11. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
1303
Domžalski občinski svetniki so se v četrtek, 27. februarja 2020, sestali na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri jih je čakalo šest točk dnevnega reda. Kljub več ur trajajoči razpravi so svetniki uspeli pod streho spraviti tri točke, saj so dve točki predlagatelji umaknili z dnevnega reda, od tega eno že pri potrjevanju dnevnega reda, eno točko pa so po daljši razpravi prekinili, z njo bodo nadaljevali na eni izmed prihodnjih sej.
 
Umik točke Volitve in imenovanja – soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda „Zavod za šport in rekreacijo Domžale“
Pestra razprava na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale se je razvila že pri potrjevanju dnevnega reda, saj je župan Toni Dragar, ki je vodil sejo, svetnice in svetnike seznanil s predlogom umika točke Volitve in imenovanja – soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda „Zavod za šport in rekreacijo Domžale“ (ZŠRD), saj je bilo naknadno ugotovljeno, da izbrani kandidat ne ustreza razpisnim pogojem za direktorja ZŠRD.
Svet ZŠRD je 18. 2. 2020 opravil postopek izbire novega direktorja javnega zavoda Zavod za šport in rekreacijo Domžale in izbral Mihovila Ložarja ter v nadaljevanju predlagal Občinskemu svetu Občine Domžale, da izbranemu kandidatu poda soglasje v postopku imenovanja direktorja tega javnega zavoda.
Predlog za umik te točke dnevnega reda je Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ) podal predsednik Sveta zavoda ZŠRD Metod Marčun, ki je bil s strani izbranega kandidata  dne 26. 2. 2020 seznanjen, da njegova izobrazba ne ustreza razpisnim pogojem za direktorja ZŠRD. Izbrani kandidat je dne 25. 2. 2020, o tem obvestil tudi občinski svet, in sicer, da po premisleku in dodatni poizvedbi na fakulteti, umika kandidaturo za imenovanje na mesto direktorja ZŠRD.
Proceduralno je k besedi pristopila mag. Renata Kosec (LTD), ki je dejala, da predlagatelj, Metod Marčun kot predsednik Sveta zavoda ZRŠD nima legitimne osnove za umik točke, saj je to odločitev očitno sprejel samovoljno brez odločitve članov sveta zavoda. Omenila je, da je s tem prekoračil svoja pooblastila, kar pomeni kaznivo dejanje. V nadaljevanju je dejala, da je kot občinska svetnica, članica KVIAZA in podžupanja Občine Domžale dolžna opozoriti na nepravilnosti, ki se dogajajo v postopku izbire kandidata za direktorja ZŠRD in da je o tem opozarjala že na seji KVIAZA. Po njenih besedah naj bi se nepravilnosti v postopku izbora, le-ta naj bi bil dobro organiziran ter več mesecev skrbno načrtovan, odražali v nelegitimnem in nezakonitem prevzemu tega javnega zavoda. Pri tem je opozorila, da je pri glasovanju o kandidatu na svetu zavoda prišlo do konflikta interesov, saj bi se moral en član sveta iz glasovanja izločiti. Izbrani kandidat za direktorja je namreč zaposlen v Nogometnem klubu Domžale, ravno tako tudi član sveta zavoda ZŠRD, ki bi se moral iz glasovanja izločiti.
Prav tako je mag. Kosec opozorila, da predsednik sveta zavoda ni preveril stopnje izobrazbe, ki je bila zahtevana za zasedbo direktorskega delovnega mesta in je tolmačil, da je izobrazba ustrezna. V primeru dvoma je po njenih besedah za to potrebno pridobiti potrdilo pristojne fakultete, ki to potrdi ali ovrže ustreznost izobrazbe. Svet zavoda je kljub tem nepravilnostim izbral Mihovila Ložarja za direktorja in predlagal občinskemu svetu, da k imenovanju izda soglasje.
Mag. Kosec je poudarila, da je na seji KVIAZA povedala, da k imenovanju ne bo podala soglasja, saj je bil postopek nepravilno izveden, poleg tega pa imenovani ne izpolnjuje pogoja glede izobrazbe. Kljub temu so trije člani KVIAZA podali soglasje k imenovanju Mihovila Ložarja za direktorja. Glede na vrsto nepravilnosti in glede na zlorabo položaja bi bilo po besedah mag. Kosec potrebno v Svetu zavoda ZŠRD opraviti razpravo o razrešitvi predsednika sveta zavoda.
