TeDni(K) Občine Kamnik (29.6.2020)

0
1310

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija pragov v Kamniški Bistrici

Sanacija poškodovanih pragov na vodotoku Kamniške Bistrice na odseku Veliki jez do Fužin se nadaljuje. Ugodne vremenske razmere, koncesionarju Hidrotehnik d. d., dopuščajo gradnjo pragov, ki bodo v prihodnje izboljšale poplavno varnost na tem odseku.

Sanacija plazu v Palovčah

V Palovčah se zaključuje sanacija plazu pod občinsko cesto Kamnik – Palovče. Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je zaključil z izgradnjo podporne konstrukcije (pilotne stene).

Sledi ureditev ceste in odvodnjavanja. Obvoz za vozila je urejen po makadamski cesti v neposredni bližini.

Gradnja optičnega omrežja in obnova pločnika

Investitor gradnje javnega komunikacijskega omrežja visokih hitrosti Telekom d. d. in izvajalec GVO d. o. o. sta z gradnjo pričela v letu 2017 na območju Duplice, Tunjic in Žal, v naslednjih letih pa omrežje gradila na različnih območjih občine Kamnik, kjer je bilo možno, je gradnja potekala sočasno z izvedbo kohezijskih projektov. Gradnja omrežja bo v letošnjem letu zaključena, trenutno pa se izvaja na območju Krajevne skupnosti Zaprice.

Na območju med Murnovo ulico in Ulico Vilka Rožiča je bila prvotno predvidena zračna izvedba optičnega omrežja, vendar pa stanovalci/lastniki zemljišč na tem območju niso bili pripravljeni dati soglasij za izvedbo. V letošnjem letu investitor, v skladu s pridobljenimi soglasji, omrežje gradi v cestišču posameznih ulic, ob Kranjski cesti in Jenkovi ulici pa v pločniku. Sočasno je Občina Kamnik, skupaj s koncesionarjem, Komunalnim podjetjem Kamnik, d. o. o., izvedla celovito obnovo pločnika in kolesarske steze v skupni dolžini približno 250 metrov, vključno s popravilom oziroma zamenjavo granitnih kock in robnikov.

V tem tednu je bilo zaključeno asfaltiranje pločnikov, vključno s talnimi oznakami na kolesarski stezi in na površini, ki je namenjena pešcem.

Oddelek za družbene dejavnosti

Obvestilo Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod zaradi številnih vprašanj staršev, ki imajo otroke vključene v vrtce obvešča, da izpis otroka iz vrtca, do katerega v poletnih mesecih prihaja pogosteje, vpliva na upravičenost do pravic iz javnih sredstev le v nekaterih primerih, zato ni potrebno vsakega izpisa iz vrtca javljati kot spremembo.

Starši morajo na CSD javiti izpis otroka iz vrtca le v primerih:

  • ko je izpisani otrok mlajši od štirih let (tak izpis iz vrtca ni vezan na vstop v OŠ, družini pa pripada višji otroški dodatek za čas do dopolnjenega 4. leta starosti otroka),
  • če po izpisu enega ali več otrok, eden ali več otrok iste družine ostane še vedno vpisan(ih) v vrtec (CSD mora ponovno odločati o pravici do znižanega plačila vrtca, za otroka/e, ki ostanejo v vrtcu). 

Spremembo sporočite v tistem mesecu, v katerem je otrok izpisan iz vrtca oziroma najkasneje v roku osmih dni od nastanka spremembe.

Primer: Če otroka izpišete iz vrtca kadarkoli v mesecu juniju, je spremembo treba sporočiti junija (npr. če otroka izpišete 30. 6., spremembo sporočite kadarkoli v juniju, najkasneje pa v roku osmih dni, torej do 8. 7.). Priporočamo, da to storite čim prej.

Spremembo izpisa otroka iz vrtca sporočite na obrazcu za sporočanje sprememb podatkov pri pravicah iz javnih sredstev, ki je dostopen na spletni strani https://www.csd-slovenije.si/obrazci/.

Staršem izpisa otroka iz vrtca ni potrebno sporočiti v primeru:

  • ko je v vrtec vpisan le en otrok, ki je starejši od štirih let in se iz vrtca izpiše zaradi vstopa v osnovno šolo,
  • če je otrok izpisan iz vrtca v tistem mesecu, v katerem vam poteče pravica do otroškega dodatka ali znižanega plačila vrtca.

Oddelek za urejanje prostora

Na oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17).

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Občina Kamnik obvešča, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 3 (Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/19 dne 21. 6. 2019).

Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN3 je potekala v sredo, 24. junija 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik. Prisotnih, razen predstavnic Občine Kamnik ter Boruta in Uroša Ulčarja, predstavnika družbe RRD d.o.o., drugih udeležencev ni bilo.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost še vedno poteka, in sicer do vključno 13. julija 2020. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN3 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Gradivo je objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here