TeDni(K) Občine Kamnik (20.7.2020)

0
722

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Dograditev sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je zaključil z izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju, ki bo omogočala priklop štirih stanovanjskih hiš na javni kanalizacijski sistem. Dogradilo se je 75 metrov kanalizacijskih cevi DN 200, ki so se gravitacijsko priključile na obstoječi povezovali fekalni kolektor Šmartno v Tuhinju – Kamnik.

Hkrati se je uredilo meteorno odvajanje padavinskih voda po obstoječi dostopni poti. V preteklem tednu je izvajalec del asfaltiral odsek dostopne občinske poti ter s kamnito zložbo utrdil ter zavaroval brežino nad omenjeno potjo. V preteklem tednu je bila urejena zatravitev bankin, v tem tednu pa bodo izvedena še dela na ureditvi semaforizacije.

Izgradnja pločnika Markovo – Vir

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu so se opravila naslednja dela, in sicer: zemeljska in gradbena dela, meteorna kanalizacija, kanal MK2 skupaj z jaški in požiralniki, vgradnja TK kanalizacije, vgradnja JR kanalizacije z postavitvijo jaškov, posteljice, grede in tamponov z utrjevanjem.

Ureditev križišča Kamnik – Stahovica

V torek, 14. julija 2020, so se začela gradbena dela za ureditev križišča državnih cest na R1 225/1083 Kamnik (Mekinje) – Stahovica, R1 225/1084 Stahovica – Črnivec in RT 923/1087 Stahovica – Kamniška Bistrica  z izgradnjo hodnika za pešce in postavitev javne razsvetljave ob R1 225/1084 Stahovica – Črnivec od km 0,000 do km 0,500.

Poleg izgradnje hodnika za pešce se predvideva ureditev semaforiziranega križišča, zaris novih prehodov za pešce, obnova vodovoda in kanalizacije, asfaltiranje voziščne konstrukcije ter izgradnja meteorne kanalizacije itd.

Rok za dokončanje je do 27. 11. 2020 v skladu s pogodbeni določili oziroma s potrjenim terminskim planom. V času del velja začasna sprememba prometnega režimadelna zapora državnih cest.

Sanacija plazu Markovo

V preteklem tednu se je začela sanacija plazu Markovo pod občinsko cesto LC161021 Markovo – Studenca. Sanacija bo obsegala izgradnjo podporne konstrukcije t.ikamnite zložbe v dolžini 18 metrov in kamnitega drenažnega rebra v dolžini 28 metrov.

Pred začetkom sanacije je izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., začel z izgradnjo dostopne poti, ki bo omogočala dostavo gradbenega materiala za sanacijo plazu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Vloga za dodelitev mesečnih subvencij za otroke

Z letošnjim septembrom bodo starši otrok, ki so dopolnili 11 mesecev in niso starejši od treh let ter ne obiskujejo organiziranega predšolskega varstva, lahko koristili mesečno subvencijo, ki jo bo krila Občina Kamnik in bo znašala 20 odstotkov ekonomske cene (117,40 evrov).

Vloga je objavljena na spletni povezavi: https://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana v študijskem letu 2020/2021

Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v številnih domovih, ki se nahajajo v Ljubljani na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška), kakovostne bivalne pogoje za študij po subvencioniranih nastanitvenih cenah. Za bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana, je v okviru razpoložljivih kapacitet, poleg pogojev, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencionirano bivanje, potrebna tudi pravočasna prijava na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja je potrebno oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠZadnji rok za oddajo prošnje je 17. avgust 2020.

Študentom je za vse dodatne informacije glede navedenega javnega razpisa na razpolago Pisarna za študentske domove, ki za visokošolsko središče v Ljubljani deluje v Študentskem domu Ljubljana, na telefonskih številkah (01) 530 6027, (01) 530 6028 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek od 9.00 do 12.00 ure, sreda od 14.00 do 16.00 ure) ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Oddelek za urejanje prostore

S strani Finančne uprave RS smo bili v preteklem mesecu obveščeni, da bo le-ta v tem tednu začela pošiljati odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, če se uporabniki zemljišč z izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu pritožijo TUKAJPodpisan obrazec pošljite na e-mail: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.  

Na oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17).

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Oddelek za razvoj in investicije

Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah

Na 5. javnem pozivu podukrepa 19.3 za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami je bilo odobrenih devet projektov v skupni vrednosti 3.019.506,52 EUR. Odobren je tudi projekt Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki pomeni priložnost za nadgradnjo v lanskem letu zaključenega projekta Vodne zgodbe v Kamniško-Savinjskih Alpah.

Projekt obravnava celotno območje Kamniško Savinjski Alp, tako slovenski kot tudi avstrijski del. V Sloveniji sodelujejo LAS-i Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica in LAS ZSŠD in seveda vse občine območja KSA (Kamnik, Luče, Solčava, Ljubno, Jezersko, Preddvor, Cerklje). Avstrijski partner je LAS Spodnje Koroške, sodeluje pa tudi Občina Železna Kaplja.

Projekt bo trajal do konca leta 2022 in do takrat bodo številne priložnosti za zanimive in koristne aktivnosti na temo ohranjanja vodnih virov. Skupna vrednost tako slovenskega kot avstrijskega dela je 298.308 €. Slovenski del znaša 217.058 evrov, od tega bo 168.473 evrov nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Glavni namen potrjenega projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah je ozaveščanje prebivalcev v Kamniško-Savinjskih Alpah in na območjih sodelujočih LAS o pomenu ohranjanja pitne vode in krepitev pozitivnega odnosa ljudi do nje. Na območju Kamniško-Savinjskih Alp bo vzpostavljena mreža vodnih poti (blibližno 300 km), ki bodo s pomočjo projekta predstavljene tudi v digitalni obliki. Pot bo vključena v spletno pohodniško aplikacijo. Na izvirih, ki bodo vključeni v mrežo vodnih poti, se bo izvajala kontrola kvalitete vode. V času projekta bodo organizirani različni dogodki, ekskurzije in izobraževanje za preizkuševalce vode. Ohranjanje okolja in s tem ozaveščanje o pomenu ohranjanja čiste pitne vode je ključnega pomena, zato smo zelo veseli, da je bil projekt odobren.

Oglasno sporočilo