TeDni(K) Občine Kamnik (9.3.2020)

0
734

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Srednja vas

V preteklem tednu se je v naselju Srednja vas pri Kamniku nadaljevala obnova vozišča. V sklopu obnove se bo uredilo odvajanje padavinskih voda, izvedla se bo hitrostna ovira (grbina na novem prehodu za pešce), vgradila dodatna cesta signalizacija ter nekoliko prilagodil »S« ovinek. Dela potekajo pod polovično zaporo, zato vse voznice in voznike naprošamo, naj dosledno upoštevajo prometno signalizacijo.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Šmartnem v Tuhinju

Izvajalec del jev preteklem tednu pričel z izgradnjo sekundarne kanalizacije v Šmartnem v Tuhinju. Novozgrajeni odsek kanalizacije bo priključen na obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje. V tem tednu bo izvajalec nadaljeval z izvajanjem zemeljskih del in vgradnjo kanalizacijskih cevi ter jaškov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si je do 13. 3. 2020 objavljen Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik za leto 2020. Občina bo sofinancirala programe in projekte, ki spodbujajo udejstvovanje mladih na način, da spodbujajo njihovo neformalno izobraževanje, raziskovalno delo ter nasploh delujejo preventivno ter s tem posledično tudi prispevajo k zmanjšanju različnih odklonskih vedenj med mladimi.

Do 23. marca 2020 je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik. Občina bo sofinancirala oblike ustvarjanja, ki so temelj zagotavljanja javnih kulturnih dobrin in so v javnem interesu na področju kulture za ustvarjanje in posredovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti kot so: glasbena, plesna, gledališka, lutkovna, likovna, literarna, založniška, filmska in video, fotografska, izobraževalna, raziskovalna, dejavnost širjenja kulture med občane, nove medije ter druge vsebine s področja kulture, ki bodo na območju občine Kamnik izvedene v letu 2020 oziroma bodo izvedene na regijskem, državnem ali mednarodnem nivoju in bodo pomenile prispevek z zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine.

Do 30. marca 2020 je objavljen Javni razpis za sofinanciranje sakralnih objektov, in sicer bo Občina sofinancirala obnovo sakralnih objektov (fasada, streha, notranjost objekta ipd.), vzdrževanje sakralnega inventarja (orgle, kipci, oltar ipd.), restavratorska dela na sakralnih objektih ter obnovo samostojnih kapelic.

Strokovna komisija je pregledala in ocenila vseh 8 vlog, ki so prispele na Javni razpis za sofinanciranje domoljubnih in veteranskih programov in projektov. Vsi vlagatelji so že prejeli odločbe o višini dodeljenih sredstev.

Do petka, 13. marca 2020, je odprt poziv k javnemu vpisu novincev v vrtce v Občini Kamnik. Vpis poteka na sedežih vrtcev v času uradnih, in sicer:

Vrtcu Antona Medveda Kamnik:

  • v ponedeljek in četrtek: od 7. do 12. ure in od 13. do 15. ure
  • v torek in sredo: od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
  • v petek: od 7. do 12. ure

Vrtcu Peter Pan:

  • od ponedeljka do petka: od 8. do 15. ure
  • izven navedenih ur po dogovoru

Vrtcu Zarja:

  • od ponedeljka do četrtka: od 8. do 17. ure
  • v petek: od 8. do 12. ure

Vrtcu Sonček:

  • od ponedeljka do petka: od 8. do 15. ure
  • izven navedenih ur po dogovoru

Vlogo je potrebno oddati na sedežu vrtca, ki ga je vlagatelj označil kot najbolj želen vrtec (t.j. vrtec prve izbire), ali jo poslati po pošti. Vloge za vpis otrok so na voljo na sedežih vrtcev, v posameznih enotah ter na spletnih straneh vrtcev ter občine.

Predstavitev dela koordinatorke invalidskega varstva pri CSD Osrednja Slovenija – vzhod

Zakon o osebni asistenci, ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2019, v svoji vsebini opredeljuje pravico do osebne asistence in komunikacijskega dodatka. Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo.

Zakon o osebni asistenci je uvedel tudi koordinatorja invalidskega varstva – strokovnega delavca, ki deluje na območju posameznega centra za socialno delo, ki pokriva več enot centrov za socialno delo. Koordinatorji invalidskega varstva so zaposleni na vsakem od 16 regijskih centrov za socialno delo po Sloveniji.

Pravica do storitev osebne asistence

Osebna asistenca je zagotovljena vsakemu, ne glede na njegov dohodek in premoženje, v kolikor izpolnjuje naslednje pogoje: če zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev, če je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, če je stara od 18 do 65 let, če živi ali bi želela živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in če potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Postopek uveljavljanja pravice do osebne asistence

Posameznik lahko vlogo odda na svoji (pristojni) enoti centra za socialno delo (glede na stalno prebivališče), ki bo vlogo poslala koordinatorju invalidskega varstva, ki vlogo pregleda in v kolikor ta ni popolna, pošlje vlagatelju poziv za dopolnitev vloge. Sledi imenovanje strokovne komisije, ki je sestavljena iz dveh izvedencev. Izvedenca komisije obiščeta osebo na domu, s katero opravita razgovor in nato s pomočjo ocenjevalnega orodja izdelata mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence. Na podlagi mnenja komisije center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne asistence.

Izvajalci osebne asistence

Osebno asistenco izvajajo izvajalci osebne asistence. REGISTER izvajalcev osebne asistence je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialno zadeve in enake možnosti, na osnovi katerega si upravičenec do osebne asistence sam izbere svojega izvajalca. IZVAJALCEC in upravičenec do osebne asistence skupaj izdelata izvedbeni načrt. Načrt je pisni dogovor: o storitvah osebne asistence, ki jih oseba potrebuje glede na odločbo centra za socialno delo o pravici do osebne asistence; izbiro enega ali več osebnih asistentov; terminski plan izvajanja osebne asistence. Podpisan izvedbeni načrt izvajalec osebne asistence pošlje krajevno pristojnemu centru za socialno delo.

Komunikacijski dodatek

Z zakonom je sistemsko opredeljena tudi pravica gluhih, slepih in gluhoslepih do komunikacijskega dodatka.

Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi osebi, ki izmed storitev osebne asistence potrebuje pomoč pri komunikaciji in spremstvu. Pri komunikacijskem dodatku ni potrebno predhodno mnenje komisije, saj se odločba izda na osnovi izpolnjenih pogojev. Upravičenec do komunikacijskega dodatka se lahko odloči za: uveljavljanje osebne asistence v obsegu do 30 ur na mesec ali za denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, ki je določen v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter trenutno znaša 150,00 €.  Vlogo za pravico do komunikacijskega dodatka vlagatelj ali njegov zakoniti zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Koordinator invalidksega varstva

Koordinator invalidskega varstva je strokovni delavec/delavka na centru za socialno delo, na katerega se lahko posamezniki obrnejo z vprašanji o pravicah in obveznostih na podlagi predpisov s področja invalidskega in socialnega varstva ter se povezuje z drugimi deležniki, predvsem pa z vprašanji glede uveljavljanja pravica do osebne asistence ali komunikacijskega dodatka.

Koordinator/koordinatorica invalidskega varstva deluje na območju posameznega centra za socialno delo, ki pokriva več enot centrov za socialno delo.

Naloge koordinatorja invalidskega varstva opredeljuje Pravilnik o osebni asistenci in sicer: vodi postopke za uveljavljanje pravice do osebne asistence/do komunikacijskega dodatka; usklajuje in spremlja izvajanje osebne asistence ter vodi postopke v primeru zamenjave izvajalca osebne asistence; vsaj enkrat letno ali po potrebi preverja izvajanje osebne asistence pri uporabniku doma in pri izbranem izvajalcu; vsaj enkrat letno ali po potrebi poroča ministrstvu o izvajanju osebne asistence, ki jo usklajuje; vodi postopke v zvezi z uveljavljanjem pravic do socialnega vključevanja invalidov v skupnost; invalide seznanja z informacijami o njihovih pravicah in obveznostih na podlagi predpisov s področja invalidskega in socialnega varstva ter se povezuje z drugimi deležniki in opravlja druge naloge na področju invalidskega varstva. …

Spoznavno srečanje na CSD Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Kamnik, 27. 2. 2020

Na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enoti Kamnik je v četrtek, 27. februarja  2020 potekalo spoznavno srečanje, z namenom predstavitve koordinatorja invalidskega varstva in vsebine področja varstva invalidov, ki jo v okviru svojih pristojnosti izvaja Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod.

Srečanja so se, poleg predstavnice oddelka za družbene dejavnosti Občine Kamnik, udeležili tudi predstavniki nevladnih organizacij (Medobčinsko društvo invalidov Kamnik, Rdeči križ Moste – PE Kamnik, Društvo Sožitje, Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami), institucij zdravstva (Zdravstveni dom Kamnik), šolstva (Osnovna šola Roje, Domžale; Osnovna šola 27. julij, Kamnik) in sociale (VDC Sožitje Kamnik).

Vlogo koordinatorja invalidskega varstva je predstavila Tina Drnovšek, ki je koordinatorka invalidskega varstva pri Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, ki pokriva tri enote centra – Domžale, Kamnik in Litijo. V dobri uri druženja je predstavila svoje delo ter aktualno zakonodajo. Dejala je, da si želi, da je srečanje uvod v nadaljnje sodelovanje, ob dejstvu, da so prisotni tudi v zaključni razpravi poudarili pomembnost povezave koordinatorja z lokalnim okoljem ter prepoznali nujnost skupnega sodelovanja pri prepoznavanju in zagotavljanju možnosti ter pomoči za uporabnike.

Osebna asistenca namreč omogoča invalidni osebi veliko večjo varnost, širitev socialne mreže, hkrati se razbremenijo družinski člani, kar lahko posledično vodi tudi do izboljšanja odnosov v družini.

Za več informacij se lahko obrnete na koordinatorko invalidskega varstva pri CSD Osrednja Slovenija – vzhod v njeni pisarni na enoti Litija (Ljubljanska cesta 12, Litija) ali na tel. št. 01 8900 394 oziroma preko e-pošte: tina.drnovsek@gov.si.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

Objavljena je pobuda za lokacijsko preveritev, do katere lahko dostopate na povezavi https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora. Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi in za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kot so določeni v tem aktu. Za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora. Višina stroškov za posamezne vrste lokacijskih preveritev so odvisne od zahtevnosti postopkov, predpisanih v 128., 129. in 130. členu ZUreP-2. Za lokacijsko preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (večinoma zaselki ali kmetije, kjer gre v večini primerov za omejeno povečanje izvorno določenega zemljišča, znaša 1.500 evrov, za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kjer je postopek zahtevnejši, saj predvideva preverjanje okoliščin in pogojev ter določanje dodatnih pogojev, znaša 2.500 evrov, ter za omogočanje začasne rabe prostora, kjer je treba preveriti predpisane omejitve in določiti pogoje uporabe, znaša 2.000 evrov. Skladno z določbami ZUreP-2 mora investitor ali pobudnik pobudi priložiti elaborat lokacijske preveritve, v katerem utemelji skladnost pobude z določbami ZUreP-2 in prostorskih izvedbenih aktov. Občina izvede postopek, ki se zaključi s sklepom, ki ga sprejme občinski svet in s katerim lokacijsko preveritev potrdi ali zavrne. Sklep se objavi v Uradnem listu RS in je obvezna podlaga v postopkih izdaje predodločb in gradbenih dovoljenj ter izvedbe posegov v prostor, za katera gradbeno dovoljenje ni predpisano.

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti ter stališča do njih (v nadaljevanju Poročilo), s katerim zaključuje postopek javne razgrnitve ter obravnave pripomb. Ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov, ki so izpolnjevali merila množičnega vrednotenja, je Geodetska uprava Republike Slovenije predlog modelov vrednotenja, ki je bil javno razgrnjen, dopolnila in pripravila končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin. Na podlagi tako dopolnjenega končnega predloga modelov vrednotenja bo Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin in ga posredovala v obravnavo in sprejem Vladi Republike Slovenije.

Poročilo si lahko ogledate na povezavi: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/Obcine/PRIPOMBE/KAMNIK.pdf.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice, podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino.

Obrazec je dostopen na povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora

Oddelek za razvoj in investicije

Priložnosti financiranja za kreativne in kulturne sektorje

V sredo, 4. 3. 2020, je v JZ Mekinjski samostan potekal 2. javni dogodek v okviru projekta StimulArt, organiziran s strani Občine Kamnik in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Z dogodkom smo želeli širši javnosti podati dodatne informacije o priložnostih financiranja (razpisi) in projektih podpornih vsebin (izobraževanje, mreženje) v regiji na področju kulturnega in kreativnega sektorja. V ta namen smo povabili goste iz Centra za kreativnost (mag. Anja Zorko) in Zavoda Motovila (Ines Kežman), ki že nekaj let uspešno delujejo na tem področju.

Prva gostja dogodka, mag. Anja Zorko, je predstavila projekt oziroma platformo Center za kreativnost, ki jo izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje in je sofinancirana s strani ESRR in Republike Slovenije. Gre za interdisciplinarno platformo, ki povezuje, promovira, predstavlja in podpira dejavnosti in razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji. S svojimi programi spodbuja razvoj projektov, ki nastajajo na presečiščih umetnosti, kulture, eksperimentov, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev, ki vsebujejo ali izražajo kulturne ali kreativne vsebine. V svoji predstavitvi je izpostavila nekaj uspešnejših projektov ter predstavila trenutno aktualni javni razpis Ministrstva za kulturo RS, za pridobitev nepovratnih sredstev za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021«, za katerega je rok za prijavo do 6.4.2020. Več informacij o razpisu se nahaja na spodnjih povezavah:

Druga gostja dogodka je bila Ines Kežman, strokovna sodelavka Zavoda Motovila, ki spodbuja mednarodno sodelovanje in mreženje na področju kulture ter vodi Center Ustvarjalna Evropav Sloveniji. V svoji predstavitvi je predstavila delovanje Zavoda Motovila in njihove programe. Podrobneje je predstavila program Ustvarjalna Evropa, ki se izvaja v programskem obdobju 2014-2020 in je namenjen promociji evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanju čezmejnega sodelovanja in povečanju njihovega prispevka k rasti in novim delovnim mestom. Program sestavljajo trije programski sklopi (media, kultura in medsektorski sklop), namenjeni pa so vsem kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, katerih dejavnosti vključujejo razvoj, ustvarjanje, produkcijo, razširjanje ter ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturna, umetniška in druga ustvarjalna izražanja ter povezane dejavnosti. Izpostavila je trenutno odprte razpise programa, kandidate, ki pa bi o tem želeli vedeti več, pa je povabila na individualna svetovanja, ki jih nudijo v Zavodu Motovila.

Več informacij o programu in aktualnih razpisih se nahaja na spodnjih povezavah:

Dogodek se je zaključil z delavnico v ožjem krogu lokalnih deležnikov, katero je vodil Sinan Mihelčič, vsebina delavnice pa se je nanašala na potenciale, ki jih imajo prostori nekdanje smodnišnice KIK Kamnik. Udeleženci so podali svoja mnenja in ideje, kako bi lahko prostor obudili tudi s pomočjo kulturnega in kreativnega sektorja.

Zakon o financiranju občin ZFO-1

Do roka, 28.2.2020, smo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za sofinanciranje investicij, uspešno oddali 4 projekte. Za pridobitev 521.055,00 EUR nepovratnih sredstev smo prijavili projekt Zbirni center za ravnanje z odpadki, ki se bo na podlagi izdane inšpekcijske odločbe, v celoti zgradil do konca letošnjega leta. Projekt je medobčinski, financiran bo s strani Občine Kamnik (79%) in Občine Komenda (21%), lociran pa bo na območju Suhadol, kjer se že nahaja obstoječi Zbirni center Suhadole, ki je v upravljanju podjetja Publicus d.o.o.

Za pridobitev 260.527,00 EUR povratnih sredstev (kredit z 0,0% obrestno mero) so bili oddani trije investicijski projekti s področja lokalne javne infrastrukture, in sicer projekt »Pločnik Markovo – Vir pri Nevljah«, za pridobitev 112.927,00 EUR; projekt »Ureditev ceste Markovo – Studenca – Podlom«, za pridobitev 78.700,00 EUR ter projekt »Rekonstrukcija ceste Oševek – Nevlje – Briše – Soteska«, za pridobitev 68.900,00 EUR.

Po uspešno oddanih prijavah sledi podroben pregled oddanih vlog in prilog, za kar je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki sprva odredi morebitne dopolnitve, nato pa glede na ustreznost dokumentacije, zahtevek odobri ali zavrne.

Oglasno sporočilo