TeDni(K) Občine Kamnik 6.7.2020)

0
633

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Dograditev sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju, ki bo omogočala priklop štirih stanovanjskih hiš na javni kanalizacijski sistem. Dogradilo se je 75 metrov kanalizacijskih cevi DN 200, ki so se gravitacijsko priključile na obstoječi povezovali fekalni kolektor Šmartno v Tuhinju – Kamnik.

Hkrati se je uredilo meteorno odvajanje padavinskih voda po obstoječi dostopni poti. V tem tednu je predvidena rahla razširitev dostopne občinske poti in asfaltiranje na odseku, kjer se je vgradila kanalizacija za odpadne vode.

Izgradnja pločnika Markovo – Vir

Izvajalec del dela opravlja v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so se od opravila naslednja dela, in sicer: zemeljska in gradbena dela, zacevitev jarka ob regionalni cesti Kamnik-Ločica, vgradnja granitnih robnikov in kock, vgradnja cevi za TK, vgradnja kabla za javno razsvetljavo in postavitev drogov za javno razsvetljavo. 

Zaključena sanacija plazu v Palovčah

V Palovčah se je zaključila sanacija plazu pod občinsko cesto Kamnik-Palovče.

Izvedena je bila tudi ureditev ceste z asfaltiranjem cestišča in montažo varovalne ograje.

Sanacija plazu Markovo

Občinska uprava je izvedla postopek javnega naročila za izbor izvajalca investicije sanacija plazu Markovo pod občinsko cesto Markovo – Studenca.

Sanacija plazu bo izvedena na podlagi predhodno izvedenih raziskav terena in izdelanega projekta za izvedbo del, ki predvideva izgradnjo podporne konstrukcije t.i. kamnito zložbo v dolžini 18 metrov in kamnito drenažno rebro v dolžini 28 metrov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik bo od 1. 9. 2020 dalje zagotavljala mesečne subvencije za vse predšolske otroke, ki ne obiskujejo organiziranega predšolskega varstva, oziroma otroke, ki iz kakršnega koli drugega razloga ne obiskujejo organizirano varstvo. Višina bo znašala 20 odstotkov ekonomske cene programov za predšolsko vzgojo in varstvo za I. starostno skupino, to znaša 117,40 evrov. Do subvencije bo upravičen otrok, ki ima vsaj z enim od staršev oziroma zakonitim zastopnikom stalno prebivališče v občini Kamnik in se je starševski dopust enega od staršev oziroma zakonitega zastopnika že iztekel, ki ni vključen v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov in Občina Kamnik zanj ne zagotavlja sredstev za doplačilo oskrbnih stroškov in za otroka, ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev in ni starejši od treh let.

Obrazec je dosegljiv v vložišču Občine Kamnik in na spletni povezavi TUKAJ.

Oddelek za urejanje prostore

S strani Finančne uprave Republike Slovenije smo bili v preteklem mesecu obveščeni, da bo le-ta v tem tednu začela pošiljati odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, če se uporabniki zemljišč z izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu TUKAJ pritožijo. Podpisan obrazec pošljite na elektronski naslov: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.  

Na oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17).

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Občina Kamnik obvešča, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 3 (Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/19 dne 21. 6. 2019). Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN3 je potekala v sredo, 24. junija 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik. Prisotnih, razen predstavnic Občine Kamnik ter Boruta in Uroša Ulčarja, predstavnika družbe RRD d.o.o., drugih udeležencev ni bilo. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost še vedno poteka, in sicer do vključno 13. julija 2020. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN3 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Gradivo je objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Oddelek za razvoj in investicije

Spletno srečanje partnerjev pri projektu STIMULART

.

“>V torek, 30. junija 2020, se je odvilo 3. partnersko srečanje pri projektu StimulArt, ki je tokrat potekalo preko video konference. Na srečanju smo se partnerji, poleg pregleda tekočih in prihajajočih aktivnosti, posvetili predvsem pripravi Strategije razvoja kreativnih in kulturnih industrij, ki se bo, kot ena izmed ključnih projektnih aktivnosti, začela postopoma pripravljati v jesenskih mesecih.

