Se za potrebami šolarjev skriva pranje javnega denarja? Dobiček gradbenega podjetja krepko čez pol milijona evrov? IV. del

0
512

Odgovor Občine Domžale:
Investicija kot taka ne vključuje le gradnje objekta, namreč tudi gradbeni nadzor, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta, zagonska sredstva uporabnika itd. Na podlagi navedenega pa je bila celotna investicija ocenjena na 1,4 mio EUR.
Gradbena pogodba z izbranim izvajalcem del je bila sklenjena v višini 1.157.401,40 EUR. K strošku pa se doda že omenjene spremljevalne stroške.
Zagonska sredstva so sredstva, ki jih zavod potrebuje za nemoten pričetek delovanja in so v primeru te investicije sredstva za nakup drobnega inventarja, sanitetnega in potrošnega materiala.

______________________________________________________________________

Seveda je nenavadno, da se v vrednost bodoče investicije doda za cca 21 % vrednosti drobnega inventarja ter sanitetnega in potrošnega materiala. Kolikor mi je poznano, se po smernicah za izdelavo investicijskega programa tovrstne nabave za opisane namene ne dovoljujejo. Zelo dvomljive so take namere sploh, če so kot sofinanciranja za tovrstne gradnje novogradenj uporabljene subvencije skladov EU.

Razpis za novogradnjo Razširitev jedilnice in kuhinje OŠ Rodica.

Splošno

Vsebina razpisa je slaba in ne kaže smotra preventivnih ukrepov tako, da obstoja posledična velika verjetnost kurativnih dopolnilnih stroškov. Zelo malo je poudarka na jamstvu  za kakovost  izvedbe novogradnje. Naročnik ne zahteva od izvajalca vzpostavitve sistema kakovosti. Preohlapno, celo lahko trdim, površno se zahteva nabor ukrepov, ki jih mora izvajalec  pred pričetkom izvajanja  zaradi jamstva za bodočo kakovost gradnje po korakih odobritve predstaviti naročniku.


Popis del

Popis del vsebuje nepredvidena dela v deležu 7% od ponudbene vrednosti. V kolikor bi avtor projekta odgovorno izvedel projektno rešitev, to pomeni, da bi iz načrtov znal opisati vsa potrebna dela in znal pravilno izračunati količine,tako imenovanih nepredvidenih del ni. Saj kakršnokoli odstopanje od projektantsko izračunanih podatkov je napaka in te v urejenih sistemih ne plačujejo oziroma nagrajujejo.


Pogodba

Zelo zanimiva je cvetka, zapisana v členu 2. druga alineja Gradbene pogodbe za razpisano novogradnjo. Nikjer v vsebini razpisa namreč ni postavljena zahteva za kalkulativne osnove. Tako, da je tudi zapis v členu 7 iste pogodbe neuresničljiv. Tudi kateri opisi del ali norme, ki omogočajo oblikovanje cen po enoti mere novim postavkam eventuelnih dodatnih del, kot to predvideva člen 18,  ni nikjer omenjeno.

Zanimivo pomanjkljiva je tudi vsebina alineje 13. člena 9 na strani 35 razpisa. Namreč za ravnanje z odpadki se mora izdelati Načrt ravnanja z odpadki. Je eden od elementov zagotavljanja kakovosti iz nabora ukrepov varovanja okolja. Lokalna sredina mora z letnimi poročili seznanjati MOP o bilanci ravnanja z odpadki. Izkopni materiali, pridobljeni pri novogradnjah, so tudi predmet poročanja. Zakaj taka nedoslednost s strani Naročnika do Izvajalca, mi ni razumljivo.


Zaključek

Čudno, da se Posebne gradbene uzance vgrajujejo v pogodbeni dokument. Literatura FIDIC, ki se večinoma uporablja kot sestavni del razpisne vsebine v postopku javnega naročanja, pa je izpuščena. Ne uporablja se tista evropsko priznana dobra praksa, ki jo omogočajo pravila FIDIC, kar že v osnovi pokaže na ozek krog potencialnih izvajalcev. Naročniku pa ne jamči najvišje kakovosti pri uresničitvi zastavljenega projekta (namere).

Menim da je nakazan smisel pomanjkljivosti pri porabi javnih sredstev. Z drugo besedo površno in neodgovorno.

Divjak Dušan

Oglasno sporočilo