Obnova železniške postaje Domžale leta 2021, a so izdelane šele idejne zasnove

0
2260

Po več desetletjih upov bodo Domžalčani morda vendarle dočakali sodobno in predvsem varno železniško postajo. Vlada je namreč med 69 projektov s področja cestne in železniške infrastrukture projekt nadgradnje železniške postaje v Domžalah uvrstila v interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19.
H gospodarskemu razvoju Domžal in razcvetu slamnikarske industrije je ob koncu 19. stoletja veliko pripomogla nova železniška proga med Ljubljano in Kamnikom. Da so jo takrat speljali skozi Domžale, gre zahvala prebivalcem Mengša, ki so ponudbo, da bi železna cesta potekala skozi njihov kraj, hvaležno odklonili. Prvi vlak je v Domžale pripeljal novembra leta 1890, leto zatem pa so zgradili postajo ob današnji Kolodvorski cesti.
V okviru projekta je predvidena gradnja novih peronov in zunajnivojskega dostopa oziroma podhoda, v katerega nameravajo vgraditi dvigala in klančine, ki bodo olajšali prehod funkcionalno oviranim in invalidnim osebam.
S podhodom bodo povezali tudi Kolodvorsko cesto in Roško ulico ter tako omogočili varen prehod prebivalcem med vzhodno in zahodno stranjo Domžal. Zamenjati nameravajo postajne tire ter posodobiti signalnovarnostne ter telekomunikacijske in elektroenergetske naprave. Trenutno so izdelane idejne zasnove, v prvi polovici prihodnjega leta pa bo predvidoma izdelan izvedbeni načrt.
Za izvedbo projekta direkcija ne potrebuje gradbenega dovoljenja, saj bo gradnja potekala po postopku vzdrževalnih del v javno korist. Delovni stroji bodo predvidoma zaropotali konec prihodnjega leta, gradnja pa bo potekala slabo leto dni. Vrednost naložbe je ocenjena na 7,5 milijona evrov, ki naj bi ga v celoti pokrila država.
Po številu prepeljanih potnikov zasedajo Domžale 13. mesto v državi.
Delno povzeto po delo.si

________________________________________________________________

Vprašanja občanov glede železniške postaje in odgovori Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo:

1. Ali je v sklopu predvidene posodobitve perona pri železniški postaji predvidena tudi prenova sedanjega postajnega poslopja ali postavitev postajne zgradbe v bližino parkirne hiše P+R?
Postajno poslopje (streha, fasada, stavbno pohištvo) železniške postaje Domžale je še v dobrem stanju, zato obnova ni predvidena, je pa predvidena sanacija sanitarij in čakalnice.

2. V kolikšnem deležu je strošek investicije pri gradnji podhoda pri železniški postaji v breme države in koliko v breme občine?
Ocenjena vrednost investicije znaša 7,5 MIO eur in bo v celoti financirana iz proračunskih sredstev Direkcije RS za infrastrukturo.

3. Ali lahko Občina samovoljno opusti klančino za kolesarje pri podhodu na peron?
Klančina za kolesarje je bila na željo Občine Domžale predvidena v že izdelanih Idejnih zasnovah, nato pa je bila prav tako opuščena na željo Občine Domžale.

4. OPN Domžale ima predviden podhod tudi pri parkirni hiši. Kdo bi bil v tem postopku izgradnje investitor ter kakšni bi bili pogoji za izvedbo tega podhoda?
Parkirna hiša v sklopu nadgradnje železniške postaje Domžale ni predvidena. V kolikor je podhod zahtevan iz prostorskih aktov Občine Domžale, ga bo najverjetneje moral izvesti
investitor parkirne hiše.

Služba za odnose z javnostmi

______________________________________________________________________


Študija Občine Domžale podhoda tudi pri parkirni hiši. Predvidena je bila tudi prestavitev železniške postaje bližje parkirni hiši P+R.

 
Sodobna železniška postaja na Rodici premore tudi parkirišče za avtomobile, kolesarnico z nadstreškom ter sanitarije.

_______________________________________________________________________

Še pomnite obljube takratne politike?

NOV!CE 2006/št. 4, 3. marec 2006

Vprašanje za županjo Občine Domžale

Že pred leti, ko se je gradila šola Venclja Perka, so bili zelo realni načrti za ureditev križanja pešpoti z železniško progo Ljubljana-Kamnik, to je povezava med centrom in zahodnim delom Domžal. Na vsej dolžini od Ljubljanske ceste od prehoda za pešce na Rodici ni urejenega nobenega uradnega prehoda proge. Gradnja omenjene šole je bila pogojena z izgradnjo prehoda, ki pa ni bil nikoli zgrajen. Zaradi gradnje prehoda je bilo tudi porušeno postajno tovorno skladišče. Investicija je bila torej predvidena, denar verjetno pripravljen, podhoda pa ni. Kakšne so realne možnosti za to?

Odgovor:
“V predlogu proračuna za letošnje leto imamo sredstva za izdelavo strokovnih podlag za premostitveni objekt čez železniško progo. Realizacija je odvisna od sredstev in tehničnim možnosti rešitve. Občina Domžale v letošnjem proračunu zagotavlja finančna sredstva za pridobitev potrebne dokumentacije za ureditev omenjenega območja”.
Cveta Zalokar Oražem, županja

Uredništvo

https://www.domzalske-novice.si/2020/08/04/prezrti-kolesarji/

Oglasno sporočilo