V sklopu video konference je na temo Strategije razvoja kreativnih in kulturnih industrij potekalo tudi kratko srečanje ključnih lokalnih akterjev s tega področja (udeležili so se ga predstavniki Samostana Mekinje, Kikštarterja, MC Kotlovnice, Zavoda skupina Štajn in KD Priden možic), kjer smo govorili o izzivih in priložnostih s katerimi se v teh časih srečuje kreativni sektor ter o pomembnosti skupne lokacije, ki bi na enem mestu združevala številne dejavnosti in akterje ter s tem krepila medsebojno sinergijo med lokalnimi ustvarjalci. Strategija razvoja kreativnih in kulturnih industrij bo predvidoma predstavljena kot del Strategije za kulturo, vsebovala pa bo tudi akcijski načrt začetnih intervencij, ki bodo še dodatno krepile ta sektor. Strategija bo dokončno pripravljena in predstavljena v začetku leta 2022.

Javni poziv LAS Srce Slovenije

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije na spletni strani https://las-srceslovenije.si/sl_SI/1-javni-poziv-2020-eksrp/ dne 1. 7. 2020 objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2020 za sklad EKSRP.

Rok za oddajo vlog na javni poziv je 30. 09. 2020.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 308.414,84 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 65 odstotkov.

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: las@razvoj.si , po telefonu 01/ 896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-srceslovenije.si v rubriki Javni pozivi. Zadnja vprašanja bodo možna do 28. 09. 2020.

torek, 7.  julija 2020, ob 10. uri, skupaj s stičiščem nevladnih organizacij NVO Consulta organiziramo spletni dogodek Povezovanje za uspešne prijave na JR LAS srce Slovenije.

Povezavo do informacij o dogodku in prijavnice si lahko ogledate tukaj.

Razpis: PRVA PRILOŽNOST 2020

V novomeški Galeriji Simulaker so objavili razpis za razstavni projekt, namenjen uveljavljajočim se avtorjem ter umetniškim skupinam, ki delujejo na slovenski umetniški sceni. Prijavijo se lahko posamezni avtorji ali avtorske skupine ter kuratorji z razstavnimi projekti. Razpis je namenjen mladim do vključno 30. leta oziroma osebam, ki so zaključile študij umetniške smeri v zadnjih 5 letih. Namen razpisa je spodbuda in promocija mlajših umetnikov in kuratorjev, ki delujejo na področju vizualnih ali intermedijskih umetnosti.

Razstava bo v Galeriji Simulaker izvedena v mesecu oktobru 2020 (po dogovoru z avtorji izbranega projekta). Izbranemu avtorju/avtorici/avtorjem bo izplačan honorar za razstavo v višini 300 evrov (bruto). Galerija Simulaker bo poskrbela za promocijo razstave, transport del, opremo in tehnično podporo pri postavitvi ter glede na potrebe tudi za morebitno namestitev avtorjev v času postavljanja.

Pri izboru bo upoštevana izvirnost in kvaliteta umetniških del ter izvedljivost razstave. Z naklonjenostjo bomo obravnavali še zlasti tiste razstavne projekte, ki v postavitvi vključujejo tudi same prostorske danosti galerije, kot tudi projekte, ki bi bili v Galeriji Simulaker predstavljeni premierno (ni pogoj za prijavo). Organizatorji razstave si pridržujejo pravico, da ne izberejo nobenega izmed predlaganih projektov. Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Pogoji za prijavo:

  • razpis je namenjen mladim vizualnim in intermedijskim umetnikom do 30. leta starosti oz. vsem, ki so zaključili študij umetniške smeri v zadnjih 5 letih,
  • prijavitelji morajo ustvarjati v Sloveniji oz. morajo biti del tukajšnje umetniške scene,
  • rok za oddajo je vključno 31. julij 2020.

Prijava naj vsebuje:

  • kontaktne podatke: ime, priimek, naslov, telefon, e-mail,
  • kratek življenjepis vključujoč letnico rojstva (do 1 strani),
  • vsebinski opis projekta oz. izjavo umetnika (do 1 strani),
  • tehnični opis izvedbe (do ½ strani),
  • vizualno dokumentacijo (portfolio), ki vključuje podatke o delih oz. opis del (do 20 strani, 300 dpi, največ 8MB).

Rezultati razpisa bodo znani najkasneje do ponedeljka, 17. avgusta 2020. Vsi prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti. Dodaten tloris in fotografije prostora galerije – oziroma kakršnekoli dodatne informacije – lahko zainteresirani prejmejo na zahtevek, poslan na spodnji elektronski naslov.

PRIJAVE sprejemamo v elektronski obliki na naslov: adrijan.praznik@simulaker.si

OBVEZNO V NASLOVU: RAZPIS PRVA PRILOŽNOST 2020

Dodatne informacije: Adrijan Praznik, umetniški vodja Galerije Simulaker
E: adrijan.praznik@simulaker.si, T: 041 386 329, spletna stran: www.simulaker.si.

Oglasno sporočilo