TeDni(K) Občine Kamnik (3.8.2020)

0
1444

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev križišča Kamnik – Stahovica

 

Gradnja pločnika in semaforizacija križišča s prehodom za pešce v Stahovici poteka skladno s terminskim planom. V preteklem tednu se je izvajala gradnja vodovoda in fekalne ter meteorne kanalizacije. Gradnja poteka po fazah, zato voznice in voznike opozarjamo na spremembe prometne signalizacije in upoštevanje le-te.

Občino Kamnik je v preteklem tednu obiskala delegacija Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, in sicer z državnim sekretarjem Ministrstva za infrastrukturo Slovenije Alešem Miheličem in vršilko dolžnosti direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Liljano Herga na čelu. Zbrane je župan Matej Slapar seznanil s stanjem infrastrukture in investicijskimi načrti Občine Kamnik.

Delegacija si je ogledala gradbišče ureditve križišča na državni cesti Kamnik – Stahovica, kjer so se zbranim pridružili še predstavniki izvajalca del Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., projektant, nadzornik in odgovorni vodja gradbišča. Ob tej priložnosti se je župan Matej Slapar zahvalil Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo za sofinanciranje v investicijo, saj bomo tako skupaj z urejanjem tega odseka ceste pripomogli k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. Obenem je zahvalo namenil tudi izvajalcu del, Komunalnemu podjetju Kamnik, d. o. o., ki izjemno hitro in strokovno opravlja delo na omenjeni investiciji.

Ureditev Korenove ceste

Zaključena je ureditev državne ceste Moste – Kamnik (Korenove ceste), kjer se je izvedla preplastitev poškdovane ceste.

Direcija Republike Slovenije za infrastrukturo je s tem projektom uredila 1.300 metrov državne ceste, ki je med pomembnejšimi ter prometnejšimi prometnimi povezavami v naši občini.

Sanacija pragov v Kamniški Bistrici

Nadaljuje se sanacija poškodovanih pragov na vodotoku Kamniške Bistrice, in sicer na odseku Veliki jez do Fužin.

Podjetju Hidrotehnik, d. d. dobre vremenske razmere omogočajo nemoteno gradnjo pragov, ki bodo v prihodnje izboljšale poplavno varnost na tem odseku.

Oddelek za družbene dejavnosti

Obnova fasade na stenah notranjega atrija občinske stavbe

V preteklem tednu se je zaključila obnova fasade na stenah notranjega atrija občinske stavbe, ki je bila povsem dotrajana in nujno potrebna ustrezne sanacije. Vrednost investicije je znašala približno 12.000 evrov.

Skrb za ustrezno stanje občinske stavbe, v kateri se nahajata tudi organa državne uprave, je vezano med drugim tudi na ohranjanje ugleda navedenih institucj. V skladu s finančnimi zmožnostmi se bodo sanacije na občinski stavbi še izvajale tudi v prihodnjih letih.

Poletno počitniško varstvo

Društvo Počitniško varstvo že več let izvaja projekt počitniškega varstva v Kamniku v sodelovanju z Občino Kamnik. Varstvo se izvaja na Oosnovni šoli 27. julij Kamnik, kjer trenutno zaključujejo 5. termin varovanja. Letos je društvo pripravilo pester program seveda vse v okviru ukrepov NIJZ. Vsak termin je imel drugačno temo, ki je bila rdeča nit celotnega tedna. Letos so teme v znamenju spoznavanja sveta in njegovih značilnostih. Program otrokom omogoča, da otroci ostajajo radovedni in da si širijo obzorja.

Otroci so se zabavali ob spoznavanju jezikov, glasbe, živali, stavb in plemen sveta. Imeli so tudi goste, ki so popestrili program varstva. Obiskala jih je Mestna godba Kamnik, glasbenik Lovro, violinistka Jasna, Nadja z jezikovne šole ITA, Klara – vzrediteljica psov, ki je predstavila svojo izkušnjo z delom s psi na Norveškem. Pri Kinološkem društvu Kamnik v Košišah so otroci imeli predstavitev pasje šole na poligonu, obiskali so gozd in izdelali svoje bivake ter glasbila. Obiskali so kamniški bazen, se igrali na okoliških igriščih in sodelovali na ustvarjalnih delavnicah. Zabavali so se na poligonu za rolanje in skiroje, igrali so ročni nogomet, spoznavali so hieroglife, eksotične živali, skratka otrokom ni bilo dolgčas.

V mesecu avgustu, društvo pripravlja še 3 termine varovanja. Teme bodo spoznavanje rastlin sveta, otrok sveta in prevoznih sredstev sveta. Nadaljevanje poletja bo za otroke v počitniškem varstvu še naprej pestro in zabavno.

»Ljubljana- Evropska prestolnica kulture 2025 – kandidatka«

Evropska prestolnica kulture (EPK) je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture. Temeljni cilj programa EPK je poudarjanje bogastva in raznolikosti evropskih kultur ter skupne kulturne dediščine, kakor tudi spodbujanje medkulturnega dialoga in večanje medsebojnega razumevanja med evropskimi državljani. Od leta 1985 do danes je naziv EPK nosilo 60 mest, med njimi 18 državnih prestolnic. V tem času je program EPK doživel nekaj bistvenih sprememb, tako imena kot izbirnega postopka in samega koncepta. Leta 2013 je bil uveden dvostopenjski nacionalni natečaj in postopek spremljanja za naziv, hkrati pa poudarjena vloga mednarodnih izvedencev pri odločanju o izboru. Pozitivni dolgoročni učinki naziva EPK se ne kažejo zgolj v novi in obnovljeni infrastrukturi, temveč predvsem v trajnem izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev mesta in okoliških območij.

Ministrstvo za kulturo RS je 22. februarja 2019 objavilo razpis za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 20205 v Republiki Sloveniji. Ministrstvo je pristojno za organizacijo in upravljanje razpisa, medtem, ko je mednarodni strokovni svet pristojen za izpeljavo izbirnega postopka.

Ljubljana kandidira za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 s podporo 25 občin osrednjeslovenske regije, med katerimi je zelo uspešna tudi Občina Kamnik.

Programski svet LJ EPK 2015 je izbral 49 predlogov (med več kot 200 prijavljenih predlogov), ki so prišli v okviru javnega povabila k oddaji programskih idej za Ljubljano Evropsko prestolnico kulture 2025, med katerimi sta sprejeta oba prijavljena predloga z naše strani, in sicer Javni zavod Mekinjski samostan (revitalizacija sakralne kulturne dediščine) in Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik (Kreativna četrt Barutana).

V prvo prijavno knjigo, ki je bila oddana na Ministrstvo za kulturo konec leta 2029, so vključeni nekateri projekti (pohvalno oba kamniška projekta), ki jih je izbrala Delovna skupina LJ EPK 2025. Občina Kamnik je pomemben deležnik pri procesu razvoja programskih idej, ki  se nadaljujejo vse do oblikovanja dokončnega kulturnega programa LJ EPK 2025, ko bo znana odločitev mednarodnega strokovnega sveta, katero slovensko mesto bo nosilo naziv EPK 2025.

Ljubljana se je uvrstila v končni izbor za Evropsko prestolnico kulture 2025. Za naziv se poteguje z Novo Gorico, Piranom in Ptujem. Mesta so sedaj pozvana, da nadgradijo prijavne knjige, decembra 2020 pa bo mednarodni svet neodvisnih strokovnjakov izmed štirih mest izbral najbolj inovativno in celostno kandidaturo, ki se bo ponašala z nazivom.

Osrednja tema kandidature je »solidarnost«, katere sestavni deli so dostopnost kulture, vključenost, okoljska pravičnost, aktivno državljanstvo in evropske vrednote!

Oddelek za urejanje prostora

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

  • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine,faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
  • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
  • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
  • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
  • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
  • zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.”

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Na podlagi 118. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 11. člena Statuta Občina Kamnik je bil v preteklem tednu objavljen Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ŠT02. Izhodišča za pripravo OPPN se skladno z zakonodajo pripravijo pred sprejetjem odločitve o pripravi OPPN in se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. Predmet izhodišč je rekonstrukcija obstoječih objektov, vzdrževanje, nadomestitve, odstranitve obstoječih in gradnja novih treh individualnih stanovanjskih objektov ter priključitev objektov na javno gospodarsko infrastrukturo in javno cestno omrežje (ureditev pripadajočih prometnih in drugih funkcionalnih površin ter komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture). Predlog izhodišč za pripravo OPPN je pripravila družba OSA arhitekti d.o.o., Strma ulica 13, 2000 Maribor. Zainteresirana javnost lahko izhodišča poda najkasneje do 6. 8. 2020 na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vsa pravočasno prejeta izhodišča in do njih zavzela stališča.

Finančna uprava Republike Slovenije je v mesecu juniju začela pošiljati odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, če se uporabniki zemljišč z izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu pritožijo TUKAJ. Podpisan obrazec pošljite na e-mail: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Oddelek za razvoj in investicije

Poletni Urbani Masterclass Kamfest 2020

Letošnje predkamfestovsko dogajanje bo tudi minilo v znamenju študentske arhitekturne delavnice in urbanega masterclassa v so organizaciji Skupine Štajn, Kulturnega društva Priden Možic in Mladinskega centra Kotlovnica. Dogajanje bo postreglo z izobraževanji za študente arhitekture in urbanizma in je namenjeno tudi za širšo javnost ter podprto s strani projekta Stimulart.

Rezultat delavnice bo prikaz možne ureditve Kreativne četrti Barutana v objektu bivše ”Šlosarije”.

Podroben program si lahko ogledate TUKAJ.

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here