TeDni(K) Občine Kamnik (7.9.2020)

0
1216

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnovo vodovoda in kanalizacije na Vremšakovi ulici

Obnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu na Vremšakovi ulici so se v preteklem tednu nadaljevala. Izvajalec vgrajuje vodovodne in kanalizacijske cevi s pripadajočimi jaški. Dela potekajo nemoteno, zato je predviden zaključek vgradnje komunalne infrastrukture do konec meseca septembra.

Zaradi del je spremenjen prometni režim, zato vse stanovalke in stanovalce naprošamo za razumevanje in strpnost.

.”> .”>
.”> .”>

Izgradnja kanalizacije na Markovem

V preteklem tednu smo prejeli gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije na Markovem.

V pripravi je razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca del, predvideno pa je, da bi se dela lahko pričela v sredini meseca oktobra.

Sanacija poškodb na prepustih v Motniku po neurju

Močno neurje v sredini meseca avgusta je poškodovalo prepuste na občinski cesti Motnik – Zgornji Motnik.

Vzdrževalec občinskih cest, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je zaključil sanacijo poškodovanih prepustov in uredil vozišče ter odvodnjavanje ceste.

Ureditev ceste Motnik – Zg. Motnik

Izvajalec del, S5 Projekt d. o. o., je pričel z gradbenimi deli na občinski cesti Motnik – Zgornji Motnik – Bela, kjer je predvidena ureditev ceste v dolžini 412 metrov.

Ureditev ceste bo zajemala asfaltiranje vozišča in ureditev odvodnjavanja. Po terminskem planu naj bi bila dela zaključena do konca meseca septembra. Dela se izvaja pod popolno zaporo, zato je obvoz urejen po vzporednih cestah.

Sanacija poškodbe vodotoka v Špitaliču po neurju

Ob državni cesti Kamnik – Ločica, v kraju Špitalič, aktivno potekajo sanacije na vodotoku ob cesti, ki ga je neurje v sredini meseca avgusta poškodoval (poškodovana je bila struga in brežina). Zaradi nevarnosti je vzdrževalec cest vzpostavil delno zaporo, k sanaciji pa je nemudoma pristopila tudi Občina Kamnik, ki bo sofinancirala ureditev struge in brežine na tem območju.

Vzporedno s sanacijo aktivno potekajo pogovori z Direkcijo Republike Slovenije za vode in vzdrževalcem vodotokov, da se v čim večji meri takoj pristopi k odpravi posledic neurja, ki se na posameznih odsekih že izvajajo, ter pripravi dokumentacija za sanacijske programe, ki bi omogočili nadaljnje sanacije na tem območju.

Sanacija struge Nevljice

Na območju vodotoka Nevljica vzdrževalec, Hidrotehnik, d. d., izvaja sanacijo poškodbe na brežini, ki je posledica neurij v preteklem letu in ogroža poplavno varnost na tem območju.

Sanacija bo po terminskem planu predvidoma zaključena v prihodnjem tednu.

Rekonstrukcija lokalne ceste Nevlje – Oševek – Briše – Soteska (odsek Briše)

V prihajajočem tednu se bodo pričela gradbena dela »Rekonstrukcijo LC št. 160091 Nevlje – Oševek-Briše – Soteska (odsek Briše)«, in sicer v dolžini 200 metrov. 

Opravila se bodo naslednja dela, in sicer: ureditev odvodnjavanja, zamenjava spodnjega ustroja, vgradnja drenaže, izdelava propustov in asfaltiranje v debelini 7 centimetrov ter urejanje bankin in brežin. Obvoz bo urejen čez Sotesko.

Ureditev ceste Studenca

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del opravil naslednja dela, in sicer: sečnjo dreves in grmovnic, izgradnja opornega zidu v P13 in ureditev brežin od P5 do P13.

Izgradnja pločnika v Stahovici

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so opravili naslednja dela, in sicer: asfaltiranje nosilnega sloja voznega pasu proti Kamniški Bistrici in Črnivcu, vgradnja in izdelava hišnih priključkov vodovoda in fekalne kanalizacije, postavitev semaforjev ter vgradnja zaščitnih cevi za optiko.

V soboto, 5. septembra 2020, je izbrani izvajalec v večernih urah vgradil obrabni sloj asfalta v križišču regionalnih cest Kamnik (Mekinje) – Stahovica, Stahovica – Črnivec in Stahovica – Kamniška Bistrica.

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Objavljen je Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Kamnik za naslednje oblike pomoči:

 • pospeševanje zaposlovanja;
 • sofinanciranje zaščite patentov in licenc;
 • subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru;
 • sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah;
 • spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov.

Letošnje leto je bil dodan ukrep spodbujanja promocije namestitvenih ponudnikov. V težkih časih po koronavirusu COVID-19, ki jih preživlja tudi turistična panoga, smo namestitvenikom ponudili pomoč pri promociji namestitev v naši občini.

Celoten razpis skupaj z razpisno dokumentacijo in prijavnimi obrazci si lahko ogledate TUKAJ.

Oddelek za družbene dejavnosti
Rožletov vrtiček za malčke

V preteklem tednu so v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, v enoti Rožle, otroci odprli »ROŽLETOV VRTIČEK ZA MALČKE«, v katerem je postavljeno novo večnamensko igralo s peskovnikom. Zaradi zagotavljanja delnega senčenja igrišča je bila v ta namen postavljena tudi mreža za senčenje. Skupna vrednost investicije znaša 6.413,05 evrov.

.”> .”>


Varovalna ograja pri Podružnični šoli Vranja peč

Na Podružnični šoli Vranja Peč je bila zaradi zagotovitve varnosti učencev pri vhodu v šolo postavljena varovalna ograja. 

Ograja bo služila varnemu neposrednemu izhodu iz šole na javno cesto.

Zaradi sprememb, ki so nastale v neposredni bližini šole, so bile na javni cesti zarisane nove talne označbe.

25 let Tunškega glasu

V nedeljo, 6. septembra, se je na športnem igrišču Tunjice odvijala prijetna prireditev, kjer so krajanke in krajani, predvsem pa ustvarjali Tunškega glasu praznovali, saj so obeležili 25 let izida krajevne kronike, ki vsako leto izide z namenom, da predstavi dogajanje v krajevni skupnosti in ponuja številne zanimive zgodbe.

Dogodka se je v imenu Občine Kamnik udeležil podžupan Bogdan Pogačar, ki je zbranim med drugim dejal: »Vsem, ki ste pred 25 leti prevzeli iniciativo in sledili ideji po krajevnem glasilu, iskreno čestitam. Več kot očitno je, da vam je zastavljeno uspelo. Prav tako čestitka in zahvala velja vsem, ki nadaljujete delo predhodnikov in vsa leta vestno dokumentirate dogodke v vaši prelepi vasici, ki ne samo da ima najlepšo baročno cerkev na Slovenskem, je tudi kraj prijaznih domačinov in pozitivne energije. Tunjice so kraj, kjer se vsi, ki ga obiščem, počutimo domače in dobrodošli. Vem, da je tistim, ki skozi vsa leta prisostvujete pri ustvarjanju glasila, vsak prispevek, vsak članek in vsaka številka posebna, kot je staršem poseben vsak korak in vsak uspeh njihovih otrok. Upravičeno ste lahko ponosni na prehojeno pot.«

Slavje so popestrili slovenski pesnik in gledališki igralec Tone Kuntner, baritonist Marko Fink in citrar Tomaž Plahutnik, ogledali pa smo si lahko fotografije Toneta Palčiča.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

 • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine,faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
 • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
 • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
 • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
 • zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.”

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

 

Oddelek za razvoj in investicije

CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura

Prejšnji teden je Občina Kamnik zaključila z ureditvijo počivališča pri knjižnici Franceta Balantiča v Kamniku. Gre za počivališče, ki je bilo izvedeno v sklopu večjega projekta »CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura«, in sicer z namenom izboljšanja infrastrukture za pešce in kolesarje.

Glavnino gradbenih del smo izvedli v letu 2019, z dokončanjem navedenega počivališča pa smo v celoti zaključili omenjeni projekt. Na odseku med Kajuhovo cesto in železniško postajo na Kranjski cesti je tako urejenih pet manjših počivališč, ki bodo pripomogla k povečanju privlačnosti mesta za pešce in kolesarje.

Občina Kamnik s temi ureditvami sledi ciljem, ki smo jih sprejeli v Celostni trajni strategiji leta 2017 in večjo pozornost namenja pešcem, kolesarjem ter drugim ranljivim skupinam prebivalcev.

Izvedba projekta »CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura« je sofinancirana iz Evropskega kohezijskega sklada in Ministrstva za infrastrukturo. 

Alpska konvencija – Festival Brati gore

Praznovanje alpske kulturne dediščine v sklopu mednarodnega dneva gora – 11. decembra. Različni jeziki in številna narečja v Alpah igrajo posebno vlogo v bogati alpski kulturni raznolikosti in tudi pri delu Alpske konvencije. Zato Stalni sekretariat Alpske konvencije tudi letos v središče pozornosti postavlja gorsko literaturo, s katero praznujemo mednarodni dan gora, 11. december. Že šesto leto zapored se z vse-alpskim literarnim festivalom Brati gore poklonimo kulturni dediščini Alp.

Brati gore je mozaik dogodkov, ki jih organizirajo partnerji širom alpskega loka in onkraj njega. Z veseljem vas vabimo, da dodate svoj košček v mozaik z organizacijo lastnega dogodka pod okriljem Alpske konvencije. Pustite domišljiji prosto pot: od literarne čajanke do delavnice o pogovornem jeziku gorskih kolesarjev. Zakaj pa ne bi prenesli starih, znanih konceptov v digitalno okolje in organizirali spletnega literarnega natečaja ali predstavitve knjige v letnem gledališču ali drive-in kinu?

Stalni sekretariat Alpske konvencije vas podpira z zagotavljanjem promocijskih materialov in promocijo vašega dogodka preko svojih komunikacijskih kanalov. Registracija dogodka je pogoj za sodelovanje (do 30. novembra 2020). Prijavite se lahko na povezavi: https://www.alpconv.org/en/home/projects/reading-mountains-festival/reading-mountains-registration/. Dogodke, povezane z Alpsko konvencijo, lahko spremljajte tudi na družbenih omrežjih (Facebook and Twitter).

Spletni dogodek Dober dan, prihodnosti

Projekt Dober dan, prihodnosti! se osredotoča na pomen premisleka o tem, kako razumeti možne prihodnosti, ter še pomembneje, kako aktivno vzpostavljati strategije za oblikovanje prihodnosti družbe in podjetij, ki bodo v soustvarjeni prihodnosti uspevale.

Uvod v metode, orodja in izbrane primere odličnih aktualnih in preteklih praks, ki so znale pogledati v prihodnost in soustvarile sedanjost, v kateri živimo, bo na predavanju predstavil priznani ameriški predavatelj in futurist Phil Balagtas. Pogovor po predavanju bo moderiral Ivica Mitrović.

Na predavanju bomo med drugim dobili odgovore na vprašanja:

 • Kako bo videti svet čez 7 ali 10 let?
 • Kako lahko učinkovito predvidimo izzive, s katerimi se bomo sčasoma spopadli?
 • Kakšno vlogo bo v prihodnosti imelo oblikovanje?

Dogodek bo potekal 10. septembra 2020 ob 18h. Za več informacij o dogodku in prijavo kliknite TUKAJ!

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Slovenska turistična organizacija je objavila javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji. Primarni namen javnega poziva je spodbujanje povpraševanje po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetjih. Z javnim pozivom pa se spodbuja tudi zavedanje, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživljanja na destinaciji ter prispeva k podpori delovanja in ohranjanja kvalitete turističnega vodenja.

Za izvedbo predmeta javnega poziva je na voljo do 146.000 evrov, upravičenci pa lahko oddajo prijave za projekte, ki bodo potekali od 10. septembra do 1. decembra 2020.

Minimalna in maksimalna vrednost projekta prijavitelja lahko znaša:

 • za podjetnike posameznike ali eno-osebne gospodarske družbe, ki opravljajo aktivnosti turističnega vodenja kot samostojno dejavnost; najmanj 500,00 evrov z DDV in največ 2.500,00 evrov z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčni zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV;
 • za gospodarske družbe ali druge pravne osebe, ki opravljajo dejavnost organizatorjev turističnih potovanj; najmanj 1.000,00 evrov z DDV in največ 5.000,00 evrov z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčni zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV.

Prijavitelji na tem razpisu so lahko fizične ali pravne osebe registrirane v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravljajo gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih potovanj ter dokazujejo opravljanje te dejavnosti z ustrezno registracijo dejavnosti svojega podjetja ali organizacije.

Več informacij o javnem pozivu lahko najdete na povezavi: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-pozivi.

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here