Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori

0
3296

Občane zanima, zakaj za gradnjo mostička peš-brvi na Viru, v bližini gostinskega lokala Sahara, ni bil objavljen javni razpis na spletni strani Občine Domžale, oziroma če so se morda zakoni glede objav spremenili in to ni več potrebno. Sledi tudi vprašanje o številu ponudnikov izvedbe in njihove cene.

Javni razpis za »Most čez Kamniško Bistrico na sotočju s Pšato v Jaršah« je bil objavljen v sistemu e-JN in na portalu javnih naročil pod številko JN002407/2020-W01. Zakon ne predpisuje objave javnih naročil na spletni strani Občine Domžale.
Na javni razpis je Občina Domžale prejela tri ponudbe:
– RGP d.o.o., ponudbena vrednost brez DDV znaša 199.464,94 €,
– HNG d.o.o., ponudbena vrednost brez DDV znaša 357.087,89 €
– ZIDGRAD d.d., ponudbena vrednost brez DDV znaša 264.453,53 €
Urad župana Občine Domžale
________________________________________________________________________
Na spletni strani Občine Domžale ste zapisali, da nadaljujete z razpisi za idejne projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja prizidka Zdravstvenega doma Domžale in podzemne garaže. Ker na spletni strani Občine omenjenega razpisa še nismo zasledili, nas zanima, kdaj bo le ta objavljen. Najpomembnejše vprašanje pa je, če trenutno še vse poteka po načrtih in z obljubljenim pričetkom gradnje pred koncem leta 2021.

Postopki za širitev zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže potekajo v skladu s terminskim planom. V izvedbi je vabljeni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve.
Urad župana Občine Domžale
________________________________________________________________________

Je Občina Domžale že pridobila strokovno študijo o dejanskih potrebah in vrsti kopališča v Domžalah ter izvedbo nujnih vzdrževalnih del na obstoječem kopališču, kot je napovedala za letošnje leto? Kolikšen bo strošek vzdrževalnih del za sezono 2020 kot posledica ne prenove?

Študija o dejanskih potrebah in vrsti kopališča v Domžalah še ni pridobljena. Stroški vzdrževalnih del za leto 2020 še niso znani, trenutno se pridobivajo mnenja glede prenove strojnice.
Urad župana Občine Domžale
________________________________________________________________________

Do nas je prišla informacija, da se Občina Domžale zavzema za UREDITEV REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE ob R2-447/0293 in R2-447/029, na odseku od Kamniške Bistrice do Trzinske ulice. Gre za projekt, ki bo v veliki meri sofinanciran s sredstvi EU, pogoj pa je uspešna kandidatura občine na posebnem javnem razpisu. Ključnega pomena za uspešno pripravo prijave je, da občina zagotovi pravico graditi na nepremičninah, po katerih naj bi regionalna kolesarska povezava potekala. Ena izmed nepremičnin, skozi katero naj bi omenjena povezava potekala, je tudi nepremičnina katastrska občina 1959 DOMŽALE parcela 1939/1, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. V naravi gre za zemljišče, ki je skupni del stavbe na naslovu Breznikova 15, Domžale, Prodajni center Breza. Zanima mas, kako potekajo dejavnosti za uresničitev tega projekta in če je zadeva še aktualna.

Projekt Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale je v fazi priprave in oddaje popolne vloge za neposredno potrditev operacije v sklopu Dogovora za razvoj regij – drugo povabilo v okviru prednostne naložbe 4.4. Vloga mora biti usklajena z Ministrstvom za infrastrukturo in biti oddana v informacijski sistem organa upravljanja (e-MA) najkasneje do 30. 9. 2020. Vlogo pripravljamo na občini Domžale v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, katere člani smo.
Urad župana Občine Domžale
_______________________________________________________________________

Koliko aneksov pri gradbenih projektih je bilo sklenjenih v letu 2019, za katere projekte in za kolikšen znesek?
17. junija 2020

V letu 2019 je bilo sklenjenih osem aneksov k šestim pogodbam v skupni vrednosti 275.452,21 EUR:
– aneks k pogodbi za gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda in ceste v Krtini- Brezje;
– aneks k pogodbi- rekonstrukcija ceste skozi Količevo- LK 071671;
– aneks k pogodbi- gradnja športne ploščadi Krtina- 1. faza;
– aneks k pogodbi- obnova kuhinje in menjava inštalacije v Vrtcu Kekec Radomlje
– aneks k pogodbi- rekonstrukcija Kolodvorske ceste;
– aneks k pogodbi- rekonstrukcija ceste Dob- Češenik- Turnše- 2. faza.
Urad župana Občine Domžale
________________________________________________________________________
Občane zanima namen plačila Občine Domžale Centru za zaščito in reševanje Domžale v mesecu juniju 2020, v znesku 505.150,37 EUR. Ali je to morda nakup novega gasilskega vozila? Naše bralce zanima tudi, če bodo gasilska društva, glede na trenutno stanje in odpoved vseh letošnjih veselic, s strani Občine Domžale deležne kakšne finančne pomoči za njihov lažji obstoj in delovanje.
Vprašanje posredovano 29.7.2020.
Odgovor smo prejeli 7.8.2020.

Znesek v višini 505.150,37 EUR je bil Centru za zaščito in reševanje Domžale nakazan v mesecu juliju. 350.000 EUR je namenjenih sofinanciranju novega gasilskega vozila za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ostala sredstva pa so namenjena rednemu delovanju javne gasilske službe. Redno financiranje prostovoljnih gasilskih društev oziroma javne gasilske službe v naši občini je urejeno tako, da njihovo delovanje in obstoj nista odvisna od organiziranja veselic, zato pomoč s strani Občine ni potrebna.
mag. Renata Kosec,
podžupanja
______________________________________________________________________

Spoštovane bralke, spoštovani bralci NOV!C,
zahvaljujemo se vam za vsa poslana vprašanja. Kot kaže, število tistih, ki vam ni vseeno, kako se troši vaš denar, strmo raste.
Uredništvo

 

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here