Ob svetovnem dnevu mokrišč predstavljamo projekt Zgodbe naših mokrišč

0
825
Pred tremi leti se je na pobudo občin vključenih v akcijsko skupino LAS za mesto in vas pričelo s pripravo projekta z naslovom Zgodbe naših mokrišč. V projekt so se vključile občine Trzin, Medvode, Vodice in Mengeš, ki je vodilni partner, ter Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in Osnovna šola Mengeš. Projekt smo maja 2017 oddali na pristojno ministrstvo, ki ga je po skoraj dveh letih v celoti odobrilo. Vrednost projekta je bila ocenjena na skoraj 167.000 EUR (po ocenah stroškov v letu 2017) in bo potekal dve leti, od 2019 do 2021.
Namen projekta je ozaveščanje prebivalcev o pomenu mokrišč in predvsem njihovega ohranjanja, saj mokrišča bistveno prispevajo k biotopski pestrosti gozdnega območja. Med najpomembnejši funkciji mokrišč štejemo kroženje in zadrževanje vode ter vzdrževanje lokalne mikroklime. Pa vendar so mokrišča eden od najbolj ogroženih in najhitreje izginjajočih življenjskih okolij v naravi. Prav zato sta spoznavanje in izobraževanje o mokriščih bistveni del projekta, saj smo v preteklosti zaznali namere, da so to območja, ki so nevredna ter jih je potrebno izsušiti in največkrat pozidati.
V  projekt sta vključeni dve območji občine Mengeš, področje Doline pod Ručigajem, znano kot mokrišče Planik, in Pahliški bajer, ki je na meji z občino Vodice. Na mokrišču Planik posebej spremljamo stanja redke rastline, Loeselove grezovke, kot aktivnost na območju mokrišča pa sta v projekt vključeni še priprava načrta in izvedba košnje. Na območju Pahliškega bajerja pa se predvideva postavitev informacijskih tabel, tako o bajerju kot o mokriščih. Glavna naloga na območju občine Mengeš  je ozaveščanje mladih in druge zainteresirane javnosti o pomenu mokrišč in njihovega ohranjanja, kar poteka v sodelovanju s strokovnimi sodelavci  zavoda ZRSVN na terenu, tako v bližini mokrišč kot v razredih osnovne šole Mengeš oziroma na strokovnih predavanjih.
V okviru projekta so predvidene številne aktivnosti, poleg zgoraj opisanih tudi izdaja brošur in knjig, izvedba fotografskega in likovnega natečaja ter druge v katere sta vključeni tudi Osnovna šola Mengeš in Likovno društvo Mengeš. Zaključimo lahko, da delo v  okviru projekta Zgodbe naših mokrišč v občini Mengeš napreduje, kar velja tudi za opravljene aktivnosti pri drugih partnerjih. Pri tem je posebno dragoceno strokovno sodelovanje z Zavodom za varovanje naravne dediščine Slovenije, še posebej z mag. Andrejo Škvarč.
Besedilo in fotografije: Jože Vahtar
Oglasno sporočilo