo in sprejem Vladi Republike Slovenije.

Poročilo si lahko ogledate na povezavi: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/Obcine/PRIPOMBE/KAMNIK.pdf.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice, podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino.

Obrazec je dostopen na povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora

Oddelek za razvoj in investicije

2. javni dogodek v okviru projekta StimulArt

Vljudno vabljeni na 2. javni dogodek v okviru projekta StimulArt, v okviru katerega se bo odvijala seznanitev akterjev s področja kulturnih in kreativnih industrij s priložnostmi financiranja (razpisi) in projekti podpornih vsebin (izobraževanje, mreženje). Vsebine bodo namenjene javnim zavodom, zasebnim zavodom, kulturnim društvom, mladinskemu sektorju, samozaposlenim v kulturi, kreativcem, managerjem, podjetnikom in preostalim pripadnikom KKI sektorja, ki bi jih to zanimalo.

Gostje dogodka: Center za kreativnost / Muzej za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana (Anja Zorko), Zavod Motovila / Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Ines Kežman). Center za kreativnost povezuje in podpira dejavnosti ter razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji, predstavili bodo programe, ki jih organizirajo ter podporo, ki jo nudijo kreativcem (izobraževanje, promocija, razpisi, analize). Zavod Motovila spodbuja mednarodno sodelovanje in mreženje na področju kulture ter vodi Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji.

Predstavili bomo EU razpis Ustvarjalna Evropa, zakaj so slovenski prijavitelji med najuspešnejšimi v Evropi, kateri razpisi so v teku in kaj nam obeta novo programsko obdobje 2021-2027. Dogodek bo potekal v sredo, 4. marca 2020, v Samostanu Mekinje, od 14. do 17. ure.

Dogodek je brezplačen. Obvezne prijave do ponedeljka, 2. marca 2020 na elektronski naslov: maja.poravne@kamnik.si.

Javna naročila

V četrtek, 20. 2. 2020, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo po odprtem postopku »Izgradnja zbirnega centra Suhadole«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi).  Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 18. 3. 2020, do 9. ure. Naročnika izgradnje sta Občini Kamnik in Komenda, postopek javnega naročila za oba naročnika pa vodi Občina Kamnik.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo