TeDni(K) Občine Kamnik (2.3.2020)

0
1709

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Srednja vas

V preteklem tednu se je v naselju Srednja vas pri Kamniku nadaljevala obnova vozišča ter montaža manjkajočih ograj na zaščitnih zidovih. V sklopu obnove vozišča se bo uredilo odvajanje padavinskih voda, izvedla se bo hitrostna ovira (grbina na novem prehodu za pešce), vgradila dodatna cesta signalizacija ter nekoliko prilagodil tako imenovani »S« ovinek.

Dela potekajo pod polovično zaporo, zato vse voznike naprošamo, naj dosledno upoštevajo prometno signalizacijo.

Sanacija plazu Ravne pri Šmartnem

Sanacija plazu v kraju Ravne pri Šmartnem je uspešno zaključena. Sedaj ob cesti poteka gradnja drenaže in meteorne kanalizacije, ki bo zagotovila učinkovito odvodnjavanje ceste.

Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., pri gradnji pa se izvaja gradbeni in geomehanski nadzor, in sicer s strani strokovnjaka za plazove Martina Vrabca.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na pustni tore so Občino Kamnik obiskali uporabniki Dnevnega centra Štacjon, ki so se našemljeni v pustne šeme prav veseli oglasili v naših prostorih.

V preddverju občinske stavbe sta jih sprejeli višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel in višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Pepca Podgoršek, s sladkim presenečenjem pa so že odštevali minute do dopoldankega dela letošnjega Kamniškega karnevala.

Objavljen je Poziv k javnemu vpisu novincev v vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2020/2021, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

V preteklem tednu smo objavili pobudo za lokacijsko preveritev, do katere lahko dostopate na povezavi https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora. Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi in za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kot so določeni v tem aktu. Za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora. Višina stroškov za posamezne vrste lokacijskih preveritev so odvisne od zahtevnosti postopkov, predpisanih v 128., 129. in 130. členu ZUreP-2. Za lokacijsko preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (večinoma zaselki ali kmetije, kjer gre v večini primerov za omejeno povečanje izvorno določenega zemljišča, znaša 1.500 evrov, za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kjer je postopek zahtevnejši, saj predvideva preverjanje okoliščin in pogojev ter določanje dodatnih pogojev, znaša 2.500 evrov, ter za omogočanje začasne rabe prostora, kjer je treba preveriti predpisane omejitve in določiti pogoje uporabe, znaša 2.000 evrov. Skladno z določbami ZUreP-2 mora investitor ali pobudnik pobudi priložiti elaborat lokacijske preveritve, v katerem utemelji skladnost pobude z določbami ZUreP-2 in prostorskih izvedbenih aktov. Občina izvede postopek, ki se zaključi s sklepom, ki ga sprejme občinski svet in s katerim lokacijsko preveritev potrdi ali zavrne. Sklep se objavi v Uradnem listu RS in je obvezna podlaga v postopkih izdaje predodločb in gradbenih dovoljenj ter izvedbe posegov v prostor, za katera gradbeno dovoljenje ni predpisano.

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti ter stališča do njih (v nadaljevanju Poročilo), s katerim zaključuje postopek javne razgrnitve ter obravnave pripomb. Ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov, ki so izpolnjevali merila množičnega vrednotenja, je Geodetska uprava Republike Slovenije predlog modelov vrednotenja, ki je bil javno razgrnjen, dopolnila in pripravila končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin. Na podlagi tako dopolnjenega končnega predloga modelov vrednotenja bo Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin in ga posredovala v obravnavo in sprejem Vladi Republike Slovenije.

Poročilo si lahko ogledate na povezavi: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/Obcine/PRIPOMBE/KAMNIK.pdf.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice, podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino.

Obrazec je dostopen na povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora

Oddelek za razvoj in investicije

Osrednjeslovenska regija bo za projekte prejela sredstva v višini 45 milijonov evrov

V sredo, 26. 2. 2020, je bila podpisana Dopolnitev št. 3 k dogovoru za razvoj Ljubljanske urbane regije, na podlagi katere bo  Osrednjeslovenska regija za projekte prejela sredstva v višini 45 milijonov evrov. Dogovor za razvoj Osrednjeslovenske regije vključuje skupaj 21 projektov, pri čemer je šest projektov novih. Med njimi tudi projekt Kolesarska povezava Kamnik – Godič, katerega skupna ocenjena vrednost znaša 1.314.862 evrov, vrednost sofinanciranja – EU in nacionalnih sredstev skupaj znaša 1.016.010 evrov. 

Na področju Osrednjeslovenske regije je največ projektov, kar 14 iz prednostne naložbe Spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti in sicer v višini 67,5 milijonov evrov, od tega je 31,8 milijonov evrov predvidenih iz evropske kohezijske politike. Trije projekti so iz prednostne naložbe Vlaganja v vodni sektor in sicer v višini 12,3 milijone evrov, pri čemer je 4,6 milijonov evrov predvidenih iz evropske kohezijske politike. Trije projekti pa so iz prednostne naložbe Spodbujanja podjetništva in sicer v višini 10,9 milijonov evrov, od tega je 7,9 milijonov evrov predvidenih iz evropske kohezijske politike.

Dogovori za razvoj regij so pomemben korak v smeri razvoja regionalne politike in predstavljajo učinkovit instrument z vidika premagovanja razvojnih ovir in virov financiranja. Njihov namen je dati nov zagon pri izvajanju regionalne politike, predvsem pa zagotoviti financiranje in izvedbo na celotnem območju države.

