NOV!CE 5 2020: Vprašanja za župana Občine Domžale

0
692

Vprašanje za župana Občine Domžale, 19.5.2020:
Koliko je nedavna epidemija COVID – 19 prizadela občinsko blagajno? Prosim za podatke in specifikacije vseh potrebnih stroškov v tem času. Kakšni so predvideni ukrepi pomoči občanom v času krize, ki sledi.

Odgovor smo prejeli dne 1.6.2020:
“Izredne razmere še vedno trajajo. Finančna poročila se vedno izdelajo ob zaključku takega obdobja. Posebna finančna pomoč za občane v času krize ni predvidena. Občanom se v primeru težkega socialnega položaja lahko dodeli denarna socialna pomoč glede na Odlok o denarnih pomočeh v občini Domžale”.
Urad župana Občine Domžale

________________________________________________________________________

Plačila fizičnim osebam marec 2020 109.754,69 EUR
Plače zaposlenim v občinski upravi marec 2020 101.800,69 EUR

Plačila fizičnim osebam april 2020 73.966,90 EUR
Plače zaposlenim v občinski upravi april 2020 102.518,64 EUR

Vir: erar.si

________________________________________________________________________

Občina Domžale je vzpostavila Službo za evropske projekte, ki bo delovala v okviru Urada župana. Naloge na tem področju bi opravljali trije javni uslužbenci, od tega bi se enega javnega uslužbenca premestilo na novo delovno mesto, dodatno pa bi zaposlili dva nova. Zanima nas, če ste ju že zaposlili. Kje je bil objavljen razpis in koliko kandidatov se je prijavilo?
Zakaj Občina Domžale na področju evropskih zadev ne sodeluje z okoliškimi občinami? V primeru regijskega sodelovanja bi imeli več možnosti za pridobitev sredstev, kar se je pokazalo že na projektu CČN?

Občina Domžale zaenkrat še ni vzpostavila Službe za evropske projekte, aktivnosti v tej smeri še niso bile izvedene. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale je bil obravnavan in potrjen na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale konec letošnjega januarja, v gradivu so bili tudi predstavljeni razlogi za vzpostavitev lastne službe, prav tako so navedeni v poslovnem načrtu.
Povečanje števila zaposlenih je bilo določeno že v sprejetem kadrovskem načrtu delovnih mest v občinski upravi Občine Domžale, prav tako so bila zagotovljena tudi sredstva v proračunu občine za leti 2020 in 2021.
Urad župana Občine Domžale

_______________________________________________________________________

Je Občina Domžale že pridobila strokovno študijo o dejanskih potrebah in vrsti kopališča v Domžalah ter izvedbo nujnih vzdrževalnih del na obstoječem kopališču, kot je napovedala za letošnje leto? Kolikšen bo strošek vzdrževalnih del za sezono 2020 kot posledica ne prenove.

Študija o dejanskih potrebah in vrsti kopališča v Domžalah še ni pridobljena. Stroški vzdrževalnih del za leto 2020 še niso znani, trenutno se pridobivajo mnenja glede prenove strojnice.
Urad župana Občine Domžale

_______________________________________________________________________

Zakaj Občina Domžale ne poveže javnih zavodov in predlaga nekatere skupne službe? Občani menijo, da je racionalnost dolžnost Občine in ne javnih zavodov.
Dopolnjeno vprašanje glede skupnih služb:
– računovodsko-knjigovodske službe;
– pravne službe;
– javna naročila ter razpisi.

Javni zavodi so samostojne pravne osebe in svoje delo organizirajo znotraj svojih služb ali najemajo skupne zunanje službe. Podobno organiziranost, kot jo predlagate, smo pred časom že imeli, t.i. Skupnost šol, a se v praksi ni najbolje obnesla.
Občina Domžale tudi ne more povezati javnih zavodov, ker ni ustanovitelj vseh zavodov, npr. Dom upokojencev, Center za socialno delo, ipd…
Urad župana Občine Domžale

Drugi del odgovora je nepotreben, ker občani razumejo, da Občina Domžale ni ustanovitelj vseh zavodov, npr. Dom upokojencev, Center za socialno delo, ipd …Žal v Domžalah ni želje po racionalnosti, kar se tiče trošenje javnega denarja, kot je npr. praksa drugod po Sloveniji.  (Uredništvo)

_________________________________________________________________

Koliko predsednikov društev v Občini Domžale je zaposlenih v občinski upravi?

S temi podatki na Občini ne razpolagamo, prav tako evidence nismo dolžni voditi.
Urad župana Občine Domžale

________________________________________________________________________

Na ta vprašanje še čakamo na odgovore:

5. decembra 2019 smo Občino Domžale zaprosili za poročilo Projektne skupine za pregled cen komunalnih storitev, ki jo vodi mag. Tomaž Deželak. Odgovorili ste nam, da Projektna skupina še ni izdelala poročila za župana. Danes, 26. maja 2020, nas zanima, če je poročilo že narejeno in kakšni so rezultati.
Domžale, 26.5.2020

Občani se sprašujejo, če se župan in predsednik Nadzornega odbora Občine Domžale dogovorita, katere projekte bo NO pregledal. Glede na to, da je mag. Borut Kurmanšek član stranke SDS, ki je v koaliciji z županovo LTD, je ta verjetnost velika. V demokraciji je sicer praksa, da je Nadzorni odbor iz opozicije. Prosimo za vaš komentar.
Domžale, 5.6.2020

Občane zanima, koliko denarnih sredstev ima Občina Domžale na “rezervacijah”, za kašen namen, in kaj ta finančna opredelitev pravzaprav pomeni.

Kdo je dobavitelj luči na leta 2019 prenovljeni Kolodvorski ulici v Domžalah po ceni 3.000 EUR.

Seznam plačil Občine Domžale fizičnim osebam septembra 2018.

_______________________________________________________________

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu maju 2020 (v EUR)

Druga plačila (plačila fizičnim osebam)                 119.314,77
BKS BANK AG                                                    600.000,00
SGP KONGRAD IGEM ZOD d.o.o.                         152.482,35
ELICOM d.o.o.                                                   103.676,26
PLAČE Občina Domžale                                        98.410,20
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE         75.297,79
RGP d.o.o.                                                          70.216,99
CZR Domžale                                                      69.037,43
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.                       58.814,59
EIS Skočaj d.o.o.                                                 33.946,50
HNG d.o.o.                                                         31.837,45
PROJEKT d.d. Nova Gorica                                   21.960,00
Boštjan Stupica s.p.                                            20.343,50
OSNOVNA ŠOLA DOB                                          17.037,88
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE                                  16.056,97
PZG d.o.o.                                                         15.278,47
OŠ Preserje pri Radomljah                                  13.727,12
ENERGIJA PLUS d.o.o.                                        12.933,72
CE DESIGN PLUS d.o.o.                                      12.224,40
RECORD AVTOMATSKA VRATA d.o.o.                    12.185,10
AVTOCENTER ŠUBELJ d.o.o.                                11.842,60
OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA                         11.590,38
OSNOVNA ŠOLA RODICA                                    11.094,62
STRABAG d.o.o.                                                 10.301,51
KS Dob                                                               9.989,07

Vir: erar.kpk-rs.si

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

 

 

 

Oglasno sporočilo