Metod Marčun (LMM) je povedal, da je bila poizvedba o izobrazbi izbranega kandidata za direktorja ZŠRD narejena šele na podlagi ugotovitev na seji KVIAZA. Da kandidat nima ustrezne izobrazbe, pa se je izvedelo šele naknadno. Dejal je, da je bil zapisnik seje sveta zavoda, kjer je potekalo glasovanje o izboru kandidata priložen k predlogu sklepa KVIAZU. Po njegovih besedah je vse potekalo po pravilih in da niso želeli ničesar prikriti ali izrabiti ter da se je vse snemalo. Marčun je še povedal, da ni zlorabil pooblastila, saj je delal v skladu s pravili in postopki ves postopek tekel transparentno, njegov glas v svetu zavoda pa je eden izmed sedmih glasov. V nadaljevanju je Marčun še izpostavil, da je obvestilo izbranega kandidata o njegovem umiku kandidature prejel dan pred sejo občinskega sveta, s tem pa je želel seznaniti občinski svet. Dodal je še, da ni vedel, da je neustreznost njegove izobrazbe obravnaval KVIAZ na svoji seji. Na koncu je še predlagal umik točke, kot svetnik občinskega sveta.
Proceduralno se je k besedi prijavi tudi mag. Branko Heferle (LMŠ), ki je dejal, da se mu zdi nekorektno, da je mag. Kosec pozvala predsednika sveta zavoda ZŠRD, če kot predlagatelj umika točko. Po njegovih besedah je predlagatelj točke KVIAZ, zato lahko umik točke predlaga samo ta komisija. V razpravo se je vključila tudi predsednica KVIAZ-a  Andreja Pogačnik Jarc, ki je dejala, da se je komisija sestala pred sejo občinskega sveta in pripravila predlog, da se ta točka umakne z dnevnega reda.
V razpravo se je na koncu vključila še mag. Kosec, ki je dejal, da se ni strinjala z umikom točke, saj je predlagala, da se opravi razprava in potem točka prekine. Dodala je še, da še ni slišala, da bi predsednik sveta zavoda sprejel odločitev brez sklepa sveta zavoda in da svet zavoda ni o tem razpravljal.
Po proceduralni razpravi je župan dejal, da se o predlogu umika te točke ne glasuje, saj je predlagatelj (KVIAZ) podal predlog za umik točke. Je pa pred glasovanjem o dnevnem redu Tina Hafner (SD) predlagala, da se Odlok o imenovanju ulice v Srednjih Jaršah prestavi na prvo točko, ostale točke pa se preštevilčijo. Spremenjen dnevni red so svetniki sprejeli soglasno.
Odlok o imenovanju ulice v naselju Srednje Jarše – prva obravnava
Na severovzhodnem delu obstoječega naselja Srednje Jarše, med Homško Mlinščico na zahodu, Kamniško Bistrico na vzhodu ter razbremenilnikom Pšata na severu se je v letu 2018 zgradilo novo cestno omrežje s pripadajočo komunalno opremo, ki je v letu 2019 pridobilo tudi uporabno dovoljenje. Zgrajena infrastruktura bo služila cca 20 novim stanovanjskim objektom, od katerih je en že zgrajen in vseljen, za nekaj objektov pa je že pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma so v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.
Občina Domžale je preučila predlog Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne Geodetske uprave Ljubljana, Izpostava Domžale k vzpostavitvi imena novozgrajene ulice. Obstoječa Mlinska cesta, ki poteka južno od novega naselja je namreč že sedaj razvejana in nepregledna z vidika uličnega sistema. Zaradi lažje orientacije v naselju smiselno, da se novozgrajena ulica imenuje z novim imenom. Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora je dejal, da so na Občini Domžale preučili pobudo skupine investitorjev s tega območja glede novega imena ulice in občinskemu svetu podala predlog k imenovanju nove ulice z imenom Alpska ulica, med tem, ko naj podaljšek Mlinske ceste ohrani obstoječe ime. Košutnik je povedal, da so za poimenovanje ulice pridobili vsa ustrezna soglasja in da javna razprava ni bila potrebna, saj tam ni prijavljenega nobenega stanovalca, prav tako ne nobenega podjetja.
Svetniki so sklep o imenovanju ulice sprejeli soglasno.
Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Domžale
Poročilo Nadzornega odbora je podal predsednik mag. Borut Kurmanšek, ki je v uvodu povedal, da je Nadzorni odbor Občine Domžale od imenovanja dne 21.2.2019 do 31.12.2019 pričel z izvedbo dvanajstih nadzornih pregledov. V navedenem obdobju so bili zaključeni trije pregledi, ki jih je predstavil občinskemu svetu in sicer: 1. Nadzorni pregled proračunske postavke 132500 – Prenova avtobusnih postaj v centru Domžal za leto 2018, 2.  Nadzorni pregled proračunske postavke 113200 – Varstvo zapuščenih živali za leto 2017, 3. Nadzorni pregled poslovanja Krajevne skupnosti Radomlje.
Mag. Kurmanšek je v nadaljevanju povedal, da so pri prvem nadzoru odkrili nekaj nepravilnosti, kjer je šlo bolj za administrativne napake. V drugem nadzoru je bil postopek voden transparentno, prav tako so bila plačila evidentna in transparentna. Pri tretjem nadzoru je nadzorni odbor ugotovil, da je imela KS Radomlje za malo več kot 8.000 zapadlih terjatev od leta 2011, zaradi česar so predlagali, da se izvede odpis. V nadzoru so tudi ugotovili, da se enemu izmed društev, ki je profitne narave, zaračunava enako najemnino kot ostalim društvom, ki so neprofitne narave. Predlagali so, da bi morala biti najemnina za profitno društvo primerna za njegovo profitno dejavnost.
V razpravo se je vključil Branko Heferle (LMŠ), ki je dejal, da je pri pregledu poročila o nadzoru proračunske postavke 132500 – Prenova avtobusnih postaj v centru Domžal za leto 2018, odkril osem večjih napak. Le-te je v nadaljevanju tudi predstavil. Iz prejete dokumentacije ni razvidno, kdo je naročnik in kdo plačnik storitve. Iz dokumentacije ni razvidno, na kakšne način so bili ponudniki pozvani, da podajo svojo ponudbo. Prav tako je ugotovil, da pogodba za prenovo postaje ni identična s projektnim načrtom postaje. V nadaljevanju je izpostavil zavarovanje odgovornosti izvajalca in garancije ter tudi to, da izbrano podjetje ni imelo zaposlenih. Prav zaradi tega se po njegovih besedah poraja vprašanje o morebitnih podizvajalcih del.
Heferle je predlagal, da se pri tej točki dnevnega reda sprejme tudi dodatni sklep in sicer, da naj župan in direktor občinske uprave do naslednje seje občinskega sveta, vsak iz svoje pristojnosti poročata o ukrepih, ki so bili izvedeni glede ugotovljenih nepravilnosti na tej postavki.
Ivan Pšag (LMM) je predsednika nadzornega odbora povprašal, če so delali pregled samo za avtobusno postajo ali tudi za okolico, saj je istočasno potekala še obnova okolice. Metod Marčun (LMM) je dejal, da KS Radomlje dobro trži prostore kulturnega doma. Predsedniku nadzornega odbora je predlagal, da bi nadzor veliko lažje opravili, če bi ga povprašali v času nadzora. Po njegovih besedah je Svet KS Radomlje delal dobro in transparentno. Majda Pučnik Rudl (SDS) je v razpravi povedala, da se ji zdi prav in korektno, če bi vsak od pregledancev oddal tudi pozivno poročilo. Po njenem mnenju bi morala priporočila pasti na plodna tla. Svetniki namreč ne vedo, če so priporočila nadzornega odbora dobila kakšen epilog.
Mag. Kurmanšek je v odgovorih na vprašanja svetnikov povedal, da so dokončna poročila nadzornega odbora dokončni akti. Glede obnove okolice avtobusne postaje je povedal, da nadzorni odbor vzame vzorčno enoto in pregleduje samo to. Po njegovih besedah je v prvem nadzoru (bus postaja) prišlo do napak, je pa na svetnikih to, da ukrepajo. Prav tako je izpostavil, da so sankcije smiselne pri večjih ugotovljenih kršitvah, za manjše zadeve pa bi bili stroški postopka veliko večji.
Na glasovanju so svetniki sklep mag. Branka Heferleja potrdili z večino vseh glasov, prav tako so z večino vseh glasov potrdili sklep, da se seznanjajo z letnim poročilom Nadzornega odbora Občine Domžale
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem  podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1 Brinje 1« – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je na 28. seji dne 21.06.2018 v prvi obravnavi besedila »Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje „D29/1“ Brinje 1« sprejel dodatni sklep in sicer, da: »Občinski svet Občine Domžale zadolži župana, da do drugega branja predmetnega odloka v gradivo umesti dva rondoja (križišče Ihanske ceste in Kopališke ceste ter križišče Kopališke ceste in Krumperške ulice in ju finančno ovrednoti v programu opremljanja.« Občinski svet Občine Domžale je na 9. seji dne 19. 12. 2019 sprejel Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1 Brinje 1«, kjer je bila upoštevana zahteva občinskega sveta.
Na območju OPPN Brinje je potrebno zgraditi novo omrežje cest, kanalizacije ter vodovoda. Zgraditi je potrebno tudi novo krožišče K01 v vplivnem območju OPPN. Križišče javnih cest LZ 071351 – Kopališka cesta in JP 571303 – Krumperška ulica se na podlagi dodatnega sklepa Občinskega sveta ter določil OPPN rekonstruira v krožišč K01. Krožišče K01 bo opremljalo celotno enoto urejanja prostora (EUP) ZB-12 ter ZB-15, ki hkrati tudi predstavlja obračunsko obdobje investicije v izgradnjo krožišča K01. Obračunski stroški krožišča K01 so tako porazdeljeni še na urejevalno enoto ZB-12 (preostalo območje) ter urejevalno enoto ZB-15. Celotna investicija je ocenjena na okrog 1.600.000 evrov.
Predstavnik izdelovalca elaborata programa opremljanja Uroš Košir, je v obrazložitvi odloka povedal, da so v omenjenem odloku določili vrednost cestnega omrežja ter javnega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Zaradi izgradnje novega krožišča K01 bo potrebno posegati v hrib Šumberk, kjer je potreben dodatni odkup zemljišč, izgradnja opornega zidu ter prestavitev priključka ceste JP 571302. S sklenitvijo pogodbe o opremljanju bo pooblaščeni investitor financiral celotno izgradnjo krožišča K01. Investicijska ocena izgradnje in ureditve krožišča K01 znaša 700.921,91 EUR. Prihodek iz naslova komunalnega prispevka za krožišče K01 bo, zaradi poračuna gradnje krožišča K01, tudi namenski odhodek. Pooblaščeni investitor bo po pogodbi o opremljanju upravičen do poračuna stroškov izgradnje krožišča K01, ki presega vrednost odmerjenega komunalnega prispevka za krožišče K01.
Metod Marčun (LMM) je v razpravi povedal, da gradivo za to točko obravnaval Odbor za komunalne dejavnost in varstvo okolja, na katerem se je razvila daljša razprava. Po njegovih besedah je bilo veliko zadreg in vprašanj. Dejal je, da odbor gradiva ni potrdil, saj smatra, da ni primerno za nadaljnjo obravnavo.
Ivan Pšag (LMM) je spomnil, da so stanovalci, krajevna skupnost in civilna iniciativa proti tej investiciji, prav tako nasprotujejo tudi predlogu komunalnega opremljanja. Opozoril je, da se govori, da bo investitor komunalno opremil ta prostor, nikjer pa ne piše, da bodo najprej zgrajene ceste in komunalna infrastruktura in bo šele nato investitor dobil gradbeno dovoljenje. Pšag je še poudaril, da se govori o javnem interesu, vendar po njegovih besedah tamkajšnji stanovalci nimajo interesa, da se pozida to zemljišče. Pšag je izpostavil tudi poseg v zaščiteno območje Šumberka, ob tem pa se je spraševal, zakaj so ga pred leti zaščitili, če bodo sedaj na njem izvedli poseg. O posegu v Šumberk je povprašal tudi Peregrin Stegnar (Nsi), ki je ob tem še povprašal, kako bodo poseg opravičili. Dejal je, da bo glasoval proti takim objektom, ki jim nasprotujejo krajani. Ob tem se je vprašal, če smo res občina zadovoljnih ljudi. Gregor Horvatič (Zeleni Slovenije) je v svojem kratkem govoru povedal, da ne podpira tega odloka.
Nezadovoljstvo s tem odlokom je izrazil tudi mag. Branko Heferle (LMŠ), ki je dejal, da se v tem odloku obravnava tudi komunalne objekte in naprave izven območja urejanja. Prav tako je tudi krožišče K1 izven območja urejanja. Po njegovih besedah se vse skupaj tlači v en koš. Mag. Heferle je v nadaljevanju od predlagatelja zahteval informacijo o tem, na podlagi česa je možna obravnava tudi izven območja urejanja prostora. Dejal je še, da bo glasoval proti.
Leon Kobetič iz podjetja LOCUS d.o.o. je svetnikom razložil določanje enot urejanja in sicer, da se vsako območje določa že v OPN. Pri vsakem odloku OPPN pa so bili izvedeni posegi izključno za potrebe komunalnega opremljanja, ki posegajo izven tega območja. Praviloma so posegi s priključevanjem cest tudi izven same meje, ki je bila začrtana v OPN. Vsaka taka prostorska ureditev pa je po njegovih besedah del območja OPPN. Grafična črta same meje pa izhaja iz same meje OPN. Povedal je še, da ni dvoma, da je krožišče predmet OPPN in da ni dvoma, da ni predmet opremljanja. Območje OPPN je določeno tako v grafičnem delu, kot v tistem delu izven njega. V OPPN je krožišče zapisano kot obveznost (tekstualno in v grafičnem delu). Prav tako je tudi v odloku eksplicitno zapisano, da krožišče posega v Šumberk in da je poseg dopusten za gospodarsko infrastrukturo. Gradivo po njegovih besedah ni neskladno z OPPN.
Janez Avsec (LTD) je v imenu svetniške skupine podal predlog sklepa o prekinitve te točke dnevnega reda. V obrazložitvi je dejal, da so že med sprejemanjem Odloka o občinskem  podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1 Brinje 1 predlagali, da se naredita dva krožišča in da se cestna ter komunalna infrastruktura uredita tako, da bo življenje tamkajšnjih krajanov teklo nemoteno. Ker je krožišče K07 izpadlo iz trenutnega odloka o urejanju OPN, nimajo zagotovil, da bo krožišče narejeno. Povedal je, da hočejo samo varovalko in pa da se lahko naredi tudi rebalans proračuna, kar je že pred njim izpostavil Edvard Ješelnik, direktor občinske uprave, ki je komentiral predlog svetniške skupine LTD. Njihov predlog je razumel kot pobudo za rebalans proračuna.
V razpravo se je vključil tudi Robert Hrovat (SDS), ki je dejal, da težko razume, da je prišel predlog za prekinitev te točke. Po njegovih besedah je ključna težava grafični del OPPN, ki ni usklajen s točko na dnevnem redu. In če je prav razumel svetniška skupina LTD zahteva, da se grafični del opravi na način, kot je predlagal mag. Heferle, kar je tudi glavni razlog za prekinitev točke. Hrovat je povedal, da je njemu jasna obrazložitev Leona Kobetiča in da je prepričan, da se do naslednje seje ne bo nič spremenilo. Dodal je še, da upa, da bo prevladovala pamet in da bodo svetniki prekinitev zavrnili ter nadaljevali s to točko in jo na koncu tudi potrdili. Izpostavil je še, da njihova svetniška skupina podpira vsako gospodarsko pobudo, ki prinaša v kraj nekaj dobrega. Ta projekt pa je po mnenju njihove svetniške skupine dobra stvar.
Po koncu razprave je dal župan na glasovanje predlog svetniške skupine LTD, da se ta točka dnevnega reda prekine in se jo nadaljuje na eni izmed prihodnjih sej občinskega sveta. Svetniki so predlog podprli z večino vseh glasov. Župan je v nadaljevanju v skladu s 65. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžal z dnevnega reda umaknil naslednjo točko: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »V7/7 – 107 Oljarna – jug« – druga obravnava.
Sledila so še svetniška vprašanja, pobude in predlogi.
Avtor: Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

Občina Domžale je financirana z javnimi sredstvi, ki jih prispevamo vsi občani. Zato si pridržujemo pravico z objavo njihovega članka tudi na naši spletni strani, z željo po čim širši obveščenosti javnosti.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here