Se za potrebami šolarjev skriva pranje javnega denarja? IV. del

0
2867

Dodatna pojasnila Občine Domžale, na vprašanje o stroških gradnje jedilnice pri OŠ Domžale, ki smo ga prejeli po elektronski pošti, 17. avgusta 2020:

Še zadnjič poudarjamo, da je strošek investicije določene z gradbeno pogodbo 1.157.401,40 EUR, celotna investicija pa vključuje še spremljevalne stroške: gradbeni nadzor, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta in zagonska sredstva. Kaj so zagonska sredstva smo vam že odgovorili, ocenjena so na cca. 5.000 EUR in jih prejme šola. Namenjena so nakupu drobnega inventarja (dokup vilic, žlic, posode, kuhinjske deske ipd.)

Razlika med načrtovano vrednostjo investicije (1.400.000 EUR) in dejansko vrednostjo investicije določeno s pogodbo (1.157.401,40), predstavlja »prihranek« finančnih sredstev, ki ostanejo v občinskem proračunu za prihodnje investicije.

Urad župana Občine Domžale
31.8.2020

___________________________________________________________________

Razpis za novogradnjo Razširitev jedilnice in kuhinje OŠ Domžale.

Splošno
Vsebina razpisa je slaba in ne kaže smotra preventivnih ukrepov tako, da obstoja posledična velika verjetnost kurativnih dopolnilnih stroškov. Zelo malo je poudarka na jamstvu  za kakovost  izvedbe novogradnje. Naročnik ne zahteva od izvajalca vzpostavitve sistema kakovosti. Preohlapno, celo lahko trdim, površno se zahteva nabor ukrepov, ki jih mora izvajalec  pred pričetkom izvajanja  zaradi jamstva za bodočo kakovost gradnje po korakih odobritve predstaviti naročniku.

Popis del
Popis del vsebuje nepredvidena dela v deležu 7% od ponudbene vrednosti. V kolikor bi avtor projekta odgovorno izvedel projektno rešitev, to pomeni, da bi iz načrtov znal opisati vsa potrebna dela in znal pravilno izračunati količine,tako imenovanih nepredvidenih del ni. Saj kakršnokoli odstopanje od projektantsko izračunanih podatkov je napaka in te v urejenih sistemih ne plačujejo oziroma nagrajujejo.

Pogodba
Zelo zanimiva je cvetka, zapisana v členu 2. druga alineja Gradbene pogodbe za razpisano novogradnjo. Nikjer v vsebini razpisa namreč ni postavljena zahteva za kalkulativne osnove. Tako, da je tudi zapis v členu 7 iste pogodbe neuresničljiv. Tudi kateri opisi del ali norme, ki omogočajo oblikovanje cen po enoti mere novim postavkam eventuelnih dodatnih del, kot to predvideva člen 18,  ni nikjer omenjeno.
Zanimivo pomanjkljiva je tudi vsebina alineje 13. člena 9 na strani 35 razpisa. Namreč za ravnanje z odpadki se mora izdelati Načrt ravnanja z odpadki. Je eden od elementov zagotavljanja kakovosti iz nabora ukrepov varovanja okolja. Lokalna sredina mora z letnimi poročili seznanjati MOP o bilanci ravnanja z odpadki. Izkopni materiali, pridobljeni pri novogradnjah, so tudi predmet poročanja. Zakaj taka nedoslednost s strani Naročnika do Izvajalca, mi ni razumljivo.

Zaključek
Čudno, da se Posebne gradbene uzance vgrajujejo v pogodbeni dokument. Literatura FIDIC, ki se večinoma uporablja kot sestavni del razpisne vsebine v postopku javnega naročanja, pa je izpuščena. Ne uporablja se tista evropsko priznana dobra praksa, ki jo omogočajo pravila FIDIC, kar že v osnovi pokaže na ozek krog potencialnih izvajalcev. Naročniku pa ne jamči najvišje kakovosti pri uresničitvi zastavljenega projekta (namere).

Divjak Dušan

___________________________________________________________________

Koliko je predvidenih zagonskih ali spremljevalnih sredstev?____________________________________________________________________

Odgovor:
Investicija kot taka ne vključuje le gradnje objekta, namreč tudi gradbeni nadzor, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta, zagonska sredstva uporabnika itd. Na podlagi navedenega pa je bila celotna investicija ocenjena na 1,4 mio EUR.
Gradbena pogodba z izbranim izvajalcem del je bila sklenjena v višini 1.157.401,40 EUR. K strošku pa se doda že omenjene spremljevalne stroške.
Zagonska sredstva so sredstva, ki jih zavod potrebuje za nemoten pričetek delovanja in so v primeru te investicije sredstva za nakup drobnega inventarja, sanitetnega in potrošnega materiala.
Urad župana Občine Domžale

_____________________________________________________________________

Znesek 243.00 EUR je razlika med celotno investicijo in sklenjeno pogodbo z gradbenim podjetjem.
_______________________________________________________________________

Če bo Nadzorni odbor drugo leto (taka je praksa) uvrstil to gradnjo v revizijski postopek in podal kritično oz. negativno mnenje, se za davkoplačevalce ne bo nič spremenilo. Plačali bomo astronomski dobiček podjetju, kako se pa naprej tej stvari oz. uslugi streže, lahko samo ugibamo. Ali, kot pravi pregovor: “Psi lajajo, karavana gre pa naprej”.

Člani Nadzornega odbora Občine Domžale (mandat 2018 do 2022)
– predsednik mag. Borut Kurmanšek
– namestnica predsednika Marija Zupančič
– članica Bojana Petrović
– član Zoran Kramžar
– članica Nataša Čokan
– član Matej Šager
– članica Staša Mlekuž
– članica Kristina Brodnik
– član Darko Jenko

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here