Projekti sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin

Občina Kamnik sodeluje v treh projektih, ki so bili prejšnji teden oddani na 5. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, za katerega je skupaj na voljo 3,1 milijona evrov (prijavitelj LAS Srce Slovenije):

  • Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah – Projekt je nadgradnja uspešno izvedenega projekta Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp. V partnerstvo projekta smo se povezale občine in  LASi iz celotnega območja Kamniško Savinjskih Alp (v nadaljevanju KSA), tako iz slovenskega kot iz avstrijskega dela, tako da gre za čezmejni projekt. Povezali smo se z LASom Spodnje Koroške regije v Avstriji, saj del območja KSA posega tudi na območje Občine Železna Kaplja. Vodne izvire, ki so bili na podlagi opravljenih analiz v okviru projekta Vodne zgodbe KSA prepoznani za kvalitetne (pitna voda) bomo vključili v mrežo vodnih poti KSA, kar bo nov turistični produkt območja. Obiskovalci/pohodniki v KSA bodo lahko obiskovali izvire in se odžejali z izvirsko vodo, kar je posebnost in prednost tega turističnega produkta. Na izvirih, ki bodo vključeni v mrežo se bo izvajala kontrola kvalitete vode oz. bo opravljen monitoring (analize). Mreža vodnih poti (poti med izviri) bo digitalizirana s pomočjo GPS naprave. Ocenjena dolžina poti med izviri je cc 300 km. Poti bodo vzpostavljene oz. evidentirane po že obstoječih poteh. Mreža vodnih poti v KSA bo vključena na spletno pohodniško aplikacijo. Za vključene izvire bodo pripravljena interpretativna besedila (tudi v angleškem in nemškem jeziku) kot motivacija za hojo po vodnih poteh. Izdelana bo karta (zemljevid) mreže vodnih poti v KSA. Velik poudarek bo na ozaveščanju o pomenu ohranjanja pitne vode, predvsem z izvedbo različnih dogodkov. V vseh sodelujočih LASih bodo potekali Festivali pitne vode, delavnice, okrogle mize, razstave, pohodniški festival, natečaj za najboljši strip in najlepšo pesem na temo vode v KSA. Organizirano bo izobraževanje za preizkuševalca vode “Vodni sommelier” z namenom predstavitve novega poklica. Organizirani bosta tudi dve strokovni ekskurziji in sicer ena na območje LAS Gorenjska košarica in druga na območje LAS Spodnja Koroška (Avstrija).
  •  Kolesarska veriga na podeželju – Partnerstvo sestavlja 12 Lokalnih akcijskih skupin, 12 vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin in 29 občin. V projektu sodelujoči LAS-i in občine bodo vzpostavili enoten sistem rezervacije in izposoje koles, ki bo omogočil tudi integracijo že obstoječih sistemov po občinah. Na območjih posameznih LAS-ov bodo postavljene do štiri kolesarske postaje za izposojo koles, tako električnih kot navadnih. Na območju LAS Srce Slovenije bodo kolesarske postaje postavljene v občinah Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija in Šmartno pri Litiji. Med vključenimi LAS bo izveden tudi prenos dobrih praks kolesarskih ponudnikov, gostinski ponudniki bodo imeli možnost pridobiti certifikat »Kolesarjem prijazni ponudnik«, izdelana pa bo tudi enotna spletna stran s povezavami do obstoječih lokalnih klesarskih ponudnikov.
  •  Zeleni karavaning – Srce Slovenije je bilo v letu 2013 kot prva slovenska karavaning destinacija nagrajeno s Sejalcem, nagrado za ustvarjalne in inovativne dosežke v turizmu, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije. Na podlagi inovativnega povezovanja malih podeželskih ponudnikov je oblikovalo mrežo postajališč za avtodome in ponudnike povezalo v nov turistični produkt, ki ga želi z aktualnim projektom nadgraditi in že vzpostavljene mreže manjših podeželskih ponudnikov še bolj povezati. Poudarek pri operaciji imata medsebojna promocija ponudnikov in lokacij in mrežni model povezovanja v “zeleni” karavaning, ki temelji na trajnosti, tradicionalnih podeželskih vsebinah in odnosu do okolja.

Rezultati aktualnega razpisa, o katerih bo presojala Agencija RS za kmetijske trge, bodo znani v roku štirih mesecev.

Priložnosti za kulturne in kreativne sektorje ter predstavitev programa za financiranje Ustvarjalna Evropa – 4. 3. 2020 ob 14. uri v Samostanu Mekinje

Dogodek, ki se bo odvijal v okviru projekta StimulArt, pripravljata Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v sodelovanju s Sinanom Mihelčičem (Zavod skupina Štajn) ter JZ Mekinjski samostan. Z dogodkom želimo širši javnosti podati dodatne informacije o priložnostih financiranja (razpisi) in projektih podpornih vsebin (izobraževanje, mreženje) v regiji na področju kulturnega in kreativnega sektorja. V ta namen smo povabili goste iz Centra za kreativnost (mag. Anja Zorko) in Zavoda Motovila (Ines Kežman). Center za kreativnost povezuje in podpira dejavnosti ter razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji, predstavili bodo programe, ki jih organizirajo ter podporo, ki jo nudijo kreativcem (izobraževanje, promocija, razpisi, analize). Zavod Motovila pa spodbuja mednarodno sodelovanje in mreženje na področju kulture ter vodi Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. V sklopu dogodka bo predstavljen EU razpis Ustvarjalna Evropa, zakaj so slovenski prijavitelji med najuspešnejšimi v Evropi, kateri razpisi so v teku in kaj nam obeta novo programsko obdobje 2021-2027. Dogodek bo potekal v sredo, 4. marca 2020 v Samostanu Mekinje, od 14. do 17. ure.

Dogodek je brezplačen. Obvezne so prijave do ponedeljka, 2. marca 2020 na e-naslovu: maja.poravne@kamnik.si